Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

NARIADENIE mesta Vysoké Tatry o miestnom poplatku za rozvoj

Schválené: 29.11.2016

Účinnosť: 1.1.2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Vysoké Tatry č. 4 /2016

zo dňa 29. 11. 2016 o miestnom poplatku za rozvoj

 

Mesto Vysoké Tatry v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Vysoké Tatry č. 4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj

 

Čl. 1

Základné ustanovenie

 

 1. Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na § 2 zákona zavádza s účinnosťou od 1. januára 2017 miestny poplatok za rozvoj.
 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestneho poplatku za rozvoj (ďalej len „poplatok za rozvoj“) na území Mesta Vysoké Tatry od účinnosti tohto VZN.

 

Čl. 2

Predmet poplatku za rozvoj

 

 1. Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území mesta, na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie, ktorým sa povoľuje stavba (ďalej len „stavebné povolenie“).
 2. Predmetom poplatku za rozvoj nie je:
  1. odstránenie poruchy stavby alebo havarijného stavu stavby
  2. drobná stavba, nadstavba a prístavba s výmerou do 25 m2
  3. stavba rodinného domu s výmerou podlahovej plochy do 150 m2
  4. stavba alebo časť stavby podľa § 3 ods. 2 písm. d) zákona.

 

Čl. 3

Základ poplatku za rozvoj

 

Základom poplatku za rozvoj je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej časti stavby v m2, pričom na účely tohto výpočtu sa za podlahovú plochu nadzemnej časti stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby.

 

Čl. 4

Sadzba poplatku za rozvoj

 

Sadzba poplatku za rozvoj sa vyrubuje za každý aj začatý meter štvorcový podlahovej plochy nadzemnej časti stavby:

 

 1. stavby na bývanie
10 Eur
 1. stavby na pôdohospodársku produkciu definované v § 7 ods. 2 písm. b) zákona
20 Eur/m2
 1. priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
20 Eur/m2
 1. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
20 Eur/m2
 1. ostatné stavby
20 Eur/m2

 

Čl. 5

 

Výpočet, vyrubenie a splatnosť poplatku za rozvoj

 

 1. Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin základu poplatku podľa Čl. 3 a sadzby poplatku za rozvoj podľa Čl. 4.
 2. Poplatok za rozvoj vyrubí mesto rozhodnutím.
 3. Vyrubený poplatok za rozvoj je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
 4. Mesto môže určiť na základe žiadosti poplatníka platenie poplatku za rozvoj v splátkach. Splátky budú rozvrhnuté rovnomerne v maximálnej dobe 24 mesiacov. Splátky sú splatné v lehotách určených mestom v rozhodnutí, ktorým sa o platení v splátkach rozhoduje; proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.

 

Čl. 6

Vznik, zánik poplatkovej povinnosti

 

 1. Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia.
 2. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, ak súčasne poplatník nezačal stavbu realizovať.
 3. Ak stavba slúži na viaceré účely, poplatník je povinný oznámiť obci najneskôr v deňvzniku poplatkovej povinnosti výmeru podlahovej plochy nadzemnej časti stavby podľa príslušného účelu využitia podlahovej plochy.

 

Čl. 7

Záverečné ustanovenie

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2017.

 

 

                                                                                                              Ing. Ján Mokoš v.r.

                                                                                                                      primátor

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka