Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

NARIADENIE ktorým sa mení nariadenie č. 5/2008, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania v Meste Vysoké Tatry

N A R I A D E N I E

Mesta Vysoké Tatry č. 11/2009 zo 16. decembra 2009,
ktorým sa mení nariadenie č. 5/2008, ktorým sa určuje výška príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania v Meste Vysoké Tatry


Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 140 ods. 9 a § 141 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

 

Čl. I

Nariadenie č. 5/2008, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania v Meste Vysoké Tatry sa mení takto:

1. V čl. 4 ods. 3 znie:

„/3/ Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach, v zmysle finančných pásiem je
a/ v materských školách, pre vekovú kategóriu stravníkov od 2 – 6 rokov 1,13 €, z toho 0,27 € desiata, 0,63 € obed, 0,23 € olovrant,
b/ v základných školách, pre vekovú kategóriu stravníkov od 6 – 11 rokov 0,96 €,
c/ v základných školách, pre vekovú kategóriu stravníkov od 11 – 15 rokov 1,03 €.“

2. V čl. 4 ods. 4 znie:

„/4/ Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň poskytuje stravovanie aj zamestnancom škôl a školských zariadení. Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre zamestnancov škôl a školských zariadení sa určuje, podľa vekovej kategórie stravníkov 15 – 18/19 rokov v zmysle finančných pásiem, vo výške 1,13 €. Úhrada za stravovanie sa realizuje podľa Zákonníka práce, prípadne kolektívnej zmluvy.“


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

 

 

 

                                                                         Ing. Ján M o k o š
                                                                                primátor
 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka