Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

NARIADENIE o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje

Schválené: 13.12.2012

Účinnosť: 1.1.2013

N á v r h
NARIADENIE
Mesta Vysoké Tatry č. 6/2012 zo dňa 13. decembra 2012
o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje


Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.


Základné ustanovenie

 1. Mesto Vysoké Tatry (ďalej len „správca dane“) zavádza tieto miestne dane:
 1. daň z nehnuteľností,
 2. daň za psa,
 3. daň za predajné automaty,
 4. daň za nevýherné hracie prístroje.


PRVÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnej dani za nehnuteľnosti sú ustanovené v § 4 až § 18 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
Daň z nehnuteľností zahŕňa:

 1. daň z pozemkov,
 2. daň zo stavieb,
 3. daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

 

Čl. 2

Daň z pozemkov

Základ dane


Hodnota pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy je 0,498 eur/m2.

Sadzba dane

Ročná sadzba dane z pozemkov je pre všetky druhy pozemkov 0,50%.

 

Čl. 3

Daň zo stavieb

Sadzba dane

 1. Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy je:
 1. 0,20 eur za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 2. 0,20 eur za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 3. 0,90 eur za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
 4. 0,80 eur za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží, a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
 5. 3,320 eur priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 6. 3,651 eur za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
 7. 0,730 eur za ostatné stavby, ktoré nie sú v písmene a) až f).

 

 1. Pri viacpodlažných stavbách je pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,33 eur za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia.


Čl. 4

Daň z bytov

Sadzba dane

Ročná sadzba dane z bytov za byty a nebytové priestory za každý aj začatý m2 podlahovej plochy je:

 1. 0,20 eur za byty v bytových domoch.
 2. Za nebytové priestory v bytových domoch je:
 1. 0,80 eur za nebytové priestory využívané na garážovanie,
 2. 2,00 eur za nebytové priestory využívané na podnikanie a inú zárobkovú činnosť.


Čl. 5

Oslobodenie od dane z nehnuteľností

 1. Oslobodenie od dane z nehnuteľností:
 1. pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
 2. časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,
 3. pozemky verejne prístupných parkov.

 

Čl. 6

Zníženie dane z nehnuteľností

 1. Daň z pozemkov sa znižuje o 50%:
 1. za pozemky vo vlastníctve občanov nad 70 rokov, ak tieto slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.
 1. Daň zo stavieb na bývanie a bytov sa znižuje o 50%:
 1. za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
 2. za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
 1. Daň z garáží a nebytových priestorov v bytových domoch slúžiacich ako garáž sa znižuje o 50%:
 1. za garáž a nebytové priestory v bytových domoch slúžiacich ako garáž vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,
 2. za garáž a nebytové priestory v bytových domoch slúžiacich ako garáž vo vlastníctve držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

 

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ ZA PSA


Čl. 7

Úvodné ustanovenie

 

Základné náležitosti o miestnej dani za psa sú ustanovené v § 22 až § 29 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Čl. 8

Sadzba dane

Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 20,00 eur.

Čl. 9

Oslobodenie od dane

 

 1. Od dane je oslobodený vlastník alebo držiteľ psa („ďalej len daňovník“):
 1. s ťažkým zdravotným postihnutím,
 2. s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu
 3. zložiek Ministerstva vnútra SR,
 4. záprahového, ktorý sa s ním zúčastňuje na pretekoch, minimálne jedenkrát ročne.

 

 1. Ak daňovník podľa ods. 1, písm. a) a b) vlastní alebo drží viac psov, je oslobodený od dane iba za jedného psa.
 2. Oslobodenie od dane musí daňovník preukázať do 30 dní od vzniku nároku na oslobodenie predložením preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom (ŤZP/S), potvrdenia od organizácie MV SR a potvrdenia účasti na pretekoch.


Čl. 10

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

 1. Pri vzniku daňovej povinnosti je daňovník povinný predložiť veterinárny preukaz prihlasovaného psa. Správca dane vydá daňovníkovi evidenčnú známku pre psa.
 2. Pri zániku daňovej povinnosti je daňovník povinný predložiť doklady preukazujúce zánik daňovej povinnosti, napr. potvrdenie od veterinára, darovaciu zmluvu, potvrdenie o umiestnení do útulku.

 

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

 

Čl. 11

Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnej dani za predajné automaty sú ustanovené v § 44 až § 51 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov


Čl. 12

Sadzba dane

Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je 166,00 eur.

Čl. 13

Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob
identifikácie predajných automatov

 1. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, kde musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. adresa, IČO, miesto podnikania, dátum začatia prevádzkovania predajného automatu, typ a výrobné číslo.
 2. Daňovník, ktorý predajné automaty prevádzkuje je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie predajných automatov umiestnených na území mesta.

 

Čl. 14

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.


ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

Čl. 15

Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje sú ustanovené v § 52 až § 59 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

Čl. 16

Sadzba dane

Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 166,00 eur.

 

Čl. 17

Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob
identifikácie nevýherných hracích prístrojov

 1. aňovník je povinný viesť preukaznú evidenciu o počte nevýherných hracích prístrojov, ktoré sú v prevádzke. Evidencia musí obsahovať:
 1. výrobné číslo prístroja,
 2. dátum začatia prevádzkovania prístroja,
 3. označenie prevádzky a miesta, kde je prístroj umiestnený,
 4. identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, IČO, sídlo resp. adresa, miesto podnikania).

Na výzvu alebo pri kontrole je daňovník povinný túto evidenciu predložiť.

 1. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom, kde musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, IČO, sídlo resp. adresa podnikania, dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja a výrobné číslo.

 

Čl. 18

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.


PIATA ČASŤ

Spoločné ustanovenie

 1. Daň najviac v úhrne do sumy 3 eur sa nebude vyrubovať.
 2. Na správu miestnych daní sa vzťahuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Zrušujú sa nariadenia mesta č. 6/2011 o miestnej dani z nehnuteľností, č. 7/2011 o miestnej dani za psa, č. 11/2008 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje a č. 12/2008 o miestnej dani za predajné automaty.
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013.

 

Ing. Ján Mokoš
primátor

 #

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka