Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

NARIADENIE ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy školám a školským zariadeniam

Dátum zverejnenia návrhu: 22.10.2018

Schválené: 8.11.2018

Vyhlásené: 9.11.2018

Účinnosť: 1.1.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018 Mesta Vysoké Tatry
ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy školám a školským zariadeniam


Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6, odst. 12, písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení:


Čl. I.
Úvodné ustanovenie

 

 1. Toto nariadenie určuje výšku a spôsob použitia dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2019 na:
  1. žiaka základnej umeleckej školy, na deti materských škôl, školských klubov detí a zariadení školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je Mesto Vysoké Tatry,
  2. dieťa Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Dolný Smokovec ,
  3. dieťa Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dolný Smokovec,
  4. žiaka Súkromného centra voľného času Vyšné Hágy.
 2. Pri určovaní dotácie na prevádzku a mzdy sa vychádza z počtu žiakov a detí v školách a školských zariadeniach k 15. septembru 2018

Čl. II.
Určenie výšky dotácie

 1. Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka Základnej umeleckej školy Tatranská Lomnica sa určuje vo výške 785,39 €
 2. Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa sa určuje v:
  1. Materskej škole Vyšné Hágy vo výške 3 783,13 €
  2. Materskej škole Nový Smokovec vo výške 2 754,43 €
  3. Materskej škole Dolný Smokovec vo výške 2 586,92 €
  4. Materskej škole Tatranská Lomnica vo výške 2 532,97 €
  5. Materskej škole Tatranská Kotlina vo výške 3 266,63 €
 3. Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka sa určuje v:
  1. Školskom klube detí pri Základnej škole Vyšné Hágy vo výške 572,65 €
  2. Školskom klube detí pri Základnej škole s materskou školou Dolný Smokovec vo výške 748,50 €
  3. Školskom klube detí pri Základnej škole Tatranská Lomnica vo výške 718,27 €
 4. Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa sa určuje v školských jedálňach pri:
  1. Základnej škole s materskou školou  Dolný Smokovec vo výške 547,35 €
  2. Základnej škole Tatranská Lomnica vo výške 392,29 €
 5. Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa Súkromného centra špeciálno–pedagogického poradenstva Dolný Smokovec sa určuje vo výške 164,46 €
 6. Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa Súkromného centra pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie Dolný Smokovec vo výške 16,39 €
 7. Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka Súkromného centra voľného času Vyšné Hágy vo výške 66,67 €

Čl. III.
Poskytnutie a použitie dotácie

 

 1. Školám a školským zariadeniam uvedeným v čl. II., odst. 1, 2, písm. c), odst. 3, písm. b), c), odst. 4, písm. a), b) a odst. 5,6,7 sa poskytujú dotácie spravidla mesačne.
 2. Správu o použití dotácie predkladajú školy a školské zariadenia polročne Mestskému zastupiteľstvu vo Vysokých Tatrách.
 3. Súkromné zariadenia predkladajú správu o použití dotácie jeden krát ročne Mestskému zastupiteľstvu vo Vysokých Tatrách.
 4. Dotácie určené školám a školským zariadeniam uvedeným v čl. II. , odst. 2, písm. a), b), d), e), odst. 3, písm. a) čerpá mesto. Použitie dotácie je súčasťou informácie o plnení rozpočtu mesta, ktorá sa predkladá štvrťročne Mestskému zastupiteľstvu vo Vysokých Tatrách.
 5. Dotácie určené školám a školským zariadeniam možno použiť len na prevádzku a mzdy.

Čl. IV.
Záverečné ustanovenia

 

 1. Zrušuje sa Nariadenie č. 7/2017 Mesta Vysoké Tatry, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy školám a školským zariadeniam v Meste Vysoké Tatry.
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

 

Ing. Ján Mokoš
     primátor

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka