Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

NARIADENIE o opatrovateľskej službe

Schválené: 12.2.2009

Nariadenie
Mesta Vysoké Tatry č. 1/ 2009 z 12. februára 2009
o opatrovateľskej službe

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:


Čl. 1

Úvodné ustanovenie

Toto nariadenie upravuje poskytovanie opatrovateľskej služby v Meste Vysoké Tatry (ďalej len „mesto“), ako aj výšku a spôsob určenia jej úhrady.


Čl. 2

Opatrovateľská služba

 1. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
  1. je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a
  2. je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych aktivitách podľa prílohy čl. 4 zákona.
 2. Opatrovateľská služba ako terénna sociálna služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa v pracovných dňoch v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod. určenom v Pracovnom poriadku Mesta Vysoké Tatry.

 

Čl. 3

Posudková činnosť

 1. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby na opatrovateľskú službu. Posudková činnosť na účely poskytovania opatrovateľskej služby jelekárska posudková činnosť a sociálna posudková činnosť.
 2. Lekársku posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na poskytnutie opatrovateľskej služby vykonáva lekár na základe zmluvy s mestom (ďalej len „posudzujúci lekár“).
 3. Posudzujúci lekár pri vykonávaní lekárskej posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 4. Posudzujúci lekár pri vykonávaní lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje so sociálnym pracovníkom mesta. Na účely poskytnutia opatrovateľskej služby v rámci sociálnej posudkovej činnosti okrem odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sa posudzuje aj rozsah odkázanosti fyzickej osoby na úkony starostlivosti o jej domácnosť a pri uskutočňovaní základných sociálnych aktivít v hodinách. 
 5. Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na poskytnutie opatrovateľskej služby je posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby, rodinného prostredia fyzickej osoby a prostredia, ktoré ovplyvňuje jej začlenenie do spoločnosti.
 6. Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.
 7. Sociálnu posudkovú činnosť na účely posudzovania odkázanosti na sociálnu službu vykonáva sociálny pracovník mesta. 
 8. Sociálna posudková činnosť sa vykonáva za účasti fyzickej osoby, ktorá požiada o poskytnutie sociálnej služby; táto fyzická osoba má právo vyjadrovať svoje potreby a návrhy na riešenie svojej nepriaznivej sociálnej situácie. 
 9. Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na opatrovateľskú službu, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
  1. znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
  2. návrh druhu sociálnej služby,
  3. určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.
 10. Posudzujúci lekár neurčí termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby, ak je zdravotný stav fyzickej osoby chronický s trvalým poškodením a od ďalšej liečby nemožno očakávať jeho zlepšenie.

   

 

Čl. 4

Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby

 1. Mesto poskytuje opatrovateľskú službu na základe písomnej zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby.
 2. Fyzická osoba (ďalej len „ prijímateľ“), ktorá má záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, je povinná podať písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby na Mestský úrad Vysoké Tatry v Starom Smokovci. Náležitosti žiadosti sú uvedené v prílohe.
 3. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby, fyzická osoba priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu.
 4. Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby, možno tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby, ak si to účastníci v tejto zmluve dohodli. 
 5. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za opatrovateľskú službu, poskytovateľ opatrovateľskej služby a prijímateľ opatrovateľskej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby. 
 6. Prijímateľ opatrovateľskej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.
 7. Mesto môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby, ak 
  1. prijímateľ opatrovateľskej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za opatrovateľskú službu,
  2. prijímateľ opatrovateľskej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby podľa odseku 5,
  3. rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na opatrovateľskú službu. Pri jednostrannom vypovedaní zmluvy podľa odseku 7 mesto doručí prijímateľovi opatrovateľskej služby písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede.
 8. Pri prerušení poskytovania opatrovateľskej služby prijímateľa, z dôvodu hospitalizácie, alebo z iných dôvodov, na dobu dlhšiu ako 30 dní, je prijímateľ opatrovateľskej služby povinný písomne požiadať mesto o zmenu zmluvných podmienok v zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby formou dodatku alebo jej zrušenie.
 9. Prijímateľ sociálnej služby je povinný oznámiť mestu do ôsmich dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na opatrovateľskú službu a zmeny v príjmových a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za opatrovateľskú službu.

   

Čl. 5

Výška a spôsob určenia úhrady za opatrovateľskú službu

 1. Za poskytovanie opatrovateľskej služby sa platí úhrada.
 2. Úhrada za opatrovateľskú službu sa určuje vo výške 0,50 eur na jednu hodinu.
 3. Celková výška úhrady za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu odkázanosti na opatrovateľskú službu a poskytovaných úkonov a vypočíta sa ako násobok sumy 0,50 eur a počtu hodín opatrovateľskej služby. 
 4. Úhrada za poskytovanú opatrovateľskú službu sa platí do pokladne mesta, prípadne bezhotovostným prevodom na účet mesta, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca na základe zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby.
 5. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi , ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   

Čl. 6

Účasť rodiny a iných osôb na platení

 1. Ak prijímateľ, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za opatrovateľskú službu, môže úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej časť platiť aj iná osoba, ktorá uzatvorí s mestom zmluvu o platení úhrady za opatrovateľskú službu.
 2. Ak prijímateľovi, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba nevznikne povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej časť (čl.5, ods.5), prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa opatrovateľskej služby; rodičom alebo deťom po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí mesačne zostať 1,3 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona č. 601/2003 Z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za opatrovateľskú službu.
 3. Ak nevznikne prijímateľovi , ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a prijímateľ opatrovateľskej služby zomrie, nezaplatená úhrada za opatrovateľskú službu alebo jej časť je pohľadávka mesta, ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve.

   

Čl. 7
Evidencia

Mesto vedie evidenciu prijímateľa opatrovateľskej služby podľa § 95 zákona. V súlade s § 94 zákona spracúva osobné údaje zhromaždené na účely opatrovateľskej služby.

 

Čl. 8
Záverečné ustanovenia

 1. Zrušuje sa nariadenie č. 6/2003 z 10. decembra 2003 o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu.
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. 3. 2009

 

 


                                                                                Ing. Ján M o k o š
                                                                                       primátor

 


Príloha

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby mesta podia čl. 4 obsahuje tieto náležitosti:

 1. meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba,dátum narodenia a adresu jej pobytu,
 2. potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
 3. doklady o majetkových pomeroch,
 4. deň začatia poskytovania opatrovateľskej služby a čas poskytovania opatrovateľskej služby, 
 5. iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy,
 6. právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
   

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka