Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

NARIADENIE o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje

Schválené: 11.12.2008

Účinnosť: 1.1.2009

 

 

 

 

 

 

 

NARIADENIE

Mesta Vysoké Tatry č. 11/2008 zo dňa 11. decembra 2008

o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje

 

 

     Mestské  zastupiteľstvo  vo  Vysokých Tatrách  podľa   § 6  zákona  SNR  č. 369/1990  Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z.

o  miestnych  daniach a miestnom  poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

                                                                      Čl. 1

Predmet dane

 

      1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje    hracie  prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo  prevádzkujú  za  odplatu,  pričom  tieto  hracie  prístroje  nevydávajú  peňažnú  výhru  a  sú  prevádzkované  v  priestoroch  prístupných  verejnosti   (ďalej  len „ nevýherné  hracie prístroje“).

      2. Nevýherné hracie prístroje sú:

a) elektronické prístroje na počítačové hry,

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

 

Čl. 2
Daňovník

 

      Daňovníkom   je   fyzická   osoba   alebo   právnická  osoba,   ktorá   nevýherné   hracie

prístroje  prevádzkuje.

 

Čl. 3

Správa dane

 

Správcom dane je Mesto Vysoké Tatry.

 

Čl. 4

Základ dane

 

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

 

Čl. 5

Sadzba dane

 

      Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 166,00 eur.

 

 

                                                                       Čl. 6

                                                 Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

      Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

 

 

Čl. 7

Oznamovacia povinnosť

 

      1. Daňovník  je  povinný oznámiť  vznik  daňovej  povinnosti  správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

      2. Ak daňová  povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť písomne správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

     3. V oznámení o vzniku daňovej povinnosti musí byť uvedené: identifikačné údaje daňov- níka, miesto a deň začatia prevádzkovania, druh, typ, názov a výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja. V písomnom oznámení o zániku daňovej povinnosti musí byť uvedené: identifikačné údaje daňovníka, miesto a  deň ukončenia prevádzkovania, druh, typ, názov a výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja. K  oznámeniu je daňovník povinný predložiť hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú nevýherný hrací prístroj.

     4. Daňovník je povinný viesť písomne evidenciu o počte nevýherných hracích prístrojov, ktoré sú v prevádzke. Evidencia musí obsahovať:

a) deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,

b) deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,

c) druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,

d) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja.

Na výzvu alebo pri kontrole je daňovník povinný túto evidenciu predložiť.

     5. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste  štítkom, kde bude uvedené: identifikačné údaje prevádzkovateľa, identifikačné údaje nevýherného hracieho prístroja, dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.

Čl. 8

Splatnosť dane

 

     1. Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

     2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Daňovník je povinný, pre účely platenia dane, vyzdvihnúť si u správcu dane číslo účtu vrátane variabilného symbolu, v prospech ktorého daň zaplatí.

     3. Daň sa môže platiť v hotovosti do pokladne správcu dane do výšky 331,94 eur alebo bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v  banke alebo vkladom v hotovosti na účet správcu dane.

Čl. 9

Záverečné ustanovenia

 

     1. Kontrolu   nad   dodržiavaním    nariadenia   vykonávajú  poverení zamestnanci mesta.

     2. Na  konanie vo veciach  miestnej  dane  za  nevýherné   hracie   prístroje   sa   vzťahuje   zákon  č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.

    3. Zrušuje sa nariadenie mesta č. 11/2007 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje.

    4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

    

                                                                                                    Ing. Ján Mokoš

                                                                                                         primátor

 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka