Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

NARIADENIE o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Schválené: 11.12.2008

Účinnosť: 1.1.2009

       

      NARIADENIE

Mesta Vysoké Tatry č. 13/2008 zo dňa 11. decembra 2008
     o miestnej  dani  za užívanie verejného priestranstva

             

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa   § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a § 36 zákona č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. 1

Úvodné ustanovenie Správcom dane za užívanie verejného priestranstva je Mesto Vysoké Tatry (ďalej len „mesto“).

 

 

Čl. 2

Predmet dane

 

 1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva
 2. Verejným  priestranstvom  pre účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta s výnimkou pozemkov, ktoré mesto  prenajalo
 3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, umiestnenie skládky a trvalé parkovanie vozidla  mimo stráženého parkoviska.       

 

 

Čl. 3

Daňovník

 

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

  

Čl. 4

Základ dane

Základom  dane za užívanie verejného priestranstva je  výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

Čl. 5

Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva

 

 1. Základná sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva sa určuje za každý aj začatý m2 a za každý aj začatý deň.
 2. Sadzba dane je :
  1. 1 euro za každý aj začatý  m2 a každý aj začatý deň za umiestnenie  zariadenia  slúžiaceho na poskytovanie služieb - stánky, kiosky, pulty, stolíky,
  2. 0,10 eur za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň za prístrešky, pojazdné predajne,
  3. 0,17 eur za každý aj začatý  m2 a každý aj začatý deň za umiestnenie stavebného zariadenia,
  4. 0,07 eur za každý aj začatý  m2 a každý  aj začatý deň  za umiestnenie skládky,
  5. 0,07 eur za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň za trvalé parkovanie vozidla na vyhradenom parkovisku s vyznačeným dopravným značením,
  6. 0,13 eur za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň za  trvalé parkovanie nepojazdných motorových vozidiel, vrakov, karavanov mimo strážených parkovísk.

 

Čl. 6

Oznamovacia povinnosť

      

 1. Daňovník je povinný požiadať mesto o povolenie za  osobitné užívanie verejného priestranstva v lehote  30 dní pred vznikom daňovej povinnosti. V žiadosti uvedie svoje identifikačné údaje, lokalizáciu umiestnenia zariadenia, plochu zariadenia, účel a dobu využívania. K žiadosti priloží kópiu  živnostenského  listu, alebo koncesnej listiny a technický preukaz motorového vozidla, ktorým sa vykonáva  taxislužba.
 2. Lehota uvedená v odseku 1 neplatí v prípade umiestnenia zariadenia slúžiaceho na poskytnutie služieb ( čl. 5 ods. 2 písm. a, b); v tomto prípade oznámenie možno podať najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

 

 

Čl. 7

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

            Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania  verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

      

                                                                       Čl. 8

Vyrubovanie a platenie dane

 

 

 1. Daň za osobitné užívanie verejného priestranstva sa vyrubuje platobným výmerom, v ktorom sa určí vyhradený priestor záberu, doba záberu a výška dane.
 2. Vyrubená daň je splatná jednorázovo do 15 dní odo dňa  nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
 3. Daň možno zaplatiť prevodným príkazom, alebo v pokladni Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci.
 4. 4. Súčasťou platobného výmeru pri trvalom parkovaní motorového vozidla na stanovišti TAXI je „TAXI karta“(príloha č. 1), ktorú je povinný prevádzkovateľ osobného motorového vozidla taxislužby počas užívania stanovíšť TAXI viditeľne umiestniť za predným sklom.

 

 

Čl. 9

Záverečné  ustanovenia

 

 1. Mesto poskytne zníženie vo výške 50% daňovej povinnosti: zo stavieb (zariadení) prístreškov, keď daňovník zosúladí ich vzhľad danému koloritu (architektúre materskej stavby, materiálom použitým na jej fasáde, dotvorí zariadenie z prírodných materiálov, a pod.) a zvýši štandard vybavenia tým, že nahradí v zariadeniach plastové materiály inými ušľachtilejšími materiálmi.
 2. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia  vykonávajú poverení zamestnanci mesta.
 3. Na konanie vo veci miestnej dane za užívanie verejného priestranstva sa vzťahuje zákon SNR č. 511/1992 Zb.  o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
 4. Zrušuje sa nariadenie č. 12/2007.
 5. Toto nariadenie nadobúda účinnosť  1.1.2009.

                                                                                                          Ing Ján Mokoš

                                                                                                               primátor

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka