Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

O kontrole vykonávanej mestskou samosprávou

Schválené: 10.12.2003

Účinnosť: 1.1.2004

Nariadenie Mesta Vysoké Tatry č.8/2003 z 10. decembra 2003 O kontrole vykonávanej mestskou samosprávou

 

 Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, no tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

 Prvá časť

 

 Kontrola vykonávaná v mestskej samospráve

 

 Čl.1

 
 Všeobecné ustanovenia:
 1. Kontrolu v pôsobnosti Mesta Vysoké Tatry /ďalej len „mesto“/ podľa tohto nariadenia vykonávajú:
  1. Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách /ďalej len „mestské zastupiteľstvo“/,
  2. primátor mesta Vysoké Tatry /ďalej len „primátor“/,
  3. mestská rada, 
  4. komisie zriadené pri mestskom zastupiteľstve,
  5. hlavný kontrolór mesta,
 2. Kontrole podľa tohoto nariadenia nepodliehajú rozhodnutia vydané v správnom konaní podľa §13 ods. 5 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon“/ a rozhodnutia štátnych orgánov.

 Čl. 2

 
 Mestské zastupiteľstvo:
 1. Mestské zastupiteľstvo môže kontrolovať:
  1. plnenie všetkých úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta,
  2. zákonnosť, účelnosť a hospodárnosť pri nakladaní s prostriedkami mesta, majetkom mesta a majetkom štátu dočasne prenechaným do hospodárenia mesta,
  3. úroveň vybavovania sťažností, oznámení, podnetov a petícií,
  4. plnenie všeobecne záväzných nariadení /ďalej len „nariadenia“/. 
    
 2. Kontrolná pôsobnosť mestského zastupiteľstva sa vzťahuje na všetku činnosť mesta ako samosprávneho územného celku.
   
 3. Kontrolu podľa odseku 1 a 2 vykonáva mestské zastupiteľstvo prostredníctvom komisií, mestskej rady, primátora a hlavného kontrolóra, ktorí vykonávajú kontrolu pre mestské zastupiteľstvo v rámci svojej pôsobnosti, na základe uznesenia mestského zastupiteľstva alebo nariadenia.
   
 4. Poslanci mestského zastupiteľstva sú oprávnení zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, vybavovaniach sťažností, oznámení a petícií, ktoré vykonávajú orgány mesta /§25 ods. 3 zákona/. 
   
 5. Komisie a iné orgány mestského zastupiteľstva vykonávajú kontrolu plnenia úloh v oblastiach, pre ktoré boli zriadené a v rozsahu určenom mestským zastupiteľstvom. O výsledku kontroly informujú mestské zastupiteľstvo. 
   
 6. Mestské zastupiteľstvo prerokúva správy o kontrolnej činnosti a opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Ak sa kontrolné zistenia dotýkajú obyvateľov mesta, rozhodne mestské zastupiteľstvo o spôsobe zverejnenia informácií.

 Čl. 3

 
 Primátor:
 1. Primátor mesta kontroluje činnosť, ktorá je zákonom alebo štatútom zverená do jeho pôsobnosti.
   
 2. Kontrola vykonávaná podľa odseku 1 je súčasťou riadiacej činnosti primátora. O výsledkoch kontroly primátor nespisuje protokol ani záznam, ak si to povaha kontrolovaných činnosti a zistených nedostatkov nevyžaduje. Opatrenia na odstránenie nedostatkov určí primátor v rámci svojej pôsobnosti.

 Čl. 4

 
 Mestská rada:

Mestská rada kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva. O plnení úloh predkladá správy mestskému zastupiteľstvu. V prípade zistenia nedostatkov v plnení uznesení navrhuje opatrenia na ich odstránenie.

 

 Čl. 5

 
 Komisie mestského zastupiteľstva:

Komisie mestského zastupiteľstva kontrolujú plnenie úloh mesta na úseku svojej pôsobnosti určenej vecným a obsahovým zameraním náplne ich činnosti.

 

 Druhá časť

 

 Hlavný kontrolór

 

 Čl. 6

 
 1. Postavenie hlavného kontrolóra je vymedzené § l8 zákona.
   
 2. Hlavný kontrolór kontroluje plnenie úloh mesta, najmä:
  1. príjmy a výdavky rozpočtu mesta
  2. účtovníctvo a pokladničné operácie mesta 
  3. nakladanie s majetkom mesta z hľadiska hospodárnosti a účelnosti 
    
 3. Hlavný kontrolór ďalej kontroluje:
  1. pokladničné operácie a účtovníctvo príspevkových a rozpočtových organizácií mesta a iných právnických osôb založených alebo zriadených mestom so 100% majetkovou účasťou mesta,
  2. spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia
   s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu,
  3. ďalšie skutočnosti, ktoré vyplývajú z uznesení mestského zastupiteľstva alebo nariadení. 
    
 4. Do pôsobnosti hlavného kontrolóra ďalej patrí:
  1. vypracovať odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu mesta pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve,
  2. kontrolovať vybavovanie sťažností dotýkajúcich sa činnosti mesta, vybavovať a prešetrovať sťažnosti, týkajúce sa hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

 Čl. 7

 
 Súčinnosť:
 1. Hlavný kontrolór je oprávnený pri výkone kontroly vyžadovať súčinnosť všetkých dotknutých orgánov a organizácií v pôsobnosti mesta.
   
 2. Ak si to vyžaduje charakter a rozsah kontroly, môže si hlavný kontrolór vyžiadať zapojenie odborných pracovníkov Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci (ďalej len „mestský úrad“) do výkonu kontroly.
   
 3. Hlavný kontrolór môže ku kontrolným akciám prizývať poslancov, občanov, prípadne ďalších odborníkov.
   
 4. Hlavný kontrolór je oprávnený požadovať od primátora, prednostu mestského úradu, riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom, ako aj riaditeľov iných právnických osôb zriadených alebo založených mestom odborné stanoviská k problematike súvisiacej s jeho kontrolnou činnosťou.

 Tretia časť

 

 Zásady kontrolnej činnosti

 

 Čl. 8

 
 Všeobecné ustanovenia:
 1. Kontrolnou činnosťou sa zisťuje objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami.
   
 2. Kontrolné orgány v rozsahu svojej pôsobnosti zameriavajú kontrolnú činnosť na hospodárnosť a účelnosť plnenia úloh. V rámci kontrolnej činnosti zisťujú príčiny zistených nedostatkov a zodpovednosť kontrolovaných subjektov za tieto nedostatky.
   
 3. Ak majú kontrolované subjekty pochybnosti o zaujatosti hlavného kontrolóra, môžu vzniesť proti jeho účasti na kontrolnej akcii písomné námietky mestskému zastupiteľstvu. Podanie námietok nemá odkladný účinok. Mestské zastupiteľstvo rozhodne o námietkach na najbližšom zasadnutí. 
   
 4. Pre účely tohoto nariadenia sa za kontrolované subjekty považujú: 
  1. mestský úrad,
  2. príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené mestom a iné právnické osoby ktoré zriadilo alebo založilo mesto, 
  3. podnikateľské subjekty so 100 % majetkovou účasťou mesta, 
  4. obyvatelia mesta a všetky ďalšie subjekty, ktoré majú voči mestu povinnosti vyplývajúce zo zákona a nariadení.

 Čl. 9

 
 Oprávnenia a povinnosti kontrolných orgánov:
 1. Kontrolné orgány sú pri výkone kontroly oprávnené v nevyhnutnom rozsahu:
  1. vstupovať do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov patriacich kontrolovaným subjektom, pokiaľ bezprostredne súvisia s predmetom kontroly, nedotknuteľnosť obydlia nesmie byť výkonom tohoto oprávnenia dotknutá
   (čl.12 ods. 1 a 3 Listiny základných práv a slobôd – ústavný zákon č. 23/1991 Zb.),
  2. vyžadovať od kontrolovaných subjektov a ich zamestnancov, aby im v určenej lehote poskytovali doklady, iné písomnosti, vyjadrenia a informácie potrebné pre výkon kontroly, prvopisy dokladov (zákona č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení neskorších predpisov),
  3. odoberať v odôvodnených prípadoch, na zabezpečenie dôkazov prvopisy dokladov,
   ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané, písomné
   dokumenty a iné materiály a vykonať ďalšie nevyhnutné úkony súvisiace s kontrolou,
  4. vyžadovať súčinnosť kontrolovaného subjektu, jeho zamestnancov potrebnú na vykonanie kontroly; od právnických a fyzických osôb možno súčinnosť vyžadovať v nevyhnutnom rozsahu len vtedy, ak nemožno účel kontroly dosiahnuť inak, a len s ich súhlasom .
    
 2. Kontrolné orgány sú pri výkone kontroly povinné:
  1. vopred oznámiť kontrolovanému subjektu predmet a účel kontroly a preukázať sa svojim oprávnením na vykonanie kontroly, ak by oznámenie pred začatím kontroly mohlo viesť k zmareniu účelu kontroly, treba oznámiť výkon kontroly najneskôr pri začatí kontroly
  2. vydať kontrolovanému subjektu potvrdenie o odňatí prvopisov dokladov, písomných dokumentov a iných materiálov a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím, ak tieto veci nie sú potrebné pre výkon kontroly alebo pre iné konanie podľa osobitných predpisov, sú povinní vrátiť ich tomu, komu boli odňaté,
  3. oznamovať podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov /napr. zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov/,
  4. v potrebnom rozsahu oboznámiť vedúceho kontrolovaného subjektu a zodpovedných zamestnancov s protokolom o výsledku kontroly a pred jeho prerokovaním vyžiadať od nich v určenej lehote písomné vyjadrenia ku všetkým skutočnostiam, ktoré odôvodňujú uplatnenie právnej zodpovednosti,
  5. prerokovať výsledky kontroly uvedené v protokole s vedúcim kontrolovaného subjektu, a zodpovednými zamestnancami, ktorých sa kontrolné zistenia týkajú, preveriť opodstatnenosť námietok proti výsledkom kontrolných zistení a zohľadniť opodstatnené a preukázané námietky v dodatku k protokolu alebo v zázname o kontrole,
  6. v zápisnici o prerokovaní protokolu uložiť vedúcemu kontrolovaného subjektu, aby v určenej lehote po skončení kontroly predložil orgánu kontroly opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov, príčin ich vzniku a v určenej lehote predložil aj písomnú správu o ich splnení
  7. odovzdať protokol o výsledku kontroly príp. záznam o kontrole, ako aj zápisnicu o prerokovaní protokolu vedúcemu kontrolovaného subjektu.

 Čl.10

 
 Povinnosti a oprávnenia kontrolovaných subjektov:
 1. Kontrolované subjekty a zodpovední zamestnanci sú oprávnení počas výkonu kontroly najneskôr v čase oboznámenia s protokolom písomne sa vyjadriť ku kontrolným zisteniam orgánu, ktorý kontrolu vykonal.
   
 2. Kontrolované subjekty sú povinné primerane podľa svojich možností vytvárať materiálne a technické podmienky na vykonanie kontroly a poskytnúť súčinnosť zodpovedajúcu oprávneniam kontrolných orgánov.
   
 3. Vedúci kontrolovaného subjektu a zodpovední zamestnanci, ktorých sa kontrolné zistenia týkajú, sú povinní na požiadanie pracovníkov kontroly dostaviť sa na prerokovanie protokolu.
   
 4. Kontrolované subjekty sú v určenej lehote povinní na základe výsledku kontroly:
  1. prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a predložiť ich kontrolným orgánom,
  2. predložiť orgánu kontroly písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a o vyvodení dôsledkov voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky
    
 5. Hlavný kontrolór môže u zamestnancov kontrolovaného subjektu, postih zamestnancov,
  ktorí nesplnili svoje povinnosti vyplývajúce z čl. 9 v súlade so zákonníkom práce.

 Čl. 11

 
 Protokol o kontrole:
 1. O výsledku vykonanej kontroly vypracujú pracovníci kontroly protokol, ktorý musí obsahovať označenie kontrolovaného subjektu, miesto a čas vykonania kontroly, predmet kontroly, kontrolované obdobie, kto kontrolu vykonal, preukázané kontrolné zistenia, dátum vypracovania protokolu, vlastnoručné podpisy pracovníkov kontroly, podpisy zodpovedných zamestnancov, ktorí boli s protokolom oboznámení a dátum oboznámenia s protokolom. Súčasťou protokolu je vyjadrenie vedúceho kontrolovaného subjektu, vyjadrenia zodpovedných zamestnancov ku kontrolným zisteniam a ďalšie písomnosti a materiály potvrdzujúce kontrolné zistenia.
   
 2. Ak sú proti kontrolným zisteniam podané opodstatnené námietky, kontrolný orgán vypracuje dodatok k protokolu alebo k záznamu o kontrole, ktorý je jeho súčasťou.
   
 3. O prerokovaní protokolu vypracujú kontrolný orgán zápisnicu, ktorá musí obsahovať dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu a zodpovedných zamestnancov s protokolom, dátum prerokovania protokolu, mená prítomných na prerokovaní a ich vlastnoručné podpisy. V zápisnici sa uloží povinnosť vedúcemu kontrolovaného subjektu v určenej lehote:
  1. prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a predložiť ich orgánu kontroly,
  2. predložiť orgánu kontroly správu o splnení opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin , 
  3. uplatniť právnu zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky.
    
 4. Ak sa kontrolou nezistí porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo interných predpisov, vypracuje sa len záznam o kontrole. Pri jeho vypracovaní sa postupuje primerane podľa odseku 1.
   
 5. Kontrola je ukončená v deň prerokovania protokolu alebo podpísania záznamu. Protokol sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak vedúci kontrolovaného subjektu, prípadne niektorý z jeho zodpovedných zamestnancov odmietne sa oboznámiť s protokolom, písomne sa k nemu vyjadriť alebo podpísať zápisnicu o prerokovaní protokolu. Túto skutočnosť treba uviesť v zápisnici o prerokovaní protokolu.

 Štvrtá časť

 

 Následná finančná kontrola

 

 Čl. 12

 
Pro vykonávaní následnej finančnej kontroly postupujú kontrolné orgány podľa zákona Č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

 Piata časť

 

 Záverečné ustanovenia

 

 Čl. 13

 
 1. Zrušuje sa nariadenie č. 30/1994 o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou v znení nariadenia č. 65/1998.
   
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2004
 

Ing. Ján M o k o š
primátor

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka