Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

NARIADENIE o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území Mesta Vysoké Tatry

Schválené: 14.12.2017

Účinnosť: 30.12.2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vysoké Tatry č. 6/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území Mesta Vysoké Tatry

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č.137/2010 Z.z. o ovzduší a podľa § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

Čl. 1

Predmet:

Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorými sú právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie. Nariadenie upravuje náležitosti oznámenia prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania z hľadiska zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Vysoké Tatry.

 

Čl. 2

Náležitosti oznámenia údajov

 

 1. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania je povinný v oznámení údajov uviesť:
  1. označenie prevádzkovateľa, t. j. obchodné meno, sídlo, ICO,
  2. označenie všetkých prevádzok - ich názvy a sídla (do jedného podania),
  3. charakteristiku zdroja znečisťovania:
   1. pri stacionárnom spaľovacom zariadení - druh zariadenia, tepelný príkon zdroja, druh paliva a jeho kvalitatívne ukazovatele, množstvo spotreby paliva,
   2. pri skládke odpadov a surovín - druh skládky, druh skladovacieho odpadu, množstvo uloženého odpadu za uplynulý rok, rozlohu prevádzkovej plochy,
   3.  pri technologických celkoch - druh výroby alebo činnosti, druh a spotrebu surovín, náterových hmôt, lepidiel, tlačiarenských farieb a účinnosti odlučovacích zariadení.

 

Čl. 3

Spôsob určenia výšky poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia

Výška ročného poplatku na kalendárny rok za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku sa určuje pre palivo zo spotreby palív a surovín uvedených v článku 4.

 

Čl. 4

Sadzobník poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

 

Sadzobník poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia pre palivovo – energetický priemysel t.j. pre technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW a stacionárne piestové spaľovacie motory s inštalovaným súhrnom menovitým tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW:

 

1. Znečisťujúca látka

 

1.Trieda

1 €/kg

2.Trieda

15 €/kg

3.Trieda

8 €/kg

4.Trieda

2 €/kg

 

 

2. Zemný plyn

 

Spotreba zemného plynu v m3/rok

€/rok

od 1.900 - 12.499

16.60

od 12.500 - 24.999

33.19

od 25.000 - 39.999

49.79

nad 40.000

66.39

 

 

3. Tuhé palivo (napr. koks, uhlie, drevo)

€/rok

Množstvo spotrebovaného paliva v t/rok

 

do 25

33.19

od 26 – 35

82.98

od 36 - 50

165.97

nad 50

331.94

 

 

4. Kvapalné palivo (napr. nafta, olej)

€/rok

liter/rok

 

do 1.499

26.56

od 1.500 - 2.999

66.39

od 3.000 - 5.999

                     149.37

nad 6.000

232.36

 

 

5. Priemyselné spracovanie dreva do 19,9 m3/deň (napr. píly, výroba nábytku)

 

m/3 /rok

€/rok

do 299

16.60

od 300 - 799

26.56

od 799 - 1.499

49.79

nad 1.500

66.39

 

 

6. Lakovne so spotrebou náterových látok menšou ako 1 t/rok (napr. autoservisy,

autoopravovne, lakovne nábytku, kovovýroba)

t/rok

€/rok

do 0,299

16.60

od 0,3 - do 0,699

39.83

od 0,7 - do 0,999

66.39

 

 

Čl. 5

Oznamovacia a poplatková povinnosť

 1. Povinnosť oznamovať údaje sa vzťahuje na prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia t. j. právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikaniena území mesta Vysoké Tatry. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľov stacionárnych zariadení, v ktorých sa ročné spáli menej ako je uvedené v Článku 4 tohto nariadenia t. j. menej ako 1900 m3 zemného plynu a na prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (lokálnych kúrenísk), umiestnených v bytoch, rodinných domoch a v stavbách na individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto zdroje nevyužívajú na výkon podnikateľskej činnosti (ak sa podnikateľská činnosť nedá bez použitia malého zdroja znečisťovania prevádzkovať).
 2. Mesto nebude vyrubovať poplatok:
  1. prevádzkovateľom stacionárnych spaľovacích zariadení, v ktorých sa ročné spáli menej ako je uvedené v Článku 4 tohto nariadenia t. j. menej ako 1900 m3 zemného plynu
  2. za malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré prevádzkuje Mesto Vysoké Tatry
  3. prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (lokálnych kúrenísk),umiestnených v bytoch, rodinných domoch a v stavbách na individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto zdroje nevyužívajú na výkon podnikateľskej činnosti.

Čl. 6

Záverečné ustanovenia:

 1. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto VZN č. 6/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území Mesta Vysoké Tatry zverejnený na úradnej tabuli mesta Vysoké Tatry a na internetovej stránke mesta: www.vysoketatry.sk od 26.11.2017 do 13.12.2017
 2. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Starom Smokovci dňa 14.12.2017
 3. VZN č. 6/2017 nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta, t.j. dňa 1.1.2018
 4. Nadobudnutím účinnosti VZN č. 6/2017 sa zrušuje a nahrádza VZN mesta Vysoké Tatry č.13/2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území Mesta Vysoké Tatry.
 5. VZN č. 6/2017 bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na mestskom úrade v Starom Smokovci a na internetovej stránke mesta: www.vysoketatry.sk

 

 

                                                                                                            Ing. Ján Mokoš v.r.

                                                                                                                   primátor

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka