Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

NARIADENIE o miestnej dani z nehnuteľností

Schválené: 11.12.2008

Účinnosť: 1.1.2009

NARIADENIE

Mesta Vysoké Tatry č. 8/2008 z 11.12.2008
o miestnej dani z nehnuteľností

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.Prvá časť

Čl. 1
Úvodné ustanovenie


Toto nariadenie upravuje daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Správcom uvedených daní je Mesto Vysoké Tatry (ďalej len „mesto“).

 

Druhá časť

Daň z pozemkov
Čl. 2
Základ dane

 1. Základom dane z pozemkov za pozemky druhu orná pôda a trvalé trávnaté porasty je
  hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2. Hodnota pôdy je pre :

  Katastrálne územie orná pôda trvalé trávne porasty

  Štrbské Pleso                  0,0000                 0,0232 eur/m2
  Starý Smokovec              0,0647 eur/m2     0,0166 eur/m2
  Tatranská Lomnica          0,0000                 0,0202 eur/m2
 2. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. V prípade, že daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom stanovuje sa 0,498 eur za 1 m2.
 3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2. Hodnota pozemku za 1 m2 je pre:
  a) záhrady 1,85 eur
  b) zastavané plochy a nádvoria 1,85 eur
  c) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 1,85 eur
  d) stavebné pozemky 18.58 eurČl. 3
Sadzba dane


Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,50% .


Tretia časť

Daň zo stavieb
Čl.4
Sadzba dane

 

 1. Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy je:
  1. 0,166 eur za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
  2. 0,166 eur za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
  3. 0,664 eur za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, 
  4. 0,730 eur za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží, a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
  5. 3,320 eur priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
  6. 3,651 eur za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
  7. 0,730 eur za ostatné stavby, ktoré nie sú v písmene a) až f).
 2. Pri viacpodlažných stavbách je príplatok za podlažie 0,33 eur za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia.

 

Štvrtá časť

Daň z bytov
Čl. 5
Sadzba dane

 

Ročná sadzba dane z bytov je :

 1. 0,166 eur za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu,
 2. 0,730 eur za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru využívaného na garážovanie,
 3. 3,320 eur za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru využívaného na podnikateľskú a inú zárobkovú činnosť.

 

 

 

Piata časť

Spoločné ustanovenia
Čl. 6
Oslobodenie od dane z nehnuteľností

 

Od dane z pozemkov sú oslobodené:

 1. pozemky na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
 2. časti pozemkov na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,

pozemky verejne prístupných parkov.

 

Čl. 7
Zníženie dane z nehnuteľností

1. Daň z pozemkov sa znižuje o 50% z daňovej povinnosti u pozemkov vo vlastníctve občanov nad 70 rokov, slúžiacich na ich osobnú potrebu.

2. Daň zo stavieb a bytov sa znižuje o 50% z daňovej povinnosti :

 

 

 1. za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia výlučne na ich trvalé bývanie.
 2. Za garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané výlučne na ich dopravu.
  Preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu a prehlásenie daňovníka, ktorý k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia dovŕši vek 70 rokov o tom, že pozemok slúži na jeho osobnú potrebu, stavba na bývanie, alebo byt slúži na trvalé bývanie, a garáž na garážovanie motorového vozidla používané výlučne na jeho dopravu je potrebné predložiť na mestský úrad do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Po tomto termíne nárok na zníženie dane v príslušnom zdaňovacom období zaniká.
 3. Za stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie;
  daňovník dokladuje rozsiahlu rekonštrukciu predložením kópie stavebného povolenia v termíne do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Po tomto termíne nárok na zníženie dane v príslušnom zdaňovacom období zaniká.

 

 

 

Čl. 8
Vyrubenie dane a platenie dane

 

 1. Vyrubená daň z nehnuteľností je do výšky 34 eur (vrátane) splatná jednorázovo do 31. mája. Daň vyššia od 34 eur je splatná jednorázovo do 31. mája, alebo v dvoch splátkach a to: 1. splátka do 31. mája a 2. splátka do 30. septembra príslušného zdaňovacieho obdobia.
 2. Daň sa môže platiť poštovou poukážkou, prevodom z účtu v peňažnom ústave, vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave, alebo v hotovosti do 331,94 eur do pokladne správcu dane.
 3. Daň nižšia ako 3 eurá sa nevyrubuje.

Šiesta časť

Záverečné ustanovenia
Čl. 9

 

 1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta.
 2. Na konanie vo veci dane z nehnuteľností sa vzťahuje zákon SNR č. 511/1992 Zb.
  o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. 
 3. Zrušuje sa nariadenie č. 7/2007 o dani z nehnuteľností.
 4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2009.                                                                                       Ing. Ján Mokoš
                                                                                            primátor

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka