Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

NARIADENIE ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy školám a školským zariadeniam pre rok 2018

Schválené: 14.12.2017

Účinnosť: 1.1.2018

N A R I A D E N I E 

Mesta Vysoké Tatry č. 7/2017

ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy školám a školským zariadeniam  pre rok 2018

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6, odst. 12, písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

 

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

 

 1. Toto nariadenie určuje výšku a spôsob použitia dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2018 na:
  1. žiaka základnej umeleckej školy, na deti materských škôl, školských klubov detí a zariadení školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je Mesto Vysoké Tatry,
  2. dieťa Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Dolný Smokovec ,
  3. dieťa Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dolný Smokovec,
  4. žiaka Súkromného centra voľného času Vyšné Hágy.
 2. Pri určovaní dotácie na prevádzku a mzdy sa vychádza z počtu žiakov a detí v školách a školských zariadeniach k 15. septembru 2017

 

 

Čl. II.

Určenie výšky dotácie

 

 1. Dotácia na prevádzku a mzdy nažiaka Základnej umeleckej školy Tatranská Lomnica sa určuje

                                                                                                                            vo výške    844,88 €

 

 1. Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa sa určuje v:

 

a) Materskej škole Vyšné Hágy                                                               vo výške  3 305,00 €

b) Materskej škole Nový Smokovec                                                        vo výške  2 367,30 €

c) Materskej škole Dolný Smokovec                                                       vo výške  2 465,12 €

d) Materskej škole Tatranská Lomnica                                                   vo výške  2 686,33 €

e) Materskej škole Tatranská Kotlina                                                      vo výške  3 065,88 €

 

 1. Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka sa určuje v:

 

 1. Školskom klube detí pri Základnej škole Vyšné Hágy                        vo výške      600,91 €

 

 1. Školskom klube detí pri Základnej škole s materskou školou

       Dolný Smokovec                                                                                        vo výške     672,02 €

 

 1. Školskom klube detí pri Základnej škole Tatranská Lomnica            vo výške     538,71 €

 

 1. Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa sa určuje v školských jedálňach pri:

 

 1. Základnej škole s materskou školou

Dolný Smokovec                                                                                    vo výške     388,60 €

 

 1. Základnej škole Tatranská Lomnica                                                       vo výške     347,28 €

 

 

 1. Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa Súkromného centra špeciálno–pedagogického poradenstva

         Dolný Smokovec sa určuje                                                                          vo výške     137,10 €

 

 

 1. Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa Súkromného centra pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie Dolný Smokovecvo výške13,27 €

 

 1. Dotácia na prevádzku a mzdy  na žiaka Súkromného centra voľného času Vyšné Hágy

                                                                                                                                  vo výške       70,03 €

 

 

Čl. III.

Poskytnutie a použitie dotácie

 

 

 1. Školám a školským zariadeniam uvedeným v čl. II., odst. 1, 2, písm. c), odst. 3, písm. b), c),odst. 4, písm. a), b) a odst. 5,6,7 sa poskytujú dotácie spravidla mesačne.
 2. Správu o použití dotácie predkladajú školy a školské zariadenia polročne Mestskému zastupiteľstvu vo Vysokých Tatrách.
 3. Súkromné zariadenia predkladajú správu o použití dotácie jeden krát ročne Mestskému zastupiteľstvu vo Vysokých Tatrách.
 4. Dotácie určené školám a školským zariadeniam uvedeným v čl. II. , odst. 2, písm. a), b), d), e), odst. 3, písm. a) čerpá mesto. Použitie dotácie je súčasťou informácie o plnení rozpočtu mesta, ktorá sa predkladá štvrťročne Mestskému zastupiteľstvu vo Vysokých Tatrách.
 5. Dotácie určené školám a školským zariadeniam možno použiť len na prevádzku a mzdy.

 

 

Čl. IV.

Záverečné ustanovenia

 

 

 1. Zrušuje sa Nariadenie č. 5/2016 Mesta Vysoké Tatry, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy školám a školským zariadeniam v Meste Vysoké Tatry.
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

 

 

                    

                                                                                                                                     Ing. Ján Mokoš

                                                                                                                                       primátor, v. r.

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka