Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

NARIADENIE ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenia č.2/2016 z 4.6.2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Vysoké Tatry

Schválené: 26.4.2018

Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Vysoké Tatry č.2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenia č.2/2016 z
4.6.2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území Mesta Vysoké Tatry


Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa na základe ustanovenia § 4 ods.3
písm. g a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a podľa § 81 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o odpadoch“) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN), ktorým sa
VZN č.2/2016 mení a dopĺňa takto:


Čl. 1

 

 1. V §12 bod 6. sa za slovné spojenie „iný spôsob úhrady“ dopĺňa slovné spojenie „pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území mesta Vysoké Tatry“
 2.  V §12 sa dopĺňa nový ods. 13, ktorý znie: Pri poškodení zbernej nádoby nesprávnym používaním alebo pri jej strate je jejužívateľ povinný zakúpiť si novú nádobu na vlastné náklady. Takto zakúpená nádobamusí byt‘ v súlade s týmto nariadením ako aj požiadavkami zberovej spoločnosti v meste Vysoké Tatry.
 3. V §12 sa dopĺňa nový ods. 14, ktorý znie: Obstaranie zberných nádob pre komunálny odpad znášajú fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré majú sídlo alebo prevádzku na území mesta Vysoké Tatry na vlastné náklady.
 4.  V §16 bod 3. sa za slovné spojenie „vrátane zberných nádob“ dopĺňa slovné spojenie „pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území mesta Vysoké Tatry“
 5.  V §16 sa dopĺňa nový ods. 8, ktorý znie: Obstaranie zberných nádob pre zber triedených zložiek komunálnych odpadov (papier, plasty, sklo a kovy) znášajú fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré majú sídlo alebo prevádzku na území mesta Vysoké Tatry na vlastné náklady.
 6.  V §19 bod 11. sa za slovné spojenie „znáša mesto“ dopĺňa slovné spojenie „len pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území mesta Vysoké Tatry“
 7. V §19 sa dopĺňa nový ods. 13, ktorý znie: Pri poškodení zbernej nádoby nesprávnym používaním alebo pri jej strate je jej užívateľ povinný zakúpiť si novú nádobu na vlastné náklady. Takto zakúpená nádoba musí byť v súlade s týmto nariadením ako aj požiadavkami zberovej spoločnosti v meste Vysoké Tatry.
 8. V §19 sa dopĺňa nový ods. 14, ktorý znie: Obstaranie zberných nádob pre zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov znášajú fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré majú sídlo alebo prevádzku na území mesta Vysoké Tatry na vlastné náklady.

Čl. 2

 1. VZN bolo zverejnené na pripomienkovanie dňa 10.4.2018
 2. VZN bolo schválené mestským zastupiteľstvom dňa 26.4.2018
 3. VZN nadobúda účinnosť od 21.5.2018

 

                                                                                                    ........................................................
                                                                                                                Ing. Ján Mokoš
                                                                                                                      primátor

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka