Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Nariadenie ktorým sa vydáva trhový poriadok mesta Vysoké Tatry

Schválené: 13.5.2004

Účinnosť: 28.5.2004

«VZN

NARIADENIE mesta Vysoké Tatry č.6/2004 z 13. mája 2004, ktorým sa vydáva trhový poriadok mesta Vysoké Tatry

 

 Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa §6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 178/1998 č. 178 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, vydáva tento

 

Trhový poriadok mesta Vysoké Tatry

 

Čl. 1

 
 Úvodné ustanovenie:

Zriaďovateľom trhových miest je mesto Vysoké Tatry ( ďalej len "mesto"). Správu nad trhovými miestami vykonáva mesto prostredníctvom svojich zamestnancov.

 

 Čl. 2

 
 Trhové miesta:
 1. Pre účely trhového predaja sú vyčlenené tieto trhové miesta:

  1. Starý Smokovec – vyvýšené priestranstvo po pravej strane chodníka smerom k Domu služieb,

  2. Tatranská Lomnica - pri železničnej stanici,

  3. Štrbské Pleso – oproti hospodárskej budove Kúpeľov Štrbské Pleso a.s., povyše parkoviska,

  4. Tatranská Kotlina – nad parkoviskom pod Belianskou jaskyňou.

 2. Trhové miesta pre ambulantný predaj a príležitostné trhy v individuálnych prípadoch určí mesto.

 Čl. 3

 
 Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb:
 1. Na trhových miestach je dovolené predávať len tento sortiment:
  1. drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky ( pamiatkové predmety, ručné výšivky, háčkované dečky, grafiku, olejomaľbu, bižutériu, výrobky z dreva, kože, kameňa, atď.),
  2. knihy, dennú a periodickú tlač, žreby, pohľadnice a informačný materiál,
  3. kvety, sušené kvety a výrobky z nich, sezónne úžitkové predmety k sviatkom a iným príležitostiam,
  4. ovocie a zeleninu,
  5. oštiepky, korbáčiky a parenice, 
  6. kukuricu, cukrovú vatu, pečené gaštany,
  7. mrazené výrobky na priamu konzumáciu, balenú a nebalenú zmrzlinu,
  8. čerstvé huby
  9. včelie produkty, 
  10.  drobné výrobky z kože a kožušiny.
 2. Na trhových miestach je možné poskytovať fotografické služby.
 3. Predávať ďalšie výrobky a poskytovať iné služby ako je uvedené v odseku 1 a 2, je možné len na základe osobitného povolenia mesta.
 4. Na tovar uvedený v odseku 1 písm. d/, e/, f/, g/ je potrebný súhlas hygienika. Tovar uvedený v odseku 1 písm. e/, f/, c/, g/, je možné predávať aj z mobilného zariadenia.

 Čl. 4

 
 Povinnosti predávajúceho:
 1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
  1. označiť svoje predajné miesto podľa osobitných predpisov,
  2. dodržiavať trhový poriadok,
  3. používať elektronickú registračnú pokladňu podľa osobitých predpisov,
  4. udržiavať miesto na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v čistote a po ukončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upravené,
  5. predávaný tovar zreteľne označiť cenovkami za jednotkové množstvo a akostnými triedami,
  6. vybaviť predajné miesto autorizovanou inšpekčnou knihou,
  7. predávať len na prenajatej ploche určenej správcom trhoviska,
  8. vydať doklad o zakúpení tovaru
  9. umožniť správcovi vykonanie kontroly dodržiavania určených podmienok predaja tovaru a podriadiť sa jeho rozhodnutiu.
 2. Predávajúci je povinný umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly dodržiavania určených podmienok predaja tovaru a podriadiť sa rozhodnutiam kontrolných orgánov.
 3. Na požiadanie kontrolných orgánov je predávajúci povinný ďalej predložiť:
  1. preukaz totožnosti,
  2. živnostenský list alebo doklad oprávňujúci na predaj tovaru,
  3. doklad o zaplatení príslušného poplatku za predajné miesto,
  4. doklad o nadobudnutí a pôvode tovaru, okrem osôb predávajúcich rastlinné a živočíšne výrobky vlastnej drobnej, pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti,
  5. zdravotný preukaz, ak si to vyžaduje povaha predávaného tovaru,
  6. pri predaji húb doklad o ich znalosti,
  7. pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí (súhlas vlastníka lesného pozemku).
 4. Predávaný tovar musí zodpovedať svojou kvalitou určeným podmienkam. Ovocie, zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť čisté, zbavené hliny a zvädnutých častí, ovocie musí byť roztriedené podľa kvality. Ak si to povaha výrobkov vyžaduje, najmä zo zreteľom na hygienické podmienky predaja a charakter použitia, predávajúci je povinný výrobky predávať v hygienicky nezávadných obaloch alebo ich do takýchto obalov zabaliť.
 5. Pre všetkých užívateľov sú rozhodnutia správcu trhového miesta o regulácii pohybu a státia motorových vozidiel, skladovania materiálu, umiestnení smetných nádob a pod. záväzné.
 6. V prípade zistenia nedostatkov zo strany kontrolných orgánov bez ich okamžitého odstránenia, nie je dovolené ďalej predávať a predávajúci je povinný opustiť trhové miesto.
 7. Akýkoľvek prenos, prenájom alebo zapožičanie predajného stánku medzi predávajúcimi na trhovisku je zakázaný, zakúpenie predajného miesta je neprenosné na iné trhové miesto a iného predávajúceho.
 8. Pri predávaní tovarov, kde dochádza k odpadom ( ovocie, zelenina, kukurica, mrazené výrobky a pod.) je predávajúci povinný nechať po skončení predaja predajné miesto čisté a upratané.

 Čl. 5

 
 Práva a povinnosti správcu:
 1. Správca trhového miesta je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb, riadi a organizuje predávajúcich na trhových miestach.
 2. Správca trhového miesta kontroluje:
  1. oprávnenie na podnikanie,
  2. oprávnenie na predaj,
  3. dodržiavanie trhového poriadku, 
  4.  používanie elektronickej registračnej pokladne podľa osobitých predpisov,
  5. udržiavanie poriadku a čistoty,
  6. predávanie len na prenajatej ploche určenej správcom trhového miesta.
 3. Predávajúci je ďalej povinný predložiť správcovi na požiadanie:
  1. preukaz totožnosti,
  2. živnostenský list, alebo doklad oprávňujúci na predaj tovaru,
  3. doklad o zaplatení príslušného poplatku,
  4. doklad o nadobudnutí a pôvode tovaru,
  5. zdravotný preukaz, ak si to vyžaduje povaha predávaného tovaru,
  6. osvedčenie o znalosti húb,
  7. pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí (súhlas vlastníka lesného pozemku).

 Čl. 6

 
 Zákaz predaja niektorých výrobkov:
 1. Na trhových miestach je zakázané predávať tento sortiment:
  1. zbrane a strelivo,
  2. výbušniny a pyrotechnické výrobky,
  3. tlač a iné veci ktoré ohrozujú mravnosť,
  4. tabak a tabakové výrobky,
  5. lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje,
  6. jedy, omamné a psychotropné látky,
  7. lieky,
  8. automobily, motocykle, ich súčiastky a ich príslušenstvo,
  9. chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,
  10. živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb, zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné akcie a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov,
  11. nebalený potravinársky tovar s výnimkou ovocia a zeleniny,
  12. vajcia všetkých druhov,
  13. sušené huby a výrobky z húb s výnimkou priemyselne spracovaných,
  14. surové, kravské, ovčie a kozie mlieko,
  15. ďalšie výrobky a tovar, ktorých predaj je zakázaný osobitnými predpismi.
 2. Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, papierenské výrobky, kozmetiku, drogériový tovar, športové potreby a hračky je možné predávať len v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhovisku, príležitostných trhoch a pred prevádzkárňou jej prevádzkovateľa.

 Čl. 7

 
 Ceny výrobkov a služieb:
 1. Ceny tovarov a služieb sú určené dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona 634/1992 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 2. Predávajúci je povinný viditeľne označiť tovar cenovkami, prípadne sprístupniť na viditeľnom a prístupnom mieste zákazníkovi a kontrolným orgánom cenník.

 Čl. 8

 
 Poplatky:
 1. Predávajúci na trhových miestach je povinný zaplatiť :
  1. poplatok za jeden predajný stánok za jeden deň 100,- Sk,
  2. za predajné miesto pri ambulantnom predaji poplatok podľa nariadenia č. 80/2001 o miestnom poplatku za užívania verejného priestranstva,
  3. za odvoz odpadu (u tých predávaných tovarov, kde dochádza k odpadu - ovocie, zelenina a pod.) poplatok, podľa nariadenia č.2/2003 o miestnom poplatku za zber prepravu a znehodnocovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vznikajúcich na území mesta.
 2. Poplatky predávajúci uhradí v hotovosti do pokladne Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci, poštovou poukážkou na účet mesta, prípadne Mestskej polícii priamo na mieste.

 Čl. 9

 
 Prevádzková doba:
 1. Trhové dni: pondelok - nedeľa (celoročne)
 2. Predajný a prevádzkový čas: 07,00 hod. - 19,00 hod. 
 3.  Výnimky z ustanovení odsekov 1 a 2 v odôvodnených prípadoch môže povoliť mesto.

 Čl. 10

 
 Záverečné ustanovenie:
 1. Zrušuje sa nariadenie mesta Starý Smokovec č. 68/1998 o trhovom poriadku na trhových miestach zriadených mestom.
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyhlásenia.
 

Ing. Ján Mokoš
primátor

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka