Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

NARIADENIE ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladovna činnosť škôl a školských výchovno – vzdelávacích zariadenív meste Vysoké Tatry

Schválené: 4.11.2009

Platné do: 1.1.2010

N A R I A D E N I E

Mesta Vysoké Tatry č. 6/2009 zo 4. novembra 2009,
ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť škôl a školských výchovno – vzdelávacích zariadení
v meste Vysoké Tatry

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4 a § 114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

 

/1/ Toto nariadenie upravuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a/ za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b/ spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole,
c/ spojených s činnosťou školského klubu detí.

/2/ Toto nariadenie tiež určuje prípady oslobodenia od platenia príspevkov uvedených v odseku 1.

 

Čl. 2

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

 

/1/ Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 8,30 € /250,10 Sk/.

/2/ Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré
a/ má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b/ je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu,
c/ má prerušenú dochádzku do materskej školy viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.

/3/ Ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, príspevok uvedený v odseku 1 za dieťa neuhrádza.

/4/ V prípade že dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zo strany zriaďovateľa alebo z iných závažných dôvodov, zákonný zástupca dieťaťa uhradí pomernú časť príspevku určeného v odseku 1.
 

Čl. 3

Príspevok v základnej umeleckej škole

 

/1/ Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou
a/ v prípravnom štúdiu v hudobnom odbore, v literárno-dramatickom odbore a vo výtvarnom
odbore 3 € /90,40 Sk/,
b/ v základnom štúdiu v individuálnom vyučovaní v hudobnom odbore 6 € /180,80 Sk/,
c/ v základnom štúdiu v skupinovom vyučovaní vo výtvarnom odbore a v literárno-
dramatickom odbore 3,30 € /99,40 Sk/.

/2/ V štúdiu pre dospelých prispieva dospelá osoba na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole mesačne sumou
a/ v individuálnom vyučovaní v hudobnom odbore 11,90 € /358,50 Sk/,
b/ v skupinovom vyučovaní vo výtvarnom odbore a literárno-dramatickom odbore 8,30 €
/250,10 Sk/.

/3/ Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka predloží riaditeľovi základnej umeleckej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, príspevky uvedené v odseku 1 a 2 neuhrádza.

 

Čl. 4

Príspevok v školskom klube detí

 

/1/ Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 5 € /150,60 Sk/.

/2/ Ak zákonný zástupca žiaka predloží riaditeľovi základnej školy, súčasťou ktorej je školský klub detí, doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, riaditeľ základnej školy môže príspevok uvedený v odseku 1 znížiť alebo odpustiť.

 

Čl. 5

Záverečné ustanovenia

 

/1/ Zrušuje sa nariadenie č. 4/2008, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských výchovno-vzdelávacích zariadení v meste Vysoké Tatry.

/2/ Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

 

 

 

                                                                             Ing. Ján M o k o š
                                                                                   primátor
 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka