Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

NARIADENIE Mesta Vysoké Tatry č. 11/2014 z 13.11.2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 13.11.2014

Účinnosť: 1.1.2015

Všeobecne záväzné nariadenie

Mesta Vysoké Tatry č. 11/2014 zo dňa 13. novembra 2014

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 

Mesto Vysoké Tatry v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 77 až § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

 

v y d á v a

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vysoké Tatry č. 11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 

 1. Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 11 ods. 4 písm. d) a e) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ukladá od 1. januára 2015 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).
 2. Toto nariadenie upravuje:
  1. sadzby a určenie poplatku,
  2. oznamovaciu povinnosť,
  3. náležitosti platenia poplatku,
  4. podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti,
  5. podmienky a podklady, ktoré ma poplatník preukázať pri znížení alebo odpustení poplatku.

 

Čl. 2

Sadzby a určenie poplatku

 

 1. Na území mesta je zavedený množstvový zber pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby. Sadzba poplatku pri množstvovom zbere je 0,024 eur za liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov.
 2. Sadzba poplatku pre fyzickú osobu, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie je 0,0515 eur za osobu a kalendárny deň.

 

Čl. 3

Oznamovacia povinnosť

 

 1. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.
 2. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť mestu do 30 dní odo dňa keď tieto nastali.
 3. Pri množstvovom zbere poplatník dohodne s mestom frekvenciu odvozu a objemy zberných nádob.

 

Čl. 4

Spôsob, forma a zaplatenie poplatku

 

Poplatok sa platí:

 1. na účet mesta uvedený v rozhodnutí,
 2. v hotovosti pri platbách do 300,00 eur v pokladni mesta,
 3. poplatok, ktorý bol rozhodnutím mesta určený v splátkach, môže poplatník zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky,

 

 

Čl. 5

Podmienky a podklady na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti

 

Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok alebo ak došlo k zmene poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia a poplatník preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. Podmienky pre vrátenie poplatku sú napr. zrušenie trvalého pobytu, resp. prechodného pobytu, zánik práva užívať nehnuteľnosť, zrušenie prevádzky, zníženie alebo odpustenie poplatku.

 

Čl. 6

Podmienky a podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku

 

 1. Mesto na základe požiadania, poplatníka poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta. Poplatník musí preukázať splnenie podmienok na zníženie alebo odpustenie poplatku predložením dokladov za každé zdaňovacie obdobie.
 2. Mesto poplatok zníži o 80 % u osôb, ktoré sa zdržujú na území SR ale mimo územia mesta. Podmienky pre zníženie poplatku sú: návšteva školy, zamestnanie mimo mesta, pobyt v inom meste alebo obci. Preukazujúcim podkladom pre zníženie poplatku je: potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o ubytovaní v študentskom domove alebo internáte, potvrdenie o ubytovaní v ubytovacom zariadení, potvrdenie od zamestnávateľa, potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste pobytu, a iné potvrdenia, ktoré preukazujú skutočnosť pre zníženie poplatku
 3. Podmienky pre odpustenie poplatku sú: výkon väzby alebo trestu, pobyt v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, pobyt v zariadení poskytujúcom sociálne služby, pobyt v zahraničí. Preukazujúcim podkladom pre odpustenie poplatku je: potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu, potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou, potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou, potvrdenie o štúdiu v zahraničí, potvrdenie o ubytovaní v študentskom domove alebo internáte v zahraničí, potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkováva prácu v zahraničí, potvrdenie od zamestnávateľa v zahraničí, potvrdenie o pobyte v zahraničí a iné, ktoré preukazujú skutočnosť pre odpustenie poplatku.
 4. V prípade, že podklady nie sú v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné predložiť aj preklad (nie je potrebný úradný preklad). Podklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.

 

Čl. 7

Zrušovacie ustanovenie

 

Zrušuje sa nariadenie mesta č. 6/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 12. decembra 2013.

 

Čl. 8

Záverečné ustanovenia

 

 1. Na konanie vo veciach miestneho poplatku za vzťahuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2015.

 

 

                                                                 Ing. Ján Mokoš

                                                                     primátor

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka