Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

NARIADENIE o informovaní verejnosti v Meste Vysoké Tatry

Schválené: 9.9.2010

Účinnosť: 1.1.2011

N A R I A D E N I E

Mesta Vysoké Tatry č. 4 /2010 z 9. septembra 2010
o informovaní verejnosti v Meste Vysoké Tatry

 

   Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

Čl. 1

Toto nariadenie upravuje poskytovanie informácií, ktoré sa týkajú

 1. nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom mesta,
 2. hospodárenia mestských organizácií a organizácií s majetkovou účasťou Mesta Vysoké Tatry /ďalej len „mesto“/,
 3. samosprávy.

Čl. 2

 1. Informácie sa budú poskytovať prostredníctvom
  1. úradných tabúľ mesta,
  2. informačných tabúľ
  3. internetovej stránky mesta /elektronická forma povinných údajov, iformácií a oznámení/,
  4. verejných zhromaždení,
  5. Tatranského dvojtýždenníka,
  6. letákov, bulletinov a plagátov.
 2. Lehoty na zverejňovanie informácií upravujú všeobecne záväzné právne predpisy, Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách /ďalej len „mestské zastupiteľstvo“/ a toto nariadenie.

   

Čl. 3

 1. Úradné tabule sú verejne prístupne plochy, na ktorých sa zverejňujú dokumenty podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ďalšie informácie, a to najmä
  1. Návrhy všeobecne záväzných nariadení,
  2. poučenia pre občanov a dotknuté subjekty vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení, 
  3. odkaz na internetovú stránku, kde je zverejnené znenie všeobecne záväzného nariadenia, s uvedením jeho účinnosti,
  4. informácia kde možno získať písomné znenie všeobecne záväzného nariadenia, 
  5. vyhlásenie miestneho referenda a jeho výsledky,
  6. pozvánka na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva s jeho programom, odkaz na internetovú stránku, kde sa možno oboznámiť s materiálmi predkladanými na rokovanie,
  7. informácia o voľbe hlavného kontrolóra,
  8. informácia ako možno podávať podnety a sťažnosti,
  9. zoznam poslancov s kontaktnými údajmi /mail adresa/,
  10. verejné vyhlášky a oznámenia podľa osobitných predpisov /napr.zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznámenia o zrušení trvalého pobytu, prípadne iné informácie podľa zákona č. 253/1998 Z.z o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov, materiály podľa rozhodnutia poslancov príslušného volebného obvodu/.
 2. Dokumenty a informácie uvedené v odseku 1 sa zverejňujú aj na internetovej stránke mesta na portáli mesta – Úradná tabuľa.

Čl. 4

Informačné tabule sú verejne prístupné plochy, na ktorých sa zverejňujú najmä

 1. odkazy na úradné tabule,
 2. pozvánky na kultúrne, spoločenské, športové a prezentačné podujatia, charitatívne a humanitárne akcie, ale aj reklamy na tovary a služby.

   

Čl. 5

Postup pri vyvesovaní dokumentov a informácií uvedených v čl. 3 a 4 upravuje nariadenie č. 1/2008 o vyvesovaní oznámení, informácií, plagátov a iných tlačovín v úradných a informačných tabuliach v Meste Vysoké Tatry.

Čl. 6

 1. Na internetovej stránke mesta sú zverejňované aj informácie uvedené v odsekoch 2, 3, 4, a 5, ktoré tvoria samostatné kategórie.
 2. Všeobecné informácie, a to najmä
  1. štatút mesta a jeho symboly,
  2. informácie v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. 
  3. elektronická úradná tabuľa,
  4. informácie o partnerských mestách,
  5. informácie o prijatiach, významných návštevách, spoločenských, športových a kultúrnych podujatiach,
  6. história mesta a jeho častí,
  7. zoznam kultúrnych pamiatok,
  8. územný plán mesta vo výkresovej aj textovej forme vrátane záväzných ukazovateľov, jeho zmeny a doplnky, ďalšie strategické rozvojové dokumenty, návrhy na zmeny týchto dokumentov,
  9. zámery podliehajúce posudzovaniu vplyvov na životné prostredia /EIA/.
 3. Informácie týkajúce sa samosprávy, a to najmä
  1. zoznam poslancov a ich kontaktné údaje /mail adresy/,
  2. zoznam a zloženie komisií mestského zastupiteľstva a komisií zriadených primátorom, kontaktné údaje na predsedov komisií,
  3. všeobecne záväzné nariadenia mesta,
  4. rokovací poriadok mestského zastupiteľstva,
  5. plán zasadnutí mestského zastupiteľstva, 
  6. zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva vrátane archívu zápisníc, uznesenia s prehľadom hlasovania,
  7. zoznam a zloženie mestských výborov zápisnice z ich rokovaní,
  8. zásady odmeňovania poslancov a členov komisií mestského zastupiteľstva, percentuálna výška odmien schválených primátorovi a hlavnému kontrolórovi
  9. zápisnice z verejných zhromaždení obyvateľov mesta alebo častí mesta,
  10. materiály určené na rokovanie mestského zastupiteľstva najneskôr tri dni pred jeho rokovaním, za podmienky dodržania ochrany osobných údajov,
  11. archív samosprávy obsahujúci informáciu o predchádzajúcich volebných obdobiach /zloženie mestského zastupiteľstva, výsledky ostatných volieb/,
  12. organizačná štruktúra mestského úradu s kontaktmi,
  13. výberové konania na jednotlivé pracovné miesta a oznamy o ich obsadení, ponuka voľných pracovných miest,
  14. mesačný prehľad pracovných ciest mimo Prešovského kraja /kto – kde – účel/ – primátora, poslancov, hlavného kontrolóra, náčelníka mestkej polície, prednostu a vedúcich organizačných útvarov mestského úradu,
  15. povinne zverejňované informácie.
 4. Informácie týkajúce sa hospodárenia, a to najmä
  1. zásady hospodárenia s majetkom mesta,
  2. zásady rozpočtového hospodárenia mesta,
  3. smernica o verejnom obstarávaní, 
  4. zásady poskytovania dotácií, vrátane možnosti stiahnutia príslušného tlačivá
  5. zoznam organizácií zriadených mestom a organizácií, v ktorých má mesto vlastnícky podiel s informáciou : Názov organizácie – IČO – výška vkladu mesta – titul a popis vkladu – výška podielu mesta – výška vlastného imania – zástupca mesta v orgánoch spoločnosti – výška odmien zástupcovi mesta,
  6. podrobný a zjednodušený rozpočet mesta, jeho plnenie, návrhy na jeho úpravu, návrh rozpočtu mesta pre budúce obdobie, 
  7. zoznam došlých faktúr v členení : číslo faktúry – kým vystavená – popis za čo faktúra je – na akú sumu – dátum vystavenia, splatnosti a úhrady,
  8. mesačný prehľad o najazdených km služobných motorových vozidiel,
  9. zoznam služobných mobilných telefónov,
  10. zoznam objektov vo vlastníctve mesta so stručným popisom a informáciou o účele, na ktorý sa využívajú,
  11. zoznam neprenajatého majetku mesta, ktorý je určený na prenájom,
  12. zoznam majetku, u ktorého mestské zastupiteľstvo schválilo prípravu predaja,
  13. hospodárenie organizácií zriadených mestom a organizácií, v ktorých má mesto majetkovú účasť, v členení: výnos spoločnosti za príslušný rok – náklady spoločnosti za príslušný rok – evidenčný stav majetku ku koncu príslušného roka – z toho neobežný majetok – záväzky spoločnosti – spôsob úhrady straty či rozdelenia zisku za príslušný rok,
  14. zoznam zmlúv a dodatkov k ním, kde je jednou zo zmluvných strán mesto alebo spoločnosti z viac ako 50 % tnou majetkovou účasťou mesta, uzavretých od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia v členení: s kým – vzťah k mestu – typ zmluvy – predmet zmluvy – dátum podpisu – obdobie platnosti – cena,
  15. záznamy z výsledkov vykonaných kontrol hospodárenia a mestom zriadených organizácií alebo spoločnosti s viac ako 50 %-tnou majetkovou účasťou mesta,
  16. zoznam dlžníkov mesta a organizácií zriadených mestom z obdobia viac ako jeden rok v sume nad 10 eur – pri zachovaní ochrany osobných údajov,
  17. ponukové konania, verejné obstarávania, verejné súťaže a ich vyhodnotenia, cenové ponuky – v rátane elektronických aukcií,
  18. dotácie poskytnuté mestom v členení – subjekt, predmet a výška dotácie,
  19. grafické znázornenie všetkých mestom spravovaných miestnych komunikácií a verejnej zelene mesta.
 5. Internetová stránka mesta poskytuje záujemcom možnosť diskutovať a pýtať sa. Zamestnanci mesta a volení zástupcovia sú povinní odpovedať na dotazy.

Čl. 7

Tatranský dvojtýždenník, ktorý vydáva mesto, prináša informácie a zaujímavosti pre občanov a návštevníkov Vysokých Tatier, zabezpečuje externú komunikáciu mesta s obyvateľmi a návštevníkmi, zabezpečuje komunikáciu s novinárskou obcou prostredníctvom novinárskych dní, tlačových besied a zostavovaním tlačových správ, podieľa sa na tvorbe public relation mesta, v prípade mimoriadnch situácií, pri ktorých dochádza k ohrozeniu života, zdravia a majetku obyvateľov alebo návštevníkov informuje o vyhlásení mimoriadneho stavu a o pokynoch krízového štábu.
Mesto je povinné v Tatranskom dvojtýždenníku vždy zverejniť:

 1. oznámenie o pripravovanom zasadnutí mestského zastupiteľstva a jeho programe,
 2. správy o finančnom hospodárení, plnení rozpočtu,
 3. uznesenia mestského zastupiteľstva, 
 4. raz ročne prehľad majetku mesta,
 5. prehľad majetku mesta určeného na prenájom /aktuálne voľného/ a predaj majetku /ktorého prípravu odpredaja schválilo mestské zastupiteľstvo/, 
 6. výzvy na udeľovanie ocenení mesta,
 7. ponukové konania, verejné obstarávania, verejné súťaže a ich vyhodnotenia, žiadosti o cenové ponuky a všetko čo súvisí s verejným obstarávaním,
 8. výberové konania na jednotlivé pracovné miesta, prehľad o voľných miestach na mestskom úrade, v zariadeniach mesta a v organizáciách, kde má mesto viac ako 50 %-tnú účasť,
 9. informáciu o kultúrnych, spoločenských podujatiach mesta.

   

Čl. 8

Obyvateľom mesta možno poskytovať informácie aj prostredníctvom letákov, bulletinov a plagátov, a to v prípadoch náhlej alebo významnejšej jednorázovej potreby. Poskytovanie takýchto informácií sa uskutočňuje rozmiestnením do miest s vyššou frekvenciou pohybu občanov, prípadne na verejne prístupné miesta.

Čl. 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

 

                                                                                      Ing. Ján M o k o š
                                                                                             primátor
 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka