Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

NARIADENIE ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy školám a školským zariadeniam v Meste Vysoké Tatry

Účinnosť: 1.1.2011

N A R I A D E N I E

Mesta Vysoké Tatry č. 6/2010 z 25. novembra 2010,
ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy školám
a školským zariadeniam v Meste Vysoké Tatry


Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 písm. d/ zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení:


Čl. 1

Úvodné ustanovenie

 1. Toto nariadenie určuje výšku a spôsob použitia dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2011 na
  1. žiaka základnej umeleckej školy, na deti materských škôl, školských klubov detí a zariadení
   školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je Mesto Vysoké Tatry /ďalej len „mesto“/,
  2. žiaka Súkromného centra špeciálno – pedagogického poradenstva Dolný Smokovec.
 2. Pri určovaní dotácie na prevádzku a mzdy sa vychádza z počtu žiakov a detí v školách a školských zariadeniach k 15. septembru 2010.


Čl. 2

Určenie výšky dotácie

 1. Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka Základnej umeleckej školy Tatranská Lomnica sa určuje vo výške 556,80 €.
 2. Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa sa určuje v
  1. Materskej škole Vyšné Hágy vo výške 2 257,06 €,
  2. Materskej škole Nový Smokovec vo výške 2 083,64 €,
  3. Materskej škole Dolný Smokovec vo výške 1 564,78 €,
  4. Materskej škole Tatranská Lomnica vo výške 1 922,67 €,
  5. Materskej škole Tatranská Kotlina vo výške 2 819,23 €.
 3. Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka sa určuje v
  1. Školskom klube detí pri Základnej škole Vyšné Hágy vo výške 549,55 €,
  2. Školskom klube detí pri Základnej škole s materskou školou Dolný Smokovec vo výške
   458,80 €,
  3. Školskom klube detí pri Základnej škole Tatranská Lomnica vo výške 532,95 €.
 4. Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa sa určuje v Školských jedálňach pri
  a/ Materskej škole Tatranská Lomnica vo výške 367,70 €,
  b/ Základnej škole s materskou školou Dolný Smokovec vo výške 207,18 €,
  c/ Základnej škole Tatranská Lomnica vo výške 200 €.
 5. Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka Súkromného centra špeciálno – pedagogického poradenstva Dolný Smokovec sa určuje vo výške 102,60 €.

   


Čl. 3

Poskytnutie a použitie dotácie

 1. Školám a školským zariadeniam uvedeným v čl. 2 ods. 1, ods. 2 písm. c/, ods. 3 písm. b/ a c/, ods. 4 písm. b/ a c/ a ods. 5 sa poskytujú dotácie spravidla mesačne. Správu o použití dotácie predkladajú školy a školské zariadenia, polročne Mestskému zastupiteľstvu vo Vysokých Tatrách /ďalej len „mestské zastupiteľstvo“/.
 2. Dotácie určené školám a školským zariadeniam uvedeným v čl. 2 ods. 2 písm. a/, b/, d/, a e/, ods. 3 písm. a/ a ods. 4 písm. a/ čerpá mesto. Použitie dotácie je súčasťou informácie o plnení rozpočtu mesta, ktorá sa predkladá štvrťročne mestskému zastupiteľstvu.
 3. Dotácie určené školám a školským zariadeniam možno použiť len na prevádzku a mzdy.

   


Čl. 4

Záverečné ustanovenia

 1. Zrušuje sa:
  1. nariadenie č. 8/2009, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy školám a školským zariadeniam v Meste Vysoké Tatry,
  2. nariadenie č. 5/2010, ktorým sa mení nariadenie č. 8/2009, ktorým sa určuje výška dotácie
   na prevádzku a mzdy školám a školským zariadeniam v Meste Vysoké Tatry.
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

 

 


                                                                              Ing. Ján M o k o š
                                                                                     primátor
 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka