Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

NARIADENIE Mesta Vysoké Tatry č. 7/2014 z 13.11.2014, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy školám a školským zariadeniam v Meste Vysoké Tatry

Schválené: 13.11.2014

Platné do: 1.1.2015

N A R I A D E N I E
Mesta Vysoké Tatry č. 7 /2014 z 13.11.2014,
ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy školám
a školským zariadeniam v Meste Vysoké Tatry

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo podľa § 6 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 písm. c/zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

 1. Toto nariadenie určuje výšku a spôsob použitia dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2015 na:
  1. žiaka základnej umeleckej školy, na deti materských škôl, školských klubov detí a zariadení školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je Mesto Vysoké Tatry /ďalej len „mesto“/
  2. dieťa Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Dolný Smokovec.
  3. dieťa v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dolný Smokovec
  4. žiaka Súkromného centra voľného času Vyšné Hágy
 2. Pri určovaní dotácie na prevádzku a mzdy sa vychádza z počtu žiakov a detí v školách a školských zariadeniach k 15. septembru 2014.

Čl. 2
Určenie výšky dotácie

 1. Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka Základnej umeleckej školy Tatranská Lomnica sa určuje vo výške 476,93 €.
 2. Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa sa určuje v
  1. Materskej škole Vyšné Hágy vo výške 1845,83 €,
  2. Materskej škole Nový Smokovec vo výške 2360,43 €,
  3. Materskej škole Dolný Smokovec vo výške 1924,36 €,
  4. Materskej škole Tatranská Lomnica vo výške 1990,91 €,
  5. Materskej škole Tatranská Kotlina vo výške 2305,88 €.
 3. Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka sa určuje v
  1. Školskom klube detí pri Základnej škole Vyšné Hágy vo výške 670,56 €,
  2. Školskom klube detí pri Základnej škole s materskou školou Dolný Smokovec vo výške 193,18 €,
  3. Školskom klube detí pri Základnej škole Tatranská Lomnica vo výške 111,86 €.
 4. Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa sa určuje v Školských jedálňach pri
  1. Základnej škole s materskou školou Dolný Smokovec vo výške 445,38 €,
  2. Základnej škole Tatranská Lomnica vo výške 201,03 €.
 5. Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa Súkromného centra špeciálno - pedagogického poradenstva Dolný Smokovec sa určuje vo výške 106,48 €.
 6. Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa Súkromného centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie Dolný Smokovec 10,65 €
 7. Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka Súkromného centra voľného času Vyšné Hágy 54,05 €.

Čl. 3
Poskytnutie a použitie dotácie

 1. Školám a školským zariadeniam uvedeným v čl. 2 ods. 1, ods. 2 písm. c/, ods. 3 písm. b/ a c/, ods. 4 písm. a/ a b/ a ods. 5, 6 a 7 sa poskytujú dotácie spravidla mesačne. Správu o použití dotácie predkladajú školy a školské zariadenia, polročne Mestskému zastupiteľstvu vo Vysokých Tatrách .
 2. Dotácie určené školám a školským zariadeniam uvedeným v čl. 2 ods. 2 písm. a/, b/, d/, a e/, ods. 3 písm. a/ a ods. 4 písm. a/ čerpá mesto. Použitie dotácie je súčasťou informácie o plnení rozpočtu mesta, ktorá sa predkladá štvrťročne mestskému zastupiteľstvu.
 3. Dotácie určené školám a školským zariadeniam možno použiť len na prevádzku a mzdy.

Čl. 4
Záverečné ustanovenia

 1. Zrušuje sa nariadenie č. 8/2013, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy školám a školským zariadeniam v Meste Vysoké Tatry,
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015

 

                                                                   Ing. Ján M o k o š
                                                                         primátor

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka