Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Nariadenie mesta Vysoké Tatry o poskytovaní dotácií

Účinnosť: 1.1.2006

 NARIADENIE Mesta Vysoké Tatry č. 13/2005 zo dňa 15.12. 2005 o poskytovaní dotácií

 

 Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7 zákona SNR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

 Čl. 1

 
 Úvodné ustanovenia:
 1. Toto nariadenie upravuje podmienky, pravidlá a kritériá poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Vysoké Tatry (ďalej len “mesto”) na podporu všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov.
 2. Pod pojmom dotácia sa rozumie nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu mesta.

 Čl. 2

 
 Zdroje na poskytovanie dotácií:
 1. Zdrojom finančných prostriedkov na poskytovanie dotácií sú :

  a) vlastné príjmy rozpočtu mesta, ktoré sa na tento účel vytvárajú v procese hospodárenia

  b) mimorozpočtové prostriedky z rezervného fondu
   
 2. Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“) v rozpočte na príslušný rok určí objem finančných prostriedkov na poskytovanie dotácií.
 3. Poskytnutím dotácií sa nemôže zvýšiť zadĺženie mesta.

 Čl. 3

 
 Poskytovanie dotácií:

Dotácie sa môžu poskytnúť len právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je mesto a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta.

 Čl. 4

 
 Účel poskytovania dotácií:
 1. Dotácie možno poskytnúť na účely kultúrno-výchovnej a umeleckej činnosti, telovýchovy a športu, školstva, životného prostredia, sociálnej starostlivosti, zdravotníctva, vzdelávacích, voľnočasových, náboženských a charitatívnych aktivít.
 2. Podporované budú zvlášť žiadosti s významným celospoločenským prínosom v prospech skvalitnenia jednotlivých oblastí života mesta.

 Čl. 5

 
 Podmienky poskytovania dotácií:
 1. Dotáciu možno poskytnúť na základe žiadosti, ktorú žiadateľ uvedený v Čl. 3 predloží na Mestský úrad Vysoké Tatry v Starom Smokovci (ďalej len “mestský úrad”).
 2. Formulár žiadosti bude k dispozícii na mestskom úrade i na internetovej stránke mesta. V prípade formálnych nedostatkov v žiadosti, sa žiadateľ telefonicky alebo písomne vyzve na ich odstránenie.
 3. Dotácia sa neposkytne žiadateľom, ktorí :

  a) ku dňu podania žiadosti budú mať voči mestu akékoľvek záväzky,

  b) nepredložili vyúčtovanie predchádzajúcej dotácie a uplynul termín na jeho predloženie,

  c) nedodržiavajú zákony a nariadenia mesta (napr. Zákon SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach). 
   
 4. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

 Čl. 6

 
 Postup pri schvaľovaní dotácií:
 1. Žiadosti /projekty/ podľa jednotlivých oblastí a zamerania činnosti žiadateľa administrujú príslušné oddelenia MsÚ.
 2. O poskytnutí dotácie do výšky 30 000.-Sk rozhoduje primátor.
 3. Žiadosti nad 30 000.-Sk posudzuje príslušná komisia mestského zastupiteľstva, do pôsobnosti ktorej predmetná žiadosť prináleží. Tieto komisie môžu v prípade potreby prizvať štatutárneho zástupcu žiadateľa. Stanovisko príslušnej komisie je súčasťou žiadosti predloženej na schválenie mestskému zastupiteľstvu.
 4. O poskytnutí dotácie nad 30 000.-Sk rozhoduje mestské zastupiteľstvo.
 5. O poskytnutých dotáciách podľa odseku 3 sa predkladajú mestskému zastupiteľstvu štvrťročné informácie.

 Čl. 7

 
 Poskytnutie dotácie a jej vyúčtovanie:
 1. Na poskytnutie dotácie musí byť uzatvorená zmluva, ktorá vymedzí najmä :

  a) výšku a účel dotácie,

  b) formu jej použitia,

  c) spôsob zúčtovania dotácie,

  d) prípadné sankcie za zneužitie dotácie v rozpore so schváleným účelom,

  e) ostatné práva a povinnosti prijímateľa dotácie
   
 2. Zmluvy o poskytnutí dotácie sa vyhotovujú v troch exemplároch, pričom jeden exemplár obdrží žiadateľ a dva mesto.
 3. Mesto poskytne dotáciu formou bezhotovostného prevodu na účet žiadateľa najneskôr do 15 dní od podpísania zmluvy o poskytnutí dotácie obomi zmluvnými stranami.
 4. Žiadateľ je povinný zdokladovať použitie dotácie a predložiť vyúčtovanie
  prostredníctvom kópií všeobecne platných dokladov v termíne do 30 dní od ukončenia schváleného projektu.
 5. Nevyčerpané finančné prostriedky musí žiadateľ vrátiť na účet mesta, prípadne v hotovosti do pokladne mestského úradu v termíne do 30 dní od ukončenia schváleného projektu.
 6. Nevyúčtovaná dotácia sa musí vrátiť na účet mesta, prípadne v hotovosti do pokladne mestského úradu v termíne určenom mestským úradom.

 Čl. 8

 

 Záverečné ustanovenia:

 1. Zrušuje sa nariadenie č. 1/2005 o poskytovaní dotácií.
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2006.

 

Ing. Ján Mokoš v.r.
primátor

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka