Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

Nariadenie ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania v meste Vysoké Tatry

N A R I A D E N I E

Mesta Vysoké Tatry č. 5/2008 zo 4. septembra 2008,
ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v zariadeniach školského stravovania v meste Vysoké Tatry

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 140 ods. 9 a § 141 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 1. Toto nariadenie určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania.
 2. Zariadenia školského stravovania zabezpečujú školské stravovanie a sú zriadené na výrobu, konzumáciu a odbyt jedál a nápojov. Zariadenia školského stravovania sú
  1. školská jedáleň, 
  2. výdajná školská jedáleň.
    

Čl. 2 
 

Školská jedáleň

 1. V školskej jedálni sa pripravujú, vydávajú a konzumujú jedlá a nápoje pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Školská jedáleň môže pripravovať jedlá a nápoje pre viac výdajných školských jedální.
 2. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci a zamestnanci škôl a školských zariadení. So súhlasom mesta Vysoké Tatry /ďalej len „mesto“/ a regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby. 
    

 

Čl. 3 
 

 

Výdajná školská jedáleň

 1. Vo výdajnej školskej jedálni sa vydávajú a konzumujú jedlá a nápoje pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení.
 2. Stravníkom vo výdajnej školskej jedálni môžu byť deti, žiaci a zamestnanci škôl a školských zariadení. So súhlasom mesta a regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu vo výdajnej školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.

 

Čl. 4

 Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

 

 1. Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
 2. Rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určujú finančné pásma vydané Ministerstvom školstva SR.
 3. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach, v zmysle finančných pásiem, je
  1. v materských školách, pre vekovú kategóriu stravníkov od 2 – 6 rokov 34,- Sk /1,12 €/, z toho 8,- Sk desiata, 19,- Sk obed, 7,- Sk olovrant,
  2. v základných školách, pre vekovú kategóriu stravníkov od 6 – 11 rokov 29,- Sk /0,96 €/
  3. v základných školách, pre vekovú kategóriu stravníkov od 11 – 15 rokov 31,- Sk /1,02€/.
 4. Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň poskytuje stravovanie aj zamestnancom škôl a školských zariadení. Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre zamestnancov škôl a školských zariadení sa určuje, podľa vekovej kategórie stravníkov 15 – 18/19 rokov v zmysle finančných pásiem, vo výške 34,- Sk /1,12 €/. Úhrada za stravovanie sa realizuje podľa Zákonníka práce, prípadne kolektívnej zmluvy.
 5. V prípade stravovania iných fyzických osôb sa výška príspevku na nákup potravín určí ako u zamestnancov škôl a školských zariadení.

 

 

 

Čl. 5

 

Záverečné ustanovenia

 

 1. Zrušuje sa smernica č. 5/2004, ktorou sa určuje úhrada nákladov na stravovanie v zariadeniach školského stravovania v meste Vysoké Tatry.
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2008.                                                                              Ing. Ján M o k o š
                                                                                    primátor

 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka