Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

NARIADENIE o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o poskytovaní finančných príspevkov

Schválené: 24.10.2012

Účinnosť: 15.11.2012

N A R I A D E N I E

Mesta Vysoké Tatry č.  4 /2012  z 24. 10. 2012
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
a o poskytovaní finančných príspevkov

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo podľa § 6 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §§ 64, 65, 75, 88  odst. 3 a 4 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov na tomto všeobecne záväznom nariadení:


Čl. 1

Úvodné ustanovenie

 

 1. Týmto nariadením  sa upravujú podmienky poskytovania finančných príspevkov na na dopravu, na úpravu a obnovu rodinných pomerov a príspevkov na tvorbu úspor, na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej  ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Mesto Vysoké Tatry (ďalej len „mesto“) vo svojom rozpočte vyčlení finančné    prostriedky:
  1. príspevok na dopravu,
  2. príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov,
  3. príspevok na tvorbu úspor.

 

Čl. 2

Príspevok na dopravu

 1. Mesto Vysoké Tatry môže poskytnúť príspevok na dopravu do detského domova oprávnenej osobe, ktorej bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova. Oprávnená osoba musí mať trvalý pobyt v meste najmenej jeden rok pred umiestnením dieťaťa do detského domova.
 2. Príspevok na dopravu do detského domova sa oprávnenej osobe poskytne na základe
  1. písomnej žiadosti,
  2. potvrdenia z detského domova o osobnom stretnutí s dieťaťom,
  3. cestovného dokladu o uskutočnení cesty do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené.
 3. Príspevok na dopravu do detského domova sa oprávnenej osobe poskytne formou  finančnej náhrady cestovného, po predložení cestovných dokladov na autobus, prípadne osobný vlak, zrýchlený vlak, alebo rýchlik II. triedy.
 4. Oprávnenej osobe sa poskytne príspevok na dopravu v plnej výške na cestu z mesta do detského domova do 30 dní od doručenia žiadosti podľa ods. 2.
 5. Príspevok na dopravu do detského domova možno poskytnúť oprávnenej osobe najviac štyrikrát v kalendárnom roku.

 

Čl. 3

Úprava a obnova rodinných pomerov dieťaťa  vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov

 

 1. Mesto vo svojom rozpočte vyčlení finančné prostriedky na úpravu   a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových a sociálnych pomerov, ktoré bolo umiestnené do detského domova na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti.
 2. Oprávneným žiadateľom príspevku podľa odseku 1 sú rodičia, alebo oprávnená osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:
  1. majú trvalý pobyt v meste Vysoké Tatry,
  2. dieťa, na ktoré žiadajú príspevok, má obvyklý pobyt v meste Vysoké Tatry a zdržiavalo sa na jeho území najmenej jeden rok pred umiestnením do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené  na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti,
  3. majú skutočný záujem a vynakladajú primerané úsilie na zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a na úpravu svojich rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov tak, aby sa mohli osobne starať o uvedené dieťa,
  4. predložia doklad z detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené.
 3. Záujem rodičov dieťaťa podľa odseku 2) písm. c) a účelnosť poskytnutého príspevku rodičom na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových a sociálnych pomerov posudzujú spoločne orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, mesto a detský domov, v ktorom je dieťa umiestnené.
 4. Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa je najmenej jedna dvanástina z 10 % sumy vypočítanej z výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac vo výške priemerných bežných výdavkov na každé dieťa, ktorá sa určí  výškou priemerných bežných výdavkov na každé dieťa vo všetkých detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu zriadených určenými orgánmi  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za uplynulý rok, a to za každý začatý  kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná    starostlivosť v detskom domove. Presná suma na aktuálny rok bude každoročne stanovená Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.
 5. Oprávnený žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky  ods. 2 tohto článku, predloží  mestu žiadosť a potrebné doklady, ktoré budú zaručovať, že rodinné pomery a sociálne pomery sa upravia tak, aby sa o dieťa do jedného roka od  umiestnenia do detského domova mohol žiadateľ osobne starať.
 6. Mesto prešetrí celkovú situáciu žiadateľa a žiadosť odstúpi príslušnej komisii mestského zastupiteľstva.
 7. Po odporučení príslušnou komisiou, mestské zastupiteľstvo poskytne schválený finančný  príspevok  a mesto uzatvorí so žiadateľom zmluvu, v ktorej budú upravené podmienky jej plnenia.
 8. Príspevok na úpravu rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov sa  poskytne najmä na úhradu:
  1. nájomného, vrátane dlhu na nájomnom,
  2. kúpu alebo opravu základného vybavenia domácnosti,
  3. opravu strechy, rozvodov elektrickej energie,  vody a rozvodu plynu, ktoré sú príslušenstvom rodinného domu, ktorý žiadateľ užíva na trvalé bývanie,
  4. príspevok na zabezpečenie výchovy a výživy dieťaťa.
 9. V prípade, ak nie je možné alebo účelné použiť finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa, alebo oprávnená osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, mesto môže vyčlenené finančné príspevky použiť  na vyhľadanie fyzickej osoby, na zabezpečenie sociálnych a bytových pomerov, ktorej možno dieťa zveriť do osobnej starostlivosti.

 

Čl. 4

 Príspevok na tvorbu úspor dieťaťa

 

 1. Mesto poskytne dieťaťu príspevok na tvorbu úspor počas vykonávania ústavnej starostlivosti do zrušenia ústavnej starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu  alebo  do skončenia ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti dieťaťa.
 2. Mesačná výška finančného príspevku na tvorbu úspor je  najmenej jedna dvanástina  z 10% sumy priemerných bežných výdavkov a detských domovoch pre maloletých bez   sprievodu zriadených určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej   kurately na každé dieťa vo všetkých domovoch za uplynulý rok. Finančné prostriedky sa poskytujú za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovať  starostlivosť v detskom domove.  Presná suma na aktuálny rok bude každoročne stanovená Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.
 3. Mesto poukáže príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa, ktorý založí a vedie dieťaťu detský domov, v ktorom je dieťa umiestnené. Na nakladanie s finančnými prostriedkami na účte je potrebný súhlas súdu.
 4. Detský domov, ako zákonný zástupca dieťaťa, predloží mestu žiadosť a potrebné doklady k poskytovaniu finančného príspevku na tvorbu úspor.
 5. Na základe zmluvy mesto poukazuje na osobný účet dieťaťa mesačne sumu určenú v ods. 2 tohto článku.
 6. Po poskytnutí finančného príspevku je detský domov povinný raz ročne oznamovať mestu stav osobného účtu dieťaťa.

Čl.  5

Záverečné ustanovenia

 

 1. Povinnosť finančne podporovať úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa,  poskytovať príspevok na tvorbu úspor dieťaťa sa vzťahuje na prípady, keď bolo  umiestnené do detského domova na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti po 31. decembri 2005.
 2. Zrušuje sa nariadenie č. 6/2007 o príspevku na dopravu do detského domova a jeho poskytovaní.
 3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. 11. 2012.

 

              
                                                                                           Ing. Ján Mokoš 
                                                                                           primátor mesta

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka