Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

NARIADENIE o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 16.12.2009

Účinnosť: 1.1.2010

NARIADENIE
Mesta Vysoké Tatry č. 9/2009 zo dňa 16. decembra 2009
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

   Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 


Čl. 1
Všeobecné ustanovenia

 1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Vysoké Tatry (ďalej len „mesto“).
 2. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
  1. fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie,
  2. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie.
    
 3. Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania, platí za služby spojené s množstvovým zberom podľa
  čl. 1 ods. 8.
 4. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2.
 5. Ak žije viac poplatníkov v spoločnej domácnosti uvedených v odseku. 2, plnenie povinností poplatníka môže prevziať za ostatných členov tejto domácnosti jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu zodpovedá jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
 6. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku ručí platiteľ.
 7. Pre poplatníkov uvedených v odseku 2 sa vyrubuje poplatok platobným výmerom.
 8. Pre podnikateľov uvedených v odseku 3 sa zavádza množstvový zber, ktorý zabezpečuje organizácia VPS Vysoké Tatry, s.r.o. (ďalej len „VPS“). Náklady spojené s množstvovým zberom sa uhrádzajú na základe fakturácie za služby odvozu odpadu priamo VPS a to štvrťročne vopred (január, apríl, júl, október) so splatnosťou 10 dní. Cenník za odvoz odpadu tvorí prílohu nariadenia.


Čl. 2
Sadzba a určenie poplatku

 1. Sadzba poplatku pre poplatníkov podľa čl. 1 ods. 2. je 0,0455 eur na osobu a kalendárny deň.
 2. Poplatok sa určuje ako súčin sadzby poplatku podľa odseku 1 a počtu kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku počas ktorých má, alebo bude mať poplatník v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorého je oprávnený užívať nehnuteľnosť (vlastnícky vzťah), alebo užíva nehnuteľnosť (nájomný vzťah) na území mesta.

   


Čl. 3
Ohlásenie

 1. Poplatník, ktorý má v meste trvalý alebo prechodný pobyt je povinný splniť si ohlasovaciu povinnosť do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti a odo dňa ak došlo k zmene už ohlásených údajov. V ohlásení je poplatník povinný uviesť:
  1. meno a priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého alebo prechodného pobytu ďalej len („identifikačné údaje“),
  2. identifikačné údaje osôb, za ktoré plní poplatkovú povinnosť,
  3. údaje rozhodujúce pre určenie poplatku. Ak dôjde v priebehu kalendárneho roka k vzniku, zmene alebo zániku poplatkovej povinnosti je povinný spolu s ohlásením predložiť aj potvrdenia podľa Čl. 5, ods. 1, 2, 3 a 5.
 2. Poplatník, ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie a nemá v meste trvalý, alebo prechodný pobyt je povinný do 30. júna príslušného kalendárneho roka si splniť ohlasovaciu povinnosť, v ktorej uvedie:
  1. údaje o nehnuteľnosti, v ktorej vznikla poplatková povinnosť,
  2. identifikačné údaje poplatníka oprávneného užívať nehnuteľnosť (vlastníka nehnuteľnosti) a ostatných poplatníkov (spoluvlastníkov nehnuteľnosti), za ktorých plní poplatkovú povinnosť,
  3. identifikačné údaje poplatníka užívateľa nehnuteľnosti (nájomcu nehnuteľnosti) a ostatných poplatníkov (nájomcov nehnuteľnosti), za ktorých plní poplatkovú povinnosť,
  4. ak dôjde v priebehu príslušného kalendárneho roka k zmene poplatkovej povinnosti je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku predložiť ohlásenie na zníženie, zmenu, alebo zánik poplatkovej povinnosti. Spolu s ohlásením predloží aj potvrdenia podľa Čl. 5, ods. 1, 6.
  5. Podnikatelia, ktorí sú oprávnení užívať, alebo užívajú nehnuteľnosť na podnikanie sú povinní uzatvoriť zmluvu a objednávku o odvoze komunálneho a drobného stavebného odpadu s VPS. Zmeny v počte, druhu zberných nádob a v harmonograme odvozu, sú povinní bezodkladne hlásiť len za bežný štvrťrok. Každá nová organizácia je povinná uzatvoriť zmluvu a objednávku s VPS, zároveň pred začatím a ukončením prevádzky je potrebné uzatvorenie, ukončenie zmluvy a objednávky s VPS.

Čl. 4
Vyrubenie, splatnosť poplatku a spôsob úhrady

 1. Obdobím pre vyrubenie poplatku je kalendárny rok.
 2. Poplatok z titulu trvalého, alebo prechodného pobytu vyrubený do výšky 20 eur vrátane, je splatný jednorázovo do 30. apríla; nad 20 eur jednorázovo do 30. apríla, alebo v dvoch splátkach a to do 30. apríla a 31. októbra príslušného kalendárneho roka, pokiaľ v platobnom výmere alebo v rozhodnutí nie je určené inak.
 3. Poplatok z titulu užívania, alebo oprávnenia užívať nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie je splatný jednorázovo do 31.októbra príslušného kalendárneho roka, pokiaľ v platobnom výmere alebo v rozhodnutí nie je určené inak.
 4. Správca poplatku nie je povinný vrátiť preplatok nižší ako 3 eura, poplatok nižší ako 3 eurá sa nevyrubuje.
 5. Poplatok sa môže platiť poštovou poukážkou, prevodom z účtu v peňažnom ústave, vkladom v hotovosti na účet správcu poplatku v peňažnom ústave, alebo v hotovosti do 331,94 eur do pokladne správcu poplatku.

   


Čl. 5
Zníženie a odpustenie poplatku

 1. Poplatok sa odpustí poplatníkovi na trvalom alebo prechodnom pobyte a poplatníkovi z titulu oprávnenia užívať, alebo užívania nehnuteľnosti za obdobie, za ktoré preukáže, že v príslušnom kalendárnom roku sa zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Podmienkou pre odpustenie poplatku je predloženie potvrdenia:
  1. zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru,
  2. zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí,
  3. o pobyte v zahraničí (napr. úrad prihlasovania obyvateľstva, rezidentské povolenie).
   Ak potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku je potrebné priložiť aj preklad.
 2. Poplatok sa odpustí poplatníkovi na trvalom pobyte za obdobie za ktoré preukáže, že v príslušnom kalendárnom roku sa zdržiaval mimo mesta ale na území SR potvrdením o zaplatení poplatku miestne príslušnému správcovi poplatku.
 3. Poplatok sa zníži poplatníkovi na trvalom, alebo prechodnom pobyte o 70% zo sadzby uvedenej v čl. 2 ods. 1 za obdobie, za ktoré preukáže, že je:
  1. študentom denného štúdia a študuje mimo mesta na území SR s výnimkou denne dochádzajúceho a študentom v zahraničí, preukazujúcim dokladom je potvrdenie o návšteve školy za príslušný školský rok,
  2. zamestnaný a ubytovaný mimo mesta na území SR, preukazujúcim dokladom je potvrdenie od zamestnávateľa, alebo ubytovateľa pre príslušný kalendárny rok,
  3. osobou v hmotnej núdzi, preukazujúcim dokladom je rozhodnutie o priznaní dávky a príspevkov pomoci v hmotnej núdzi.
 4. Poplatok na trvalom, alebo prechodnom pobyte sa zníži o 50% zo sadzby uvedenej v čl. 2 ods. 1 za každého piateho a ďalšieho člena rodiny.
 5. Pre uplatnenie odpustenia alebo zníženia poplatku je preukázanie skutočností, že sa poplatník nezdržiaval v mieste trvalého, alebo prechodného pobytu minimálne 90 dní za sebou nasledujúcich, s výnimkou poplatníkov uvedených v ods. 3 písm. c) a ods. 4.
 6. Poplatok z titulu užívania, alebo oprávnenia užívať nehnuteľnosť sa zníži o 70% predložením ohlásenia na zníženie poplatku:
  1. z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, dokladovaním kópiou stavebného povolenia, alebo kópiou oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných prác,
  2. z dôvodu zlého technického stavu, počas ktorého nie je možné nehnuteľnosť užívať predložením dokladu o odpojení objektu na verejné technické vybavenie územia (voda, elektrika, plyn).
 7. Ak si poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku najneskôr do 30. novembra príslušného kalendárneho roka podaním ohlásenia (žiadosti) a predložením dokladov na zníženie poplatku, nárok na zníženie poplatku zaniká.

 

Čl. 6
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Na konanie vo veciach poplatku sa vzťahuje zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
 2. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta a poverení zamestnanci VPS.
 3. Zrušuje sa nariadenie mesta Vysoké Tatry č. 14/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vznikajúce na území mesta.
 4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2010.

   

 


                                                                                   Ing. Ján Mokoš 
                                                                                        primátor
 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka