Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

NARIADENIE o poskytovaní dotácií

Schválené: 13.9.2012

Účinnosť: 1.10.2012

NARIADENIE

Mesta Vysoké Tatry č. 2/2012 o poskytovaní dotácií
 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7 zákona SNR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
                                                       

P r v á   č a s ť

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Účelom tohto nariadenia je stanoviť podmienky, vymedziť okruh subjektov a upraviť postup pri poskytovaní dotácií z prostriedkov mesta Vysoké Tatry (ďalej len „mesto“).
Mesto poskytuje dotácie na všeobecne prospešné služby a na verejnoprospešné účely  na základe tohto všeobecne záväzného nariadenia.                                                    
                                                      

D r u h á   č a s ť

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok  l
Zdroje dotácií

 1. Pod pojmom dotácia sa rozumie nenávratný finančný príspevok z rozpočtu mesta.
 2. Mesto vytvára zdroje pre poskytovanie dotácií iba z vlastných prostriedkov z rozpočtu mesta.
 3. Poskytnutím dotácií sa nemôže zvýšiť zadlženie mesta.


Článok 2
Prijímatelia dotácií

Z rozpočtu mesta sa môžu poskytovať dotácie:

 1. právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto, a to na konkrétne úlohy a akcie  vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce
   
 2. inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre mesto
 3. inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácií následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území,
 4. iným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta.


Článok 3
Smerovanie dotácií

 1. Mesto môže poskytovať dotácie len z vlastných príjmov a na:
  1. podporu všeobecne prospešných služieb
  2. podporu verejnoprospešných účelov
  3. podporu podnikania a zamestnanosti
 2. Všeobecne prospešné služby sú najmä:
  1. poskytovanie zdravotnej starostlivosti
  2. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
  3. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
  4. ochrana ľudských práv a základných slobôd
  5. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
  6. výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
  7. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
  8. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
  9. zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
 3. Verejnoprospešným účelom sa na základe tohto nariadenia rozumie:
  1. rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
  2. realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov
  3. ochrana a tvorba životného prostredia
  4. zachovanie prírodných hodnôt
  5. ochrana zdravia
  6. ochrana práv detí a mládeže
  7. rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy
  8. plnenie individuálnej určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
 4. Dotácie sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám.
 5. Dotácie sa neposkytujú na akcie, ktorých cieľom je poškodzovať životné prostredie, otvorenou alebo skrytou formou podnecovať neznášanlivosť na  základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, fašistického, či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine.
 6. Dotácie nie je možné poskytnúť najmä na:
  1. financovanie stravného a občerstvenia
  2. nákup občerstvenia, alkoholických a tabakových výrobkov,
  3. nákup darov a suvenírov, ak nejde o ceny v súťaži,
  4. mzdy alebo honoráre vlastným zamestnancom žiadateľa; komunikačné, režijné a prevádzkové náklady žiadateľa,
  5. preplatenie honorárov pre organizátorov projektu,
  6. refundáciu výdavkov uhradených žiadateľom v predchádzajúcich rokoch,
  7. splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
  8. investičné výdavky


Článok 4
Kompetencie pri schvaľovaní dotácií

 1. Poskytnutie finančných prostriedkov sa schvaľuje v rámci rozpočtu mesta na príslušný  rozpočtový rok za podmienok ustanovených týmto nariadením.
 2. Objem finančných prostriedkov na dotácie pre príslušný kalendárny rok schvaľuje mestské  zastupiteľstvo.
 3. Dotáciu do výšky 1 000 € vrátane schvaľuje primátor mesta.
 4. Dotáciu vyššiu ako 1 000 € schvaľuje mestské zastupiteľstvo.


Článok  5
Podmienky poskytovania dotácií

 1. Finančné prostriedky môžu byť poskytnuté na základe štruktúrovanej písomnej žiadosti - príloha č. 1.
 2. Ďalšie povinné prílohy:
  1. fotokópia živnostenského listu v prípade podnikateľov - fyzických osôb
  2. výpis z obchodného registra u právnických osôb - podnikateľov
  3. fotokópia stanov u právnických osôb – neziskových subjektov a občianskych združení
  4. u podnikateľských subjektov písomné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v konkurze ani v likvidácií a nemá voči mestu žiadne záväzky
 3. Žiadatelia s projektmi nad 1 000 € musia žiadosti predložiť najneskôr do 30. januára    každého kalendárneho roku. Žiadosti došlé po tomto termíne nebudú akceptované.
 4. Žiadatelia s projektmi do 1 000 € môžu žiadosti predkladať priebežne počas kalendárneho roku, najneskôr však v lehote 30 dní pred termínom realizácie daného projektu.
 5. Pri rozhodovaní o pridelení dotácie sa bude prihliadať na výšku dotácie poskytnutú  žiadateľovi v predchádzajúcich rokoch.
 6. Dotáciu je možné poskytnúť v jednom kalendárnom roku každému žiadateľovi iba raz  v prípade, ak výška dotácie presiahla hodnotu 1 000 €.
 7. Jeden žiadateľ môže získať od mesta dotácie aj na viac projektov v prípade, ak súhrn schválených finančných prostriedkov na všetky projekty dohromady nepresiahne sumu 1 000 €.
 8. Dotáciu musí prijímateľ vyčerpať v tom kalendárnom roku, na ktorý bola schválená.
 9. Žiadateľ je povinný zúčtovať použitie dotácie v termíne do 30 dní od ukončenia projektu.
 10. Dotácia na projekt nesmie byť vyššia ako 70 % skutočne preukázaných nákladov na  realizáciu projektu.
 11. V prípade, ak mesto zaslalo finančné prostriedky až po termíne realizácie projektu, tak  zúčtovanie dotácie musí prebehnúť do 30 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet žiadateľa.
 12. Nevyčerpané finančné prostriedky, prípadne časť dotácie, ktorá presiahla 70 % nákladov zúčtovaného projektu, musí žiadateľ vrátiť na účet mesta, prípadne v hotovosti do  pokladne mestského úradu v termíne do 30 dní od ukončenia schváleného projektu, resp. do 30 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet žiadateľa v prípade, ak mesto zaslalo dotáciu po termíne realizácie projektu.
 13. V každom prípade však zúčtovanie dotácie musí žiadateľ zúčtovať  realizované najneskôr  do 30.12. každého kalendárneho roku.
 14. Nevyúčtovaná dotácia sa musí vrátiť na účet mesta, prípadne v hotovosti do pokladne mestského úradu v termíne určenom mestským úradom..
 15. Dotácia sa neposkytne žiadateľom, ktorí :
  1. ku dňu podania žiadosti budú mať voči mestu akékoľvek záväzky,
  2. nepredložili vyúčtovanie predchádzajúcej dotácie a uplynul termín na jeho predloženie,
  3. nedodržiavajú zákony a nariadenia mesta.

Článok 6
Forma poskytovania dotácií

 1. Dotáciu je možné poskytnúť len na základe zmluvy o poskytnutí dotácie uzavretej medzi  mestom a žiadateľom.
 2. Zmluvu o poskytnutí dotácie podpisuje za mesto primátor a za druhú zmluvnú stranu  štatutárny zástupca žiadateľa.
 3. Zmluva musí obsahovať:
  1. výšku schválenej dotácie,
  2. účel použitia dotácie,
  3. termín realizácie,
  4. právo mesta vykonať kontrolu použitia poskytnutých finančných prostriedkov u žiadateľa,
  5. záväzok žiadateľa vrátiť dotáciu mestu a uhradiť dohodnutú zmluvnú pokutu v prípade  nedodržania podmienok dohody,
  6. termín a spôsob vyúčtovania dotácie,
  7. termín a spôsob vrátenia prípadných nepoužitých finančných prostriedkov.
 4. Povinnou prílohou zmluvy je metodický pokyn k zúčtovaniu dotácie – príloha č. 2
 5. Na základe zmluvy ekonomické oddelenie mestského úradu vykoná prevod stanovenej finančnej čiastky na účet žiadateľa.

 

Článok 7
Sankcie

 1. Žiadateľ, ktorý porušil podmienky poskytnutia dotácie, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu, dohodnutú v zmluve o poskytnutí dotácie.
 2. Za porušenie podmienok poskytnutia dotácie sa považuje najmä:
  1. nedodržanie termínu vyúčtovania poskytnutej dotácie,
  2. použitie dotácie v rozpore s dohodnutým účelom,
  3. prekročenie lehoty ustanovenej alebo určenej na použitie dotácie,
  4. nehospodárne, neefektívne a neúčinné nakladanie s dotačnými prostriedkami.

 

T r e t i a    č a s ť

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce
 2. Mestský úrad predkladá mestskému zastupiteľstvu ročné správy o poskytnutých dotáciách.
 3. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
 4. Zrušuje sa nariadenie č. 13/2005 v znení neskorších zmien a doplnkov nariadení č.  1/2006, 3/2007 a 7/2008 o poskytovaní dotácií
 5. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.10.2012.

 

                                                                                   Ing. Ján   M o k o š
                                                                                           primátor

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka