Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

NARIADENIE Tatry o podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby na území mesta Vysoké Tatry

Schválené: 26.4.2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Vysoké Tatry o podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby na území mesta Vysoké Tatry č. 3./2018


Mesto Vysoké Tatry v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. p/ a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 75 - § 78b a § 80 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto
Všeobecne záväzne nariadenie
(ďalej len „VZN“)


Čl.1
Základné ustanovenie


VZN upravuje podrobnosti o podmienkach, zásadách a kritériách poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).


Čl. 2
Bližšie podmienky pre poskytovanie finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby vo verejnom záujme

 

 1. Mesto Vysoké Tatry poskytne finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby (ďalej len „FPO“) neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ak:
  1. neverejný poskytovateľ neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, a o poskytovanie tejto sociálnejslužby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadalo preukázateľným spôsobom Mesto Vysoké Tatry a poskytuje
   • opatrovateľskú službu,
   • zariadenie pre seniorov
   • špecializované sociálne poradenstvo
  2. neverejný poskytovateľ predloží výročnú správu o činnosti a hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok v  termíne do 15. júla príslušného kalendárneho roka, ak v predchádzajúcom roku poskytoval sociálnu službu, vypracovanú v súlade s § 67a zákona o sociálnych službách,
  3. neverejný poskytovateľ doručíMestu Vysoké Tatry zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 zákona o sociálnych službách alebo doručí zoznam osôb s uvedením osobných údajov uvedených v § 94c ods. 3 písm. a) až c) zákona o sociálnych službách, ktorým sociálnu službu poskytuje alebo poskytol, ak poskytovateľ sociálnej služby nie je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.
 2. Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby podľa § 75 sa poskytuje na príslušný rozpočtový rok na základe písomnej žiadosti uvedenej v prílohe č. 1. Mesto Vysoké Tatry uzatvorí s neverejným poskytovateľom písomnú zmluvu o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku, ak o poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 2 písm. a) tohto VZN neverejného poskytovateľa požiadalo. V uvedenej zmluve budú rozpracované bližšie podmienky a dôvody poskytnutia, zastavenia a vrátenia poskytnutého finančného príspevku
 3. Prílohy k žiadosti podľa odseku 2 sú:
  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
  • výpis z registra, nie starší ako tri mesiace,
  • doklad o tom, že poskytovateľ sociálnej služby, na ktorú je finančný príspevok určený, nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, nie starší ako tri mesiace.

Čl.3
Výpočet finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy.

 1. Mesto Vysoké Tatry určí a poskytne neverejnému poskytovateľovi FPP na príslušný rozpočtový rok podľa kapacity zariadenia, v prepočte na počet prijímateľov sociálnej služby, na počet hodín špecializovaného sociálneho poradenstva, na počet hodín opatrovateľskej služby alebo na inú dohodnutú sociálnu službu.
 2. Výška FPP podľa odseku 1 sa určí na príslušný rozpočtový rok podľa §77, odsek 2 a odsek 8, písm. e, f  zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách vo výške rozdielu medzi skutočnými bežnými výdavkami a skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za poskytnutú sociálnu službu neverejného poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok a sumou FPO poskytnutou podľa § 76 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na príslušný rozpočtový rok alebo predpokladanými bežnými výdavkami a predpokladanými príjmami z platenia úhrad za poskytnutú sociálnu službu neverejného poskytovateľa sociálnej služby na príslušný rozpočtový rok a sumou FPO poskytnutou podľa § 76 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na príslušný rozpočtový rok, ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby neposkytoval túto sociálnu službu v predchádzajúcom rozpočtovom roku.
 3. Mesto Vysoké Tatry poskytne neverejnému poskytovateľovi FPO na zabezpečenie úkonov sebaobsluhy vo výške podľa §76 zákona o sociálnych službách.
 4. Mesto Vysoké Tatry zisťuje priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti mesta za predchádzajúci rozpočtový rok, v členení podľa jednotlivých druhov poskytovaných sociálnych služieb, a ak ide o sociálne služby poskytované v zariadení, aj podľa formy sociálnej služby a kapacity zariadenia (kapacita zariadenia do 40 miest, od 41 do 100 miest a nad 101 miest), v prepočte na prijímateľa sociálnej služby, na počet hodín špecializovaného sociálneho poradenstva , na počet hodín opatrovateľskej služby alebo na inú dohodnutú sociálnu službu.
 5. Do bežných výdavkov a do príjmov z platenia úhrad za sociálnu službu sa nezapočítavajú bežné výdavky a príjmy z platenia úhrad na vykonávanie, zabezpečovanie alebo utváranie podmienok na vykonávanie iných činností podľa § 15 ods. 3 zákona o sociálnych službách.
 6. Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu na príslušný rozpočtový rok Mesto Vysoké Tatry zverejní na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli, najneskôr do konca februára príslušného rozpočtového roku.

Čl. 4
Vyúčtovanie finančného príspevku

 1. Zúčtovanie finančného príspevku neverejný poskytovateľ predloží na základe vyúčtovania podľa prílohy č. 2 v termíne najneskôr do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roka.
 2. Neverejný poskytovateľ odvedie nevyčerpané finančné príspevky do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roka na účet mesta.
 3. Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby skončí poskytovanie sociálnej služby v priebehu rozpočtového roka, zúčtuje poskytnuté FPP a FPO ku dňu skončenia poskytovanej sociálnej služby. Finančný príspevok zúčtuje do 30 kalendárnych dní odo dňa skončenia poskytovania sociálnej služby.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia

 

 1. Toto VZN bolo vyvesené na pripomienkovanie dňa 10.04.2018 a zvesené dňa 26.4.2018.
 2. Toto VZN schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 26.04.2018.
 3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

 

                                                                                                            Ing. Ján Mokoš
                                                                                               primátor mesta Vysoké Tatry

 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka