Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Nariadenie Mesta Vysoké Tatry č. 10/2014 z 13.11.2014 o miestnej dani za ubytovanie

Schválené: 13.11.2014

Účinnosť: 1.1.2015

Všeobecne záväzné nariadenie

Mesta Vysoké Tatry č. 10/2014 zo dňa 13. novembra 2014

o miestnej dani za ubytovanie

 

 

Mesto Vysoké Tatry v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

v y d á v a

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vysoké Tatry č. /2014 o miestnej dani za ubytovanie

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 11 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov („ďalej len zákon č. 582/2004 Z. z.“) zavádza od 1. januára 2015 miestnu daň za ubytovanie.

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

 

 1. Základné náležitosti o miestnej dani za ubytovanie („ďalej len daň“) sú ustanovené v § 37 až § 43 zák. č. 582/2004 Z. z. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitostí dane podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 43 zák. č. 582/2004 Z. z. správcom dane.

 

Čl. 2
Sadzba dane


Sadzba dane je na celom území mesta 1 euro na osobu a prenocovanie.

 

Čl. 3

Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane

 

 1. Platiteľ dane, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, poskytujúceho odplatné prechodné ubytovanie, je povinný oznámiť:
  1. vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa začatia prevádzky ubytovacieho zariadenia,
  2. zmeny oznámených skutočností v rámci oznamovacej povinnosti v lehote do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali,
  3. zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zrušenia prevádzky ubytovacieho zariadenia,
  4. mesačnú daňovú povinnosť za predchádzajúci mesiac na tlačive „Oznámenie vyúčtovania dane za ubytovanie do 15. dňa po skončení mesiaca.
 2. Platiteľ dane fyzická osoba, poskytujúca odplatné prechodné ubytovanie v súkromí je povinná v rámci oznamovacej povinnosti uviesť:
  1. meno a priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ak sa platiteľ dane nezdržuje na adrese trvalého pobytu), rodné číslo, kontaktné údaje,
  2. dátum začatia poskytovania prechodného odplatného ubytovania,
  3. zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle zákona, adresu ubytovacieho zariadenia, názov ubytovacieho zariadenia, celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia,
  4. čísla účtov vedených v bankách, na ktorých sú sústredené peňažné prostriedky z výberu dane za ubytovanie.
 3. Platiteľ dane - právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ je povinný v rámci oznamovacej povinnosti uviesť:
  1. obchodné meno, IČO, DIČ, sídlo a miesto podnikania, kontaktné údaje,
  2. údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomností v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje,
  3. zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného predpisu, adresa ubytovacieho zariadenia, názov ubytovacieho zariadenia, celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia,
  4. dátum začatia poskytovania prechodného odplatného ubytovania,
  5. čísla účtov vedených v bankách, na ktorých sú sústredené peňažné prostriedky z výberu tejto dane.

 

 

Čl. 4

Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie pre účely dane

 

 1. Platiteľ dane je povinný:
  1. viesť samostatne za každé ubytovacie zariadenie na území mesta evidenciu všetkých ubytovaných osôb v písomnej alebo elektronickej forme. Pre potreby kontroly dane evidencia musí obsahovať mená a priezviská ubytovaných osôb s adresami ich trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu a údaje o dátumoch prenocovania (deň príchodu a deň odchodu),
  2. vyznačiť v evidencii dôvod oslobodenia od dane ak ide o osobu podľa čl. 6,
  3. všetky údaje zapisovať v deň ubytovania, okrem údaja o dni odchodu. Ukončenie ubytovania (deň odchodu) je potrebné vyznačiť ihneď po odchode ubytovaného,
  4. na výzvu správcu dane pre účely kontroly predložiť evidenciu podľa ods. 1, vrátane účtovnej evidencie,
  5. vydať osobe, ktorá sa prechodne odplatne ubytuje v ubytovacom zariadení doklad o zaplatení dane, v ktorom vyznačí sadzbu dane v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia, počet prenocovaní, počet osôb, dátum začatia a ukončenia ubytovania a celkovú výšku dane.

 

 

Čl. 5

Spôsob a lehota odvodu dane

 

Platiteľ dane je povinný vybratú daň odvádzať mesačne do 15. dňa nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci mesiac bez vyrubenia na účet správcu dane prevodným príkazom, poštovou poukážkou, alebo do výšky 300 eur priamo v pokladni správcu dane na základe údajov, ktoré v písomnej forme prevezme platiteľ od správcu dane (číslo účtu, variabilný symbol).

 

 

Čl. 6

Oslobodenie od dane

 

Od dane za ubytovanie je oslobodená:

 1. osoba do 18 rokov veku,
 2. držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
 3. držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, vrátane sprievodcu,
 4. osoba v hmotnej núdzi, ktorá sa preukáže rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi.

 

Čl. 7

Záverečné ustanovenia

 

 1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta.
 2. Na konanie vo veciach miestnej dane sa vzťahuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Zrušuje sa nariadenie mesta č. 7/2013 o miestnej dani za ubytovanie.
 4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

 

 

 

                                                               Ing. Ján Mokoš

                                                                   primátor

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka