Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

NARIADENIE o miestnej dani za predajné automaty

Schválené: 11.12.2008

Účinnosť: 1.1.2009

 

 

 

 

 

 

 

NARIADENIE

Mesta Vysoké Tatry č. 12/2008 zo dňa 11. decembra 2008

o miestnej dani za predajné automaty

 

 

       Mestské   zastupiteľstvo  vo  Vysokých  Tatrách   podľa  §  6  zákona     č. 369/1990   Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

                                                                      Čl. 1

 

Predmet dane

 

       Predmetom dane za predajné automaty  sú prístroje a automaty,  ktoré vydávajú  tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

                                   

                                                                      Čl. 2

 

Daňovník

 

      Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

 

Čl. 3

Správa dane

 

      Správcom dane je Mesto Vysoké Tatry.

 

Čl. 4

Sadzba dane

 

      Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok  je 166,00 eur.

 

                                                                       Čl. 5

 

Základ dane

 

      Základom dane je počet predajných automatov.

 

                                                                      Čl. 6

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

      Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.

 

Čl. 7

Oznamovacia povinnosť

     

 1. Daňovník je  povinný   písomne  oznámiť  vznik  daňovej   povinnosti  správcovi  danedo 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
 2. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník túto skutočnosť písomne oznámi správcovi dane  do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
 3. V písomnom oznámení o vzniku daňovej povinnosti musí byť uvedené:  identifikačné údaje daňovníka, identifikácia predajného automatu (typ, druh, názov, výrobné číslo) miesto prevádzkovania a deň začatia prevádzkovania predajného automatu. V písomnom oznámení pri zániku daňovej povinnosti musí byť uvedené: identifikačné údaje daňovníka, identifikácia predajného automatu (typ, druh, názov, výrobné číslo), miesto prevádzkovania a deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu. K oznámeniu je daňovník povinný predložiť hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú predajný automat.     
 4. Daňovník je povinný viesť písomne evidenciu o počte prevádzkovaných predajných automatov, ktorá musí obsahovať: deň začatia prevádzkovania predajného automatu, deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu, výrobné číslo, druh, typ a názov predajného automatu, obsah skladby ponúkaného tovaru, miesto umiestnenia predajného automatu. Na výzvu alebo pri kontrole je daňovník povinný túto evidenciu predložiť.    
 5. Daňovník  je  povinný  označiť  každý   prístroj  na  viditeľnom  mieste  štítkom,  kde bude uvedené: identifikačné údaje prevádzkovateľa, identifikačné údaje predajného automatu, dátum začatia prevádzkovania.

 

Čl. 8

Splatnosť dane

 

 1. Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
 2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia v dvoch splátkach a to: prvá splátka do 31. marca a druhá splátka do 31. augusta. Daňovník je povinný, pre účely platenia dane, vyzdvihnúť si u správcu dane číslo účtu vrátane variabilného symbolu, v prospech ktorého daň uhradí.
 3. Daň sa môže platiť v hotovosti do pokladne správcu dane do výšky 331,94 eur alebo bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke alebo vkladov v hotovosti na účet správcu dane.

 

Čl. 9

Záverečné ustanovenia

 

 1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta.
 2. Na  konanie  vo  veciach  miestnej  dane  za  predajné  automaty  sa  vzťahuje  zákon   č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov
 3. Zrušuje sa nariadenie mesta o miestnej dani za predajné automaty č. 10/2007
 4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

                                                                                                                                                        

                               

                                                                                                   Ing. Ján Mokoš

                                                                                                         primátor

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka