Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

NARIADENIE ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladovna činnosť škôl a školských výchovno – vzdelávacích zariadenív meste Vysoké Tatry

Schválené: 4.11.2009

Platné do: 1.1.2010

N A R I A D E N I E

Mesta Vysoké Tatry č. 6/2009 zo 4. novembra 2009,
ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť škôl a školských výchovno – vzdelávacích zariadení
v meste Vysoké Tatry

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4 a § 114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

 

/1/ Toto nariadenie upravuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a/ za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b/ spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole,
c/ spojených s činnosťou školského klubu detí.

/2/ Toto nariadenie tiež určuje prípady oslobodenia od platenia príspevkov uvedených v odseku 1.

 

Čl. 2

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

 

/1/ Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 8,30 € /250,10 Sk/.

/2/ Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré
a/ má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b/ je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu,
c/ má prerušenú dochádzku do materskej školy viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.

/3/ Ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, príspevok uvedený v odseku 1 za dieťa neuhrádza.

/4/ V prípade že dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zo strany zriaďovateľa alebo z iných závažných dôvodov, zákonný zástupca dieťaťa uhradí pomernú časť príspevku určeného v odseku 1.
 

Čl. 3

Príspevok v základnej umeleckej škole

 

/1/ Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou
a/ v prípravnom štúdiu v hudobnom odbore, v literárno-dramatickom odbore a vo výtvarnom
odbore 3 € /90,40 Sk/,
b/ v základnom štúdiu v individuálnom vyučovaní v hudobnom odbore 6 € /180,80 Sk/,
c/ v základnom štúdiu v skupinovom vyučovaní vo výtvarnom odbore a v literárno-
dramatickom odbore 3,30 € /99,40 Sk/.

/2/ V štúdiu pre dospelých prispieva dospelá osoba na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole mesačne sumou
a/ v individuálnom vyučovaní v hudobnom odbore 11,90 € /358,50 Sk/,
b/ v skupinovom vyučovaní vo výtvarnom odbore a literárno-dramatickom odbore 8,30 €
/250,10 Sk/.

/3/ Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka predloží riaditeľovi základnej umeleckej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, príspevky uvedené v odseku 1 a 2 neuhrádza.

 

Čl. 4

Príspevok v školskom klube detí

 

/1/ Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 5 € /150,60 Sk/.

/2/ Ak zákonný zástupca žiaka predloží riaditeľovi základnej školy, súčasťou ktorej je školský klub detí, doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, riaditeľ základnej školy môže príspevok uvedený v odseku 1 znížiť alebo odpustiť.

 

Čl. 5

Záverečné ustanovenia

 

/1/ Zrušuje sa nariadenie č. 4/2008, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských výchovno-vzdelávacích zariadení v meste Vysoké Tatry.

/2/ Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

 

 

 

                                                                             Ing. Ján M o k o š
                                                                                   primátor
 

Nariadenie č. 6. zo 4. novembra 2009 Nariadenie č. 6. zo 4. novembra 2009.pdf Nariadenie č. 6. zo 4. novembra 2009.pdf (25.7 kB)

NARIADENIE ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladovna činnosť škôl a školských výchovno – vzdelávacích zariadenív meste Vysoké Tatry

Schválené: 4.11.2009

Platné do: 1.1.2010

N A R I A D E N I E

Mesta Vysoké Tatry č. 6/2009 zo 4. novembra 2009,
ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť škôl a školských výchovno – vzdelávacích zariadení
v meste Vysoké Tatry

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4 a § 114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

 

/1/ Toto nariadenie upravuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a/ za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b/ spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole,
c/ spojených s činnosťou školského klubu detí.

/2/ Toto nariadenie tiež určuje prípady oslobodenia od platenia príspevkov uvedených v odseku 1.

 

Čl. 2

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

 

/1/ Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 8,30 € /250,10 Sk/.

/2/ Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré
a/ má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b/ je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu,
c/ má prerušenú dochádzku do materskej školy viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.

/3/ Ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, príspevok uvedený v odseku 1 za dieťa neuhrádza.

/4/ V prípade že dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zo strany zriaďovateľa alebo z iných závažných dôvodov, zákonný zástupca dieťaťa uhradí pomernú časť príspevku určeného v odseku 1.
 

Čl. 3

Príspevok v základnej umeleckej škole

 

/1/ Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou
a/ v prípravnom štúdiu v hudobnom odbore, v literárno-dramatickom odbore a vo výtvarnom
odbore 3 € /90,40 Sk/,
b/ v základnom štúdiu v individuálnom vyučovaní v hudobnom odbore 6 € /180,80 Sk/,
c/ v základnom štúdiu v skupinovom vyučovaní vo výtvarnom odbore a v literárno-
dramatickom odbore 3,30 € /99,40 Sk/.

/2/ V štúdiu pre dospelých prispieva dospelá osoba na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole mesačne sumou
a/ v individuálnom vyučovaní v hudobnom odbore 11,90 € /358,50 Sk/,
b/ v skupinovom vyučovaní vo výtvarnom odbore a literárno-dramatickom odbore 8,30 €
/250,10 Sk/.

/3/ Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka predloží riaditeľovi základnej umeleckej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, príspevky uvedené v odseku 1 a 2 neuhrádza.

 

Čl. 4

Príspevok v školskom klube detí

 

/1/ Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 5 € /150,60 Sk/.

/2/ Ak zákonný zástupca žiaka predloží riaditeľovi základnej školy, súčasťou ktorej je školský klub detí, doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, riaditeľ základnej školy môže príspevok uvedený v odseku 1 znížiť alebo odpustiť.

 

Čl. 5

Záverečné ustanovenia

 

/1/ Zrušuje sa nariadenie č. 4/2008, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských výchovno-vzdelávacích zariadení v meste Vysoké Tatry.

/2/ Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

 

 

 

                                                                             Ing. Ján M o k o š
                                                                                   primátor
 

Nariadenie č. 6. zo 4. novembra 2009 Nariadenie č. 6. zo 4. novembra 2009.pdf Nariadenie č. 6. zo 4. novembra 2009.pdf (25.7 kB)

dnes je: 25.5.2019

meniny má: Urban

webygroup
ÚvodÚvodná stránka