Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

NARIADENIE o miestnej dani za psa

Schválené: 11.12.2008

Účinnosť: 1.1.2009

                                                                 NARIADENIE

Mesta Vysoké Tatry č.10/2008 zo dňa 11. decembra 2008

o miestnej dani za psa

 

 

 

 

     Mestské   zastupiteľstvo  vo  Vysokých  Tatrách   podľa    § 6  zákona    č.  369/1990   Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z.   miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

   

                                                                      Čl. 1

                                                               Predmet dane

 

 1. Predmetom dane za psa je pes starší  ako  6 mesiacov  chovaný  fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
 2. Predmetom dane za psa nie je pes
  1. chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
  2. umiestnený v útulku zvierat,
  3. so špeciálnym  výcvikom,  ktorého  vlastní   alebo  používa  občan  s  ťažkým  zdravotným    postihnutím (ďalej len ŤZP).
 3. Ak pes nie je predmetom dane podľa odseku 2, daňovník je povinný oznámiť správcovi dane túto skutočnosť do 30 dní od jej vzniku predložením
  1. potvrdenia veterinárnej správy, ktorá vykonáva pokusy na zvieratách na základe akreditácie
  2. potvrdenia z útulku zvierat o umiestnení psa
  3. preukazu občana s ŤZP vrátane potvrdenia, že pes má špeciálny výcvik

   

Čl. 2

Daňovník

 

     Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je

a) vlastníkom psa alebo

b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať kto psa vlastní.

 

Čl. 3

Správa dane

    

     Správcom dane je Mesto Vysoké Tatry.

 

Čl. 4

Základ dane

  

     Základom dane je počet psov.

 

 

 

Čl. 5

Sadzba dane

   

     Sadzba dane za jedného psa, chovaného na území mesta, za kalendárny rok je 16,60 eur.

Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

 

Čl. 6

Splatnosť dane

 

 1. Mesto vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
 2. V ďalších zdaňovacích  obdobiach  je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrube- nia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V uvedenom prípade daňovník uhradí daň na  základe údajov zaslaných správcom dane.
 3. Daň  sa môže platiť  poštovou  poukážkou, prevodom z účtu v peňažnom ústave, vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave, alebo v hotovosti do pokladne správcu dane.

           

Čl. 7

Oslobodenie od dane

 

 1. Od platenia dane za psa je oslobodený vlastník alebo držiteľ psa
  1. s  ťažkým zdravotným postihnutím
  2. zložiek Ministerstva vnútra SR.
 2. Oslobodenie  od  dane  za  psa  si  vlastník  alebo držiteľ  psa musí uplatniť do 30 dní od vzniku nároku na oslobodenie predložením príslušného dokladu.

 

Čl. 8

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

     Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa čl. 1 ods. l, a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

 

Čl. 9

Oznamovacia povinnosť

 

 1. Daňovník   je  povinný  písomne  oznámiť správcovi dane  vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku daňovej  povinnosti na ekonomickom oddelení mestského úradu  predložením zdravotného preukazu psa a vyplnením ohlásenia k miestnej dani za psa. Zároveň daňovník prevezme evidenčnú známku pre psa.
 2. Ak daňová  povinnosť zanikne v  priebehu zdaňovacieho obdobia  a  daňovník túto skutočnosť písomne oznámi správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň  zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
 3. V písomnom oznámení o zániku daňovej povinnosti je potrebné okrem základných úda- jov: meno, priezvisko, titul, adresa, rodné číslo, uviesť aj dátum a dôvod zániku daňovej povinnosti.  

 

 

                                                                     Čl. 10

Záverečné ustanovenia

 

 1. Kontrolu nad  dodržiavaním  tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci  mesta.
 2. Na konanie vo veciach miestnej dane za  psa  sa  vzťahuje zákon  SNR  č. 511/1992 Zb. o správe  daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
 3. Zrušuje  sa  nariadenie   č. 9/2007  o miestnej dani za psa.
 4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

 

     
 
                                                                                                            Ing. Ján Mokoš

                                                                                                                   primátor

 

 

 

 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka