Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

NARIADENIE o miestnej dani z nehnuteľností

Schválené: 15.12.2011

Účinnosť: 1.1.2012

NARIADENIE

Mesta Vysoké Tatry č. 6/2011 z 15.decembra 2011
o miestnej dani z nehnuteľností

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

Prvá časť

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Toto nariadenie upravuje daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Správcom uvedených daní je Mesto Vysoké Tatry (ďalej len „mesto“).

Druhá časť

Daň z pozemkov
Čl. 2
Základ dane

 1. Základom dane z pozemkov za pozemky druhu orná pôda a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2. Hodnota pôdy je pre :

     Katastrálne územie      orná pôda            trvalé trávne porasty

     Štrbské Pleso              0,0000                 0,0232 eur/m2
     Starý Smokovec          0,0647 eur/m2     0,0166 eur/m2
     Tatranská Lomnica       0,0000                0,0202 eur/m2

 1. Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. V prípade, že daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom stanovuje sa 0,498 eur za 1 m2.
 2. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2. Hodnota pozemku za 1 m2 je pre:
  1. záhrady 1,85 eur
  2. zastavané plochy a nádvoria 1,85 eur
  3. ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 1,85 eur
  4. stavebné pozemky 18.58 eur.


Čl. 3
Sadzba dane

Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,50% .


Tretia časť

Daň zo stavieb
Čl.4
Sadzba dane

 

 1. Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy je:
  1. 0,20 eur za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
  2. 0,20 eur za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
  3. 0,90 eur za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
  4. 0,80 eur za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží, a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
  5. 3,320 eur priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
  6. 3,651 eur za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
  7. 0,730 eur za ostatné stavby, ktoré nie sú v písmene a) až f).
 2. Pri viacpodlažných stavbách je príplatok za podlažie 0,33 eur za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia.


Štvrtá časť

Daň z bytov
Čl. 5
Sadzba dane


Ročná sadzba dane z bytov je :

 1. 0,20 eur za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu,
 2. 0,80 eur za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru využívaného na garážovanie,
 3. 3,320 eur za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru využívaného na podnikateľskú a inú zárobkovú činnosť.Piata časť

Spoločné ustanovenia
Čl. 6
Oslobodenie od dane z nehnuteľností

Od dane z pozemkov sú oslobodené:

 1. pozemky na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
 2. časti pozemkov na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,
 3. pozemky verejne prístupných parkov.Čl. 7
Zníženie dane z nehnuteľností

 1. Daň z pozemkov vo vlastníctve občanov nad 70 rokov, slúžiacich na ich osobnú potrebu sa znižuje o 50%.
 2. Daň zo stavieb a bytov sa znižuje o 50% :
  1. vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
  2. vo vlastníctve držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
 3. Daň z garáží a nebytových priestorov v bytových domoch slúžiacich ako garáž sa znižuje o 50% :
  a) vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,
  b) vo vlastníctve držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

Doklady preukazujúce nárok na zníženie daňovej povinnosti podľa ods. 2., písm. b) a ods. 3., písm. b) a to preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu predloží daňovník v termíne podania daňového priznania, t.j. do 31.januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

 

 

 

 

Čl. 8
Vyrubenie dane a platenie dane

 1. Vyrubená daň z nehnuteľností je do výšky 34 eur (vrátane) splatná jednorázovo do 31. mája. Daň vyššia od 34 eur je splatná jednorázovo do 31. mája, alebo v dvoch splátkach a to 1. splátka do 31. mája a 2. splátka do 30. septembra príslušného zdaňovacieho obdobia, ak nie je v platobnom výmere určené inak.
 2. Daň sa môže platiť poštovou poukážkou, prevodom z účtu v peňažnom ústave, vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave, alebo v hotovosti do 331,94 eur do pokladne správcu dane.
 3. Daň nižšia ako 3 eurá sa nevyrubuje.


Šiesta časť

Záverečné ustanovenia
Čl. 9

 

 1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta.
 2. Na konanie vo veci dane z nehnuteľností sa vzťahuje zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Zrušuje sa nariadenie č. 7/2009 o dani z nehnuteľností.
 4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2012.

 

 

 

 


                                                                             Ing. Ján Mokoš
                                                                                  primátor
 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka