Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Nariadenie, ktorým sa vydáva organizačný poriadok Mestskej polície vo Vysokých Tatrách

Schválené: 10.12.2003

Účinnosť: 1.1.2004

NARIADENIE Mesta Vysoké Tatry č 7/ 2003 .z 10. decembra 2003 ,ktorým sa vydáva Organizačný poriadok Mestskej polície vo Vysokých Tatrách

 Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách v súlade s § 6 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov vydáva tento Organizačný poriadok Mestskej polície vo Vysokých Tatrách

 

 ÚVODNÉ USTANOVENIA:

 Čl. 1

 

 Organizačný poriadok Mestskej polície vo Vysokých Tatrách (ďalej len mestská polícia) vymedzuje základné úlohy mestskej polície, jej organizáciu, práva a povinnosti príslušníkov mestskej polície Vysoké Tatry („ ďalej len mesto „)

 

 Čl. 2

 
 1. Mestská polícia je poriadkový útvar, pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a pri plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta („ ďalej len nariadení „), z uznesení Mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora.
 2. Mestskú políciu zriadilo mestské zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením č.9/1992 .

 Čl. 3

 
 ZÁKLADNÉ ÚLOHY:

Mestská polícia najmä:

 1. zabezpečuje verejný poriadok v meste,
 2. chráni majetok mesta a občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov / pulty centrálnej ochrany 
 3. dbá o ochranu životného prostredia v meste, 
 4. dbá o dodržanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach, 
 5. vykonáva nariadenia , uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora, 
 6. ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom (zákon č. 372/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov) a tiež za priestupky proti bezpečnosti plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu , ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon, ( zákon č. 564/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
 7. oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh, a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta. 
 8. plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom č. 564/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

 Čl.4

 
 ORGANIZÁCIA MESTSKEJ POLÍCIE:
 1. Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov mestskej polície určuje zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh.
 2. Mestskú políciu tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí sú zamestnancami mesta. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa 3/.
 3. Príslušníkom mestskej polície sa môže stať len bezúhonná osoba, staršia ako 21 rokov, ktorá je telesne duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh mestskej polície.
 4. Príslušník mestskej polície skladá primátorovi mesta sľub tohto znenia: "Sľubujem, že budem riadne plniť svoje povinnosti, chrániť záujmy mesta a jeho obyvateľov, zachovávať ústavu, zákony a ostatné všeobecne záväzné predpisy."

 Čl. 5

 
 RIADENIE A ZASTUPOVANIE:
 1. Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník, ktorého vymenúva do funkcie mestské zastupiteľstvo na návrh primátora; za svoju činnosť zodpovedá primátorovi /§19 , odst. 2 , zákona č. 369/1990 Zb.

  Náčelník mestskej polície najmä:
  1. organizuje prácu príslušníkov mestskej polície,
  2. podáva primátorovi správy o situácii na úseku mestských vecí verejného poriadku a o výsledkoch činnosti mestskej polície; o závažných udalostiach ho vyrozumie okamžite,
  3. spolupracuje s riaditeľom príslušného Policajného zboru SR (ďalej len "policajný zbor") , orgánmi štátnej zdravotníckej správy,
  4. predkladá primátorovi požiadavky na zabezpečenie činnosti mestskej polície a zodpovedá za hospodárne využívanie zverených prostriedkov,
  5. zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov mestskej polície,
  6. podáva primátorovi návrhy súvisiace s pracovno-právnymi vzťahmi príslušníkov mestskej polície,
  7. plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov primátora,
  8. zodpovedá za finančné plnenie rozpočtu a za správny odvod peňazí z pokút.
 2. Náčelníka v čase jeho neprítomnosti zastupuje zástupca, ktorého na návrh náčelníka vymenúva primátor.

 Čl. 6

 
 ZÁKLADNÉ POVINNOSTI:

Príslušník mestskej polície pri plnení úloh je povinný najmä:

 1. dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a v ichrámci sa riadiť pokynmi náčelníka, prípadne pokynmi primátora,
 2. dbať na vážnosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustiť, aby občanom, v súvislosti s činnosťou mestskej polície, vznikla bezdôvodná ujma a prípadný zásah do ich práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného zákrokom, 
 3. zakročiť podľa svojich možností a schopností a v medziach osobitných predpisov (zákon č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov), prípadne vykonať aj iné nevyhnutné opatrenia, ak je dôvodné podozrenie, že je páchaný trestný čin, priestupok alebo iný správny delikt,
 4. zakročiť, ak je ohrozený život, zdravie alebo hrozí škoda na majetku; nemusí tak urobiť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo iné osoby,
 5. oznámiť, v prípade že bol spáchaný trestný čin, vec policajnému zboru alebo prokurátorovi a podľa povahy veci tiež zamedziť vstupu nepovolaných osôb na miesto činu,
 6. poučiť, pri vykonávaní zákrokov, osoby o ich právach,
 7. oznamovať bezodkladne náčelníkovi závady a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo sťažujú výkon jeho činnosti.

 Čl.7

 
 VŠEOBECNÉ OPRÁVNENIA:
 1. Príslušník mestskej polície pri plnení úloh je oprávnený
  1. vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo od iného protiprávneho konania,
  2. ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky (čl.3 ,ods.1 písm. f) zistené pri vykonávaní úloh,
  3. zadržať osobu pristihnutú pri trestnom čine a urobiť úkony podľa osobitných predpisov (§ 76 , odst. 2 ,Trestného poriadku)
  4. presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú, nie je ozbrojený alebo či nemá u seba inú vec, ktorou by mohol ohroziť život alebo zdravie, prípadne takú vec odobrať, odobratú zbraň alebo vec odovzdať príslušnému orgánu spolu so zadržanou osobou,
  5. prikázať každému, aby na nevyhnutné dobu nevstupoval na určené miesta alebo sa na nich nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh mestskej polície alebo mesta.
 2. Zbraňou podľa odseku 1 písm. d/ sa rozumie strelná, bodná, sečná, rezná zbraň a zbraň hromadnej účinnosti. Zbraňou sa ďalej rozumie všetko, čím je možné urobiť útok proti telu dôraznejším.

 Čl. 8

 
 OPRÁVNENIE POŽADOVAŤ PREUKÁZANIE TOTOŽNOSTI:
 1. Príslušník mestskej polície je oprávnený vyzvať na preukázanie totožnosti osobu pristihnutú pri spáchaní priestupku, alebo od ktorej je požadované vysvetlenie podľa čl.l0 ods. l, aby preukázala svoju totožnosť; osoba je povinná výzve vyhovieť.
 2. Ak odmietne osoba uvedená v odseku 1 preukázať svoju totožnosť, alebo ak ju nemôže preukázať ani po predchádzajúcom poskytnutí potrebnej súčinnosti na preukázanie svojej totožnosti, je príslušník mestskej polície oprávnený predviesť takúto osobu na útvar policajného zboru za účelom zistenia totožnosti.

 Čl.9

 
 OPRÁVNENIE POŽADOVAŤ VYSVETLENIE:
 1. Príslušník mestskej polície je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku a zistenie jeho páchateľa. Príslušník mestskej polície je oprávnený vyzvať osobu, aby sa ihneď, alebo v určitom čase, dostavila na útvar mestskej polície za účelom vykonania úkonov potrebných na objasňovanie priestupkov.
 2. Ak osoba bez ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve podľa ods.1 nevyhovie a na objasnenie priestupku je podanie vysvetlenia nevyhnutné ,môže príslušník mestskej polície predviesť na útvar mestskej polície na účel podania vysvetlenia. Na účel predvedenia môže príslušník mestskej polície , ak je to nevyhnutné , použiť aj donucovacie prostriedky .
 3. Príslušník mestskej polície po predvedení osoby
  1. bezodkladne spíše úradný záznam o predvedení a zápisnicu o podanom vysvetlení ,
  2. ihneď odovzdá predvedenú osobu najbližšiemu útvaru Policajného zboru , ak zistí , že sú dôvody na jej odovzdanie , inak osobu ihneď prepustí.
 4. Vysvetlenie môže odmietnuť iba osoba, ktorá by ním sebe alebo blízkej osobe (! 116 Občianskeho zákonníka)  spôsobila nebezpečenstvo postihu za priestupok alebo trestný čin.
 5. Vysvetlenie sa nesmie požadovať od osoby, ktorá upozornila, že by ním porušila zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti, iba ak by bola od tejto povinnosti oslobodená.
 6. Príslušník mestskej polície je povinný osobu poučiť o možnosti odoprieť vysvetlenie podľa odseku 4 a 5.
 7. 7. Kto sa na výzvu podľa odseku 1 dostaví, má nárok na náhradu nutných výdavkov (zákon o cestovných náhradách v znení neskorších zmien a doplnkov) na náhradu ušlého zárobku (ďalej len "náhrada"). Náhradu poskytuje mesto. Nárok na náhradu nemá ten, kto sa dostavil len vo vlastnom záujme, alebo pre svoje protiprávne konanie.
 8. Nárok na náhradu podľa odseku 7 zaniká, ak ho oprávnená osoba neuplatní do ôsmich dní odo dňa, kedy sa na výzvu podľa odseku 1 dostavila, oprávnenú osobu treba o tom poučiť.

 Čl. 10

 
 OPRÁVNENIE OTVORIŤ BYT:
 1. Ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo je vážne ohrozené zdravie alebo ak hrozí závažná škoda na majetku a hrozí nebezpečenstvo z omeškania, je príslušník mestskej polície oprávnený otvoriť byt, vstúpiť do neho a vykonať potrebné opatrenia na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva.
 2. Na otvorenie bytu a na vykonanie úkonov podľa odseku l, je príslušník mestskej polície povinný zabezpečiť prítomnosť nezúčastnenej osoby, nemusí tak urobiť, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania a je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie, alebo bezprostredne hrozí závažná škoda na majetku.
 3. Po vykonaní opatrení podľa ods. 1 príslušník mestskej polície bez zbytočného odkladu vyrozumie užívateľa bytu a zabezpečí uzavretie bytu , ak to nemôže vykonať užívateľ alebo iná oprávnená osoba. 4. Otvorenie bytu nesmie sledovať iný záujem než ochranu života alebo zdravia. 
 4. O otvorení bytu a vykonaných opatreniach spíše príslušník mestskej polície úradný záznam a okamžite o tom oboznámi príslušný útvar Policajného zboru a prokurátora. Ustanovenia 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na nebytové priestory.

 Čl.11

 
 OPRÁVNENIE ODŇAŤ VEC:
 1. Príslušník mestskej polície je oprávnený, po predchádzajúcej márnej výzve na vydanie, odňať vec, o ktorej sa možno dôvodne domnieval, že v konaní o priestupku môže byť vyslovené jej prepadnutie (§ 15 A 16 Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov) alebo môže byť zhabaná.
 2. Nemožno odňať vec, ktorej hodnota je v nápadnom nepomere k povahe
  priestupku.
 3. Po odňatí veci spíše príslušník mestskej polície úradný záznam a osobe, ktorej bola vec odňatá, vystaví potvrdenie o odňatí veci. Odňatú vec odovzdá príslušník mestskej polície orgánu, ktorý o priestupku rozhoduje, alebo útvaru policajného zboru, ak ide o priestupok, ktorého objasňovanie patrí, podľa osobitných predpisov, policajnému zboru.
 4. Ak odpadnú dôvody na postup podľa ods. 3 druhej vety, príslušník mestskej polície je povinný vydanú alebo odňatú vec vrátiť tomu, komu nesporne patrí . Inak tomu , kto ju vydal alebo komu bola odňatá . O vykonaní tohto úkonu spíše záznam.

 Čl.12

 
 POUŽITIE DONUCOVACÍCH PROSTRIEDKOV PRÍSLUŠNÍKMI MESTSKEJ POLÍCIE:
 1. Donucovacími prostriedkami sú:
  1. hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
  2. slzotvorné prostriedky, 
  3. obušok, 
  4. putá, 
  5. služobný pes. 
  6. technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla.
 2. Pred použitím donucovacích prostriedkov je príslušník mestskej polície povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania s výstrahou, že bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť iba v prípade, kedy je sám napadnutý alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad, alebo tomu bránia iné okolnosti.
 3. O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje príslušník mestskej polície podľa konkrétnej situácie tak, aby osobe proti ktorej zakročuje, nespôsobil neprimeranú ujmu.

 Čl.13

 
 POUŽITIE HMATOV, CHVATOV, ÚDEROV A KOPOV SEBAOBRANY, SLZOTVORNÝCH PROSTRIEDKOV A OBUŠKU:
 1. Hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky a obušok je príslušník mestskej polície oprávnený použiť, aby:
  1. a/ zaistil bezpečnosť inej osoby, alebo vlastnej, pred protiprávnym útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
  2. zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku
   alebo inému hrubému správaniu, ktorým je porušovaný verejný poriadok,
  3. zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný, d/ zadržal osobu /§ 76 , ods. 2 Trestného poriadku /, ktorá kladie aktívny odpor. Hmaty a chvaty je príslušník mestskej polície oprávnený použiť, aby zadržal osobu /§ 76 ods.2 Trestného poriadku /, ktorá kladie pasívny odpor.

 Čl.14

 
 POUŽITIE PÚT:
 1. Putá je príslušník mestskej polície oprávnený použiť
  1. na spútanie zadržanej osoby 6/, ktorá kladie aktívny odpor alebo napáda iné osoby alebo pracovníka mestskej polície alebo poškodzuje majetok, po márnej výzve, aby od takého konania upustila,
  2. na vzájomné pripútanie dvoch alebo viac zadržaných osôb za podmienok ustanovených v písmene a/,
  3. pri vykonávaní služobných úkonov so zadržanou osobou, ak je dôvodná obava, že sa pokúsi o útek.

 Čl. 15

 
 POUŽITIE SLUŽOBNÉHO PSA:
 1. Služobného psa je príslušník mestskej polície oprávnený použiť:
  1. aby zaistil bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej, ak sa po výzve neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa šetkých známok bude pokračovať,
  2. aby zabránil výtržnosti, ruvačke alebo inému hrubému správaniu, ktorým je porušovaný verejný poriadok,
  3. aby zabránil násilnému vstupu do chránených objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
  4. na prenasledovanie osoby na úteku, aby donútil ukrývajúcu sa osobu opustiť úkryt, ak má byť takáto osoba zadržaná, alebo na jej stráženie.
  5. Príslušník mestskej polície používa služobného psa s náhubkom. Ak to povaha a intenzita útoku, prípadne prekonanie odporu vyžadujú, použije služobného psa bez náhubku.

 čl.16

 
 POUŽITIE TECHNICKÉHO PROSTRIEDKU NA ZABRÁNENIE ODJAZDU MOTOROVÉHO VOZIDLA:
 1. Príslušník obecnej polície je oprávnený použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla v prípade , ak motorové vozidlo stojí na mieste, kde je to zakázané dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami , a ak porušenie zákazu nie je možné z viny páchateľa priestupku bezodkladne prejednať.
 2. Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla musí byť zreteľne označený názvom útvaru mestskej polície a musí byť na ňom uvedený spôsob vyrozumenia útvaru mestskej polície alebo príslušníka mestskej polície , ktorý je oprávnený použitý prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla odstrániť.
 3. Miesto , čas , značku vozidla a dôvod založenia technického prostriedku nahlási príslušník bezodkladne príslušníkovi v operačnej službe , ktorý vedie evidenciu o použití technických prostriedkov.
 4. Po zistení páchateľa priestupku príslušník odoberie technické zariadenie zabraňujúce odjazdu vozidla . Čas odobratia technického prostriedku na zabránenie odjazdu vozidla , výšku pokuty alebo spôsob riešenia priestupku príslušník bezodkladne nahlási operačnému pracovníkovi, ktorý uvedené údaje zaznamená v knihe priebehu služby a evidencii použitia technických prostriedkov.

 Čl.17

 
 POVINNOSTI PÍSLUŠNÍKA MESTSKEJ POLÍCIE PRI POUŽITÍ DONUCOVACÍCH PROSTRIEDKOV:
 1. Ak príslušník mestskej polície zistí, že pri použití donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby, poskytne jej, ak to okolnosti dovolia, prvú pomoc a zabezpečí lekárske ošetrenie. 2. Použitie donucovacích prostriedkov je príslušník mestskej polície povinný neodkladne nahlásiť náčelníkovi mestskej polície.
 2. Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti použitia donucovacích prostriedkov pri hlásení podľa odseku 2, alebo ak pri ich použití bola spôsobená smrť, ujma na zdraví alebo škoda na majetku, je náčelník mestskej polície povinný zistiť, či boli použité v súlade so zákonom. O výsledku tohto zistenia spíše úradný záznam, ktorý hneď predloží miestne príslušnému prokurátorovi.

 Čl. 18

 
 OSOBITNÉ OBMEDZENIA:

Pri zákroku proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavnou telesnou vadou alebo chorobou a osobe mladšej ako 15 rokov nesmie príslušník mestskej polície použiť údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky, obušok a služobného psa, okrem prípadov, keď útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje životy a zdravie iných osôb alebo príslušníka mestskej polície alebo hrozí väčšia škoda na majetku a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak.

 
 

 Čl.19

 
 PODMIENKY NOSENIA A POUŽITIA ZBRANE PRÍSLUŠNÍKOM MESTSKEJ POLÍCIE:
 1. Príslušník mestskej polície nosí pri výkone činnosti zbraň (§ 19 , ods. 1 zákona č. 564/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov). Za zbraň sa pre tieto účely považuje krátka guľová zbraň, ktorej držiteľom je podľa osobitných predpisov (§ 19 , ods. 2 zákona č. 564/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov), mesto.
 2. 2. Príslušník mestskej polície je oprávnený použiť zbraň
  1. v prípade nutnej obrany a krajnej núdze (§13 a 14 Trestného zákona),
  2. aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje chránený objekt alebo miesto, kde je vstup zakázaný, po márnej výzve, aby sa od útoku upustilo.
 3. Príslušník mestskej polície je oprávnený použiť úder zbraňou v prípade nutnej obrany spravidla v zápase s útočníkom, ak jeho odpor nemôže prekonať inak.
 4. Príslušník mestskej polície oprávnený použiť hrozbu zbraňou a varovný výstrel do vzduchu v prípadoch , aby
  1. zaistil bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej , ak vyzvaná osoba neupustí od útoku , útok bezprostredne hrozí , trvá ,alebo podľa všetkých okolností bude pokračovať,
  2. obmedzil osobnú slobodu osobe , ak táto osoba kladie aktívny odpor ,
  3. zabránil rúvačke ,alebo inému hrubému správaniu , ktorým osoba porušuje verejný poriadok ,
  4. zabránil násilnému vstupu do chráneného objektu alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
  5. zabránil úteku prenasledovanej osoby alebo stráženej osoby, ak jej má byť , alebo bola obmedzená osobná sloboda.

 Čl.20

 
 NÁHRADA ŠKODY:
 1. Mesto zodpovedá za škodu spôsobenú príslušníkom mestskej polície v súvislosti s plnením úloh ustanovených týmto organizačným poriadkom, ak ide o škodu spôsobenú osobe, ktorá svojím protiprávnym konaním oprávnený a primeraný zákrok vykonala.
 2. Mesto zodpovedá za škodu osobe, ktorá poskytla pomoc mestskej polícii alebo jej pracovníkom na ich žiadosť, alebo s ich vedomím (ďalej len "poškodený") Mesto sa tejto zodpovednosti môže zbaviť iba vtedy, ak si túto škodu spôsobil poškodený úmyselne.
 3. Mesto zodpovedá aj za škodu vo veciach, ktorá poškodenému vznikla v súvislosti s poskytnutím pomoci podľa odseku 2. Pritom sa hradí skutočná škoda a to uvedením do predošlého stavu. Ak to nie je možné alebo účelné, hradí sa v peniazoch. Poškodenému môže byť priznaná aj náhrada nákladov spojených s obstaraním novej veci za poškodenú vec.
 4. Mesto zodpovedá aj za škodu, ktorú osoba spôsobila v súvislosti s pomocou poskytnutou príslušníkom mestskej polície. Ustanovenie odseku 1 sa použije obdobne.

 Čl.21

 
 PREUKAZOVANIE PRÍSLUŠNOSTI K MESTSKEJ POLÍCII:
 1. Príslušník mestskej polície preukazuje svoju príslušnosť k mestskej polícii rovnošatou, služobným kovovým odznakom s identifikačným číslom, textilným znakom mestskej polície na ľavom rukáve rovnošaty, služobným preukazom pracovníka mestskej polície, ako aj ústnym prehlásením "mestská polícia".
 2. Príslušník mestskej polície je povinný pred zákrokom preukázať svoju príslušnosť k mestskej polícii. Nemusí tak urobiť v prípadoch, ak to povaha okolnosti zákroku neumožňujú. 3. Ústnym vyhlásením preukazuje príslušník mestskej polície svoju príslušnosť k mestskej polícii iba vo výnimočných prípadoch , keď okolnosti zákroku neumožňujú túto príslušnosť preukázať rovnošatou alebo preukazom príslušníka mestskej polícii.

 Čl. 22

 
 ROVNOŠATA PRÍSLUŚNÍKOV MESTSKEJ POLÍCII:
 1. Rovnošata príslušníkov mestskej polícii je jednotná na celom území Slovenskej republiky.
 2. Rovnošatu príslušníka mestskej polície tvorí
  1. pokrývka hlavy tmavomodrej farby , ktorá je označená po celom bvode pásom s čierno - bielymi štvorcami s dĺžkou strán 15 mm miestnenými v troch radoch tak , aby sa čierno - biele štvorce striedali šachovnicovým spôsobom. na čelnej strane pokrývky hlavy je umiestnený odznak mestskej polície,
  2. bunda , sako alebo plášť tmavomodrej farby s náramenníkmi rovnakej farby, šírka náramenníkov je najmenej 50 mm , dĺžka najmenej 120 mm,
  3. košeľa s dlhým rukávom bledomodrej farby alebo košeľa s krátkym rukávom bledomodrej farby s náramenníkmi tmavomodrej farby , šírka náramenníkov je najmenej 50 mm , dĺžka najmenej 120 mm,
  4. viazanka tmavomodrej farby,
  5. nohavice alebo sukňa tmavomodrej farby,
  6. topánky čiernej farby,
  7. opasok čiernej farby,
  8. puzdro na zbraň čiernej farby,
  9. zimná vlnená čiapka modrej farby s vyšitým odznakom ako na pokrývke hlavy,
  10. kožené rukavice čiernej farby,
  11. páperová bunda a zateplené nohavice tmavomodrej farby,
 3. Na ľavom rukáve bundy , plášťa , saka a košele vo vzdialenosti 100 mm od švu rukáva je umiestnený kruhový znak mestskej polície s priemerom najmenej 100 mm. V strede znaku je erb mesta s veľkosťou najmenej 30 mm vyobrazený podľa hieraldických pravidiel. Po obvode znaku mestskej polície je umiestnený nápis " MESTSKÁ POLÍCIA " a názov mesta.
 4. Na ľavom rukáve bundy, plášťa, saka alebo košele vo vzdialenosti 100 mm od švu rukáva je umiestnený kruhový znak obecnej polície s priemerom najmenej 100 mm . V strede znaku je erb mesta s veľkosťou najmenej 30 mm vyobrazený podľa hieraldických pravidiel. Po obvode znaku mestskej polície je umiestnený nápis „ MESTSKÁ POLÍCIA „ a názov mesta. Veľkosť písmen je najmenej 5 mm. Nad kruhovým znakom mestskej polície vo vzdialenosti 50 mm od švu rukáva je umiestnený nápis „ MESTSKÁ POLÍCIA „ s veľkosťou písmen najmenej 10 mm , ktorý je v tvare polkruhovej výseče s priemerom najmenej 100 mm a šírke 20 mm ..
 5. Na ľavej strane bundy , plášťa , saka alebo košele je 20 mm nad stredom horného okraja vrecka umiestnený indetifikačný odznak obsahujúci nápis „ MESTSKÁ POLÍCIA „ . Veľkosť číslic a písmen je najmenej 3 mm .
 6. Príslušník mestskej polície nosí rovnošatu iba pri plnení úloh mestskej polície Vzor rovnošaty a označenie príslušníkov mestskej polície na rovnošate je uvedené v prílohe č.1. Súčasti rovnošaty príslušníkov mestskej polície a ich životnosť sú uvedené v prílohe č.2.
 7. Novoprijatý príslušník mestskej polície po získaní Osvedčenia odbornej spôsobilosti má nárok na vybavenie rovnošatou a kompletným výstrojom .
 8. Príslušníci mestskej polície majú možnosť vymieňať rovnošatu , alebo jej súčasti podľa potreby a vlastného uváženia z určeného skladu na základe objednávky v hodnote 8000.- Sk ročne na príslušníka . Údaje aké súčasti uniformy boli menené a doba opotrebovania sa evidujú na osobnej karte príslušníka . Nespotrebované prostriedky môže príslušník mestskej polície kumulovať najviac dva roky za sebou .Po opotrebovaní a dobe životnosti uniformy sa z uniformy odstránia indetifikačné znaky mestskej polície a zlikviduje sa.
 9. V prípade rozviazania pracovného pomeru príslušník odovzdá uniformu , odznak , kľúče , preukaz , výstroj a agendu náčelníkovi mestskej polície . O odovzdaní sa urobí zápis.
 10. Preukaz príslušníka mestskej polície sa príslušníkovi vydá po zložení sľubu. Je bielej farby s čiernou tlačou jasne identifikujúci samosprávu a mestskú políciu, s uvedení mena, podpisu, fotografie, dátumu vydania a podpisu primátora.
 11. Preukaz príslušníka mestskej polície nesmie byť zameniteľný s preukazmi príslušníkov ozbrojených zborov a ozbrojených síl a môže sa používať len pri plnení úloh mestskej polície.

 ČL. 23

 
 SPOLUPRÁCA MESTSKEJ POLÍCIE S INÝMI ORGÁNMI:

Mestská polícia spolupracuje pri plnení svojich úloh s príslušným útvarom policajného zboru, orgánmi štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce, orgánmi štátnej zdravotnej správy, orgánmi štátneho dozoru vo veciach životného prostredia, požiarnej ochrany a s inými štátnymi orgánmi.

 

 Čl. 24

 
 ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ, VÝCVIK A ŠKOLENIE PÍSLUŠNÍKOV MESTSKEJ POLÍCIE:
 1. Príslušník mestskej polície môže plniť úlohy mestskej polície iba vtedy, ak na to má odbornú spôsobilosť. Odbornú spôsobilosť príslušník mestskej polície preukazuje vykonaním skúšky pred odbornou komisiou policajného zboru. Náklady skúšky znáša mesto. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky svojím nariadením určí rozsah odbornej spôsobilosti príslušníkov mestskej polície, ustanovenie a zloženie odborných komisií, prípadne aký druh vzdelania možno započítať namiesto vykonania skúšky .
 2. Každý príslušník mestskej polície je povinný ovládať všeobecne záväzné nariadenia platné na území mesta.
 3. Súčasťou plnenia úloh pracovníka mestskej polície je i pravidelná účasť na kurzoch a cvičeniach, zdokonaľovanie zákrokov, prvkov sebaobrany a zvyšovania fyzickej zdatnosti.
 4. Výcvik a školenie pracovníkov mestskej polície zabezpečuje mesto vo veciach používania donucovacích prostriedkov za úhradu nákladov, policajný zbor.

 Čl. 25

 
 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:
 1. Zrušuje sa nariadenie č. 41/1995 ktorým sa vydal Organizačný poriadok Mestskej polície v Starom Smokovci.
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2004.
 

Ing. Ján Mokoš
primátor

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka