Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

NARIADENIE ktorým sa určuje miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v meste Vysoké Tatry

Schválené: 11.12.2008

Účinnosť: 1.1.2009N A R I A D E N I E

Mesta Vysoké Tatry č. 6/2008 z 11. decembra 2008,

ktorým sa určuje miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v meste Vysoké Tatry


Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov na tomto všeobecne záväznom nariadení:


Čl. 1

Úvodné ustanovenieZákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Toto nariadenie upravuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v meste Vysoké Tatry /ďalej len „mesto“/.

 


Čl. 2

Miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky/1/ Miestom zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky sú sídla základných škôl zriaďovateľom ktorých je mesto: Základná škola Vyšné Hágy, Základná škola s materskou školou Dolný Smokovec a Základná škola Tatranská Lomnica.

/2/ Zápis sa uskutočňuje v prvom plnom februárovom týždni v utorok a stredu
a/ v Základnej škole Vyšné Hágy od 13.00 hod. do 17.00 hod.,
b/ v Základnej škole s materskou školou Dolný Smokovec od 13.00 hod. do 17.00 hod.,
c/ v Základnej škole Tatranská Lomnica od 13.00 hod. do 16.00 hod.


Čl. 3

Údaje

 

 


Základné školy uvedené v čl. 2 vyžadujú pri zápise na dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje
a/ meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne
občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
b/ meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov. 

 

Čl. 4

Plnenie povinnej školskej dochádzky

 


/1/ Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt. Školské obvody základných škôl v meste sú určené nariadením
č. 3/2008 o školských obvodoch základných škôl v meste Vysoké Tatry.

/2/ Zákonný zástupca môže pre svoje dieťa vybrať inú základnú školu ako je uvedené v odseku 1. Ak je žiak zapísaný na základnú školu mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, oznámi túto skutočnosť riaditeľ tejto základnej školy riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, a to najneskôr do 31. marca kalendárneho roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Riaditeľ základnej školy zašle zriaďovateľovi, do 15. apríla zoznam všetkých detí, ktoré boli zapísané na plnenie povinnej školskej dochádzky podľa trvalého bydliska žiaka.Čl. 5

Účinnosť

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

                                                                                     Ing. Ján M o k o š
                                                                                             primátor

 

 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka