Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

NARIADENIE o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 11.12.2008

Účinnosť: 1.1.2009

                                              

NARIADENIE
Mesta Vysoké Tatry č. 14/2008  zo dňa 11. decembra  200 o miestnom poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  

 

       Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

 

 

 

                                                                       Čl. 1

Všeobecné ustanovenia

 

1.   Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len  „poplatok“) sa platí za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Vysoké Tatry (ďalej len „mesto“).

2.   Poplatok platí poplatník, ktorým je:

a) fyzická  osoba, ktorá    v  meste  trvalý  pobyt, alebo  prechodný pobyt, alebo ktorá je na   

    území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na  podnikanie,

b) právnická osoba,  ktorá  je oprávnená  užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

    území mesta na iný účel ako na podnikanie.

 

3.   Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území   mesta  na  účel   podnikania,  platí  za   služby   spojené    množstvovým  zberom   podľa

čl. 1 ods. 8.

 

4.   Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2.

 

5.   Ak žije viac poplatníkov  v  spoločnej domácnosti uvedených v odseku. 2, plnenie povinností poplatníka môže prevziať za ostatných  členov tejto domácnosti jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu zodpovedá jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

 

6.   Platiteľ a  poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku ručí platiteľ.

 

7.   Pre poplatníkov uvedených v odseku 2 sa vyrubuje poplatok  platobným výmerom.

 

        8. Pre  podnikateľov uvedených v odseku 3 sa zavádza  množstvový zber, ktorý zabezpečuje organizácia VPS Vysoké Tatry, s.r.o. (ďalej len „VPS“). Náklady spojené s množstvovým zberom sa uhrádzajú na základe fakturácie za služby odvozu odpadu priamo VPS a to štvrťročne vopred (január, apríl, júl, október) so splatnosťou 10 dní. Cenník za odvoz odpadu tvorí prílohu nariadenia. 

 

 
Čl. 2

Sadzba a určenie poplatku

 

1.  Sadzba  poplatku pre poplatníkov  podľa  čl. 1 ods. 2. je  0,0455 eur na osobu a kalen-

dárny deň.

 

        2.  Poplatok sa určuje ako súčin sadzby poplatku podľa odseku 1 a počtu kalendárnych dní  v príslušnom kalendárnom roku počas ktorých má, alebo bude mať poplatník  v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorého  užíva nehnuteľnosť, alebo je oprávnený užívať nehnuteľnosť na území mesta.

 

 

Čl. 3                                                            
       Ohlásenie

 

        1. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku platiť poplatok odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného správcom poplatku, za ktoré platil poplatok. Ak došlo k zmene už ohlásených údajov, poplatník je povinný ohlásiť mestu:

a) meno a  priezvisko,  rodné číslo,  adresu  trvalého  alebo  prechodného  pobytu  (ďalej len               

    „identifikačné údaje“),

b) identifikačné údaje iných osôb ak za ne plní povinnosti poplatníka,

c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku, spolu s ohlásením predloží aj doklady pre zníženie

    alebo odpustenie poplatku.

       2. Poplatník je oprávnený podať správcovi poplatku ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená. 

       3. Poplatník, ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie a nemá v meste trvalý, alebo prechodný pobyt  je povinný v  termíne  najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roka splniť ohlasovaciu povinnosť. V ohlásení je potrebné uviesť: identifikačné údaje poplatníka, adresu nehnuteľnosti a údaje o poplatníkoch ktorí užívajú, alebo sú oprávnení užívať nehnuteľnosť.

       4. Podnikatelia, ktorí sú oprávnení užívať, alebo užívajú nehnuteľnosť na podnikanie sú povinní uzatvoriť  zmluvu a  objednávku o odvoze komunálneho a drobného stavebného odpadu s VPS. Zmeny v počte,  druhu zberných nádob a v harmonograme odvozu, sú  povinní bezodkladne hlásiť len za bežný štvrťrok. Každá nová organizácia je povinná uzatvoriť zmluvu a objednávku s VPS, zároveň pred začatím a ukončením prevádzky je potrebné uzatvorenie, ukončenie  zmluvy a objednávky s VPS.

Čl. 4

 Vyrubenie, splatnosť poplatku a spôsob úhrady

     

Obdobím pre vyrubenie poplatku je kalendárny rok.

      2. Poplatok sa vyrubuje platobným výmerom, ktorý je splatný  do výšky 20 eur jednorázovo; nad 20 eur jednorázovo alebo v dvoch splátkach do 30. apríla a  do  31. októbra  príslušného roka.

      3. Poplatok z titulu užívania, alebo oprávnenia užívať nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie je splatný naraz do 31.októbra  príslušného roka.

      4.  Správca poplatku  nie  je  povinný  vrátiť  preplatok  nižší  ako 3 eura, poplatok nižší ako 3 eurá sa nevyrubuje.

      5. Poplatok  sa môže platiť poštovou poukážkou, prevodom z účtu v peňažnom ústave, vkladom v hotovosti na účet správcu poplatku v peňažnom ústave, alebo v hotovosti do 331,94 eur do pokladne  správcu poplatku.

 

 

Čl. 5

 Zníženie a odpustenie poplatku

 

 

      1. Poplatok sa odpustí poplatníkovi na trvalom, alebo prechodnom pobyte  za obdobie, za ktoré preukáže, že v príslušnom kalendárnom roku sa dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval  v zahraničí. Podmienkou pre odpustenie poplatku je predloženie potvrdenia:

a)      zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru,

b)      zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí,

c)      o pobyte v zahraničí (napr. úrad prihlasovania obyvateľstva, rezidentské povolenie).

 

      2. Poplatok sa odpustí poplatníkovi na trvalom, alebo prechodnom pobyte za obdobie za ktoré preukáže, že v príslušnom kalendárnom roku sa nezdržiaval na území mesta potvrdením o zaplatení poplatku miestne príslušnému správcovi poplatku.

 

      3. Poplatok  sa  zníži  poplatníkovi na trvalom, alebo prechodnom pobyte o 70% zo sadzby uvedenej v čl. 2 ods. 1 za obdobie, za ktoré preukáže, že je:

a) študentom   denného  štúdia     študuje  mimo  mesta   na  území   SR  s  výnimkou  denne

    dochádzajúceho a študentom v zahraničí, preukazujúcim  dokladom  je potvrdenie o návšte-

    ve  školy  za  príslušný  školský rok,

b) zamestnaný a ubytovaný mimo  mesta  na území  SR, preukazujúcim dokladom je potvrde-

    nie od zamestnávateľa, alebo ubytovateľa pre príslušný kalendárny rok,   

c) osobou  v  hmotnej   núdzi,  preukazujúcim  dokladom  je  rozhodnutie  o  priznaní   dávky

    a príspevkov pomoci v hmotnej núdzi.

 

       4. Poplatok sa zníži o 50%  zo sadzby uvedenej v čl. 2 ods. 1 za každého piateho a ďalšieho člena rodiny.            

                                                          

      5.  Pre uplatnenie odpustenia alebo zníženia  poplatku je preukázanie skutočností, že sa poplatník nezdržiaval v mieste trvalého, alebo prechodného pobytu minimálne 90 dni za sebou nasledujúcich, s výnimkou poplatníkov uvedených v odseku 3 písm. c) a odseku 4.

 

      6.  Jednotlivé druhy zníženia poplatku  nie je možné uplatniť súčasne.

 

      7. Poplatníkovi  z  titulu užívania, alebo oprávnenia užívať nehnuteľnosť sa poplatok zníži maximálne o 70%, ak  požiada  o zníženie  poplatku z  dôvodu rozsiahlej  rekonštrukcie, alebo z dôvodu zlého technického stavu, následkom čoho nie je možné nehnuteľnosť užívať. Rozsiahlu rekonštrukciu je povinný dokladovať kópiou stavebného povolenia.

     

 

      8. Ak si poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku najneskôr do 30. novembra príslušného kalendárneho roka predložením dokladov na  zníženie poplatku,  nárok na  zníženie poplatku zaniká.

 

 

 

                                                                   Čl. 6

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

      1. Na konanie vo veciach poplatku sa vzťahuje zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov  a o zmenách v sústave finančných orgánov v znení  neskorších  predpisov.

 

      2.  Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta a poverení zamestnanci VPS.

 

      3. Zrušuje  sa  nariadenie  mesta Vysoké Tatry č. 13/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vznikajúce na území mesta.

 

      4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2009.

 

 

 

 

            Ing. Ján Mokoš 

                                                                                                                primátor

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka