Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

O miestnej dani z nehnuteľností

Schválené: 28.11.2006

Účinnosť: 1.1.2007

 NARIADENIE

 

 Mesta Vysoké Tatry č. 6/2006 z 28.11.2006
o miestnej dani z nehnuteľností

 
 

 Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

 Prvá časť

 

 Čl. 1

 Úvodné ustanovenie:
 

 Toto nariadenie upravuje daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Správcom uvedených daní je Mesto Vysoké Tatry (ďalej len „mesto“).

 

 Druhá časť

 

 Daň z pozemkov

 Čl. 2

 Základ dane:

    1.  Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda a trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2. Hodnota pôdy je pre :

 Katastrálne územie orná pôda trvalé trávne porasty
 Štrbské Pleso 0 0,70 Sk/m2
 Starý Smokovec 1,95 Sk/m2 0,50 Sk/m2
 Tatranská Lomnica 0 0,61 Sk/m2

   2.  Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

   3. Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2. Hodnota pozemku za 1 m2 je pre:
a) záhrady 56,- Sk,
b) zastavané plochy a nádvoria 56,- Sk,
c) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 56,- Sk,
d) stavebné pozemky 560,- Sk/m2.

 

 Čl. 3

 Sadzba dane:
 
 Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25% zo základu dane.
 

 Tretia časť

 

 Daň zo stavieb

 Čl. 4

 Sadzba dane:
 
 1. Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy je:

  1. 4,- Sk za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby,
  2. 4,- Sk za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 
  3. 15,- Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, 
  4. 20,- Sk za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží, a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov, 
  5. 80,- Sk priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 
  6. 90,- Sk za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 
  7. 20,- Sk za ostatné stavby, ktoré nie sú v písmene a) až f). 
 2.  Pri viacpodlažných stavbách je príplatok za podlažie 3,- Sk za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia.

 Štvrtá časť

 

 Daň z bytov

 Čl. 5

 
 Sadzba dane:

 Ročná sadzba dane z bytov je:

 1. 4,- Sk za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu,
 2. 20,- Sk za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru.

 Piata časť

 

 Spoločné ustanovenia

 Čl. 6

 Oslobodenie od dane z nehnuteľností:
 

 Od dane z pozemkov sú oslobodené:

 1. pozemky na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
 2. časti pozemkov na ktorých sú zriadené meračské značky, signály na iné zariadenia bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov, 
 3. pozemky verejne prístupných parkov.

 Čl. 7

 Zníženie dane z nehnuteľností:

 
 1. Daň z pozemkov sa znižuje o 50% z daňovej povinnosti u pozemkov vo vlastníctve občanov nad 70 rokov, slúžiacich na ich osobnú potrebu.
 2. Daň zo stavieb a bytov sa znižuje o 50% z daňovej povinnosti : 
  1. za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia výlučne na ich trvalé bývanie,
  2. za garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané výlučne na ich dopravu, 
  3. za stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcii. 
  4. doklady potvrdzujúce ťažké zdravotné postihnutie daňovník predloží do konca januára príslušného zdaňovacieho obdobia, 
  5. daňovník zdokladuje rozsiahlu rekonštrukciu predložením kópie stavebného povolenia do konca januára príslušného zdaňavacieho obdobia.

 Čl. 8

 Vyrubenie dane:

 

 Daň nižšia ako 100,- Sk sa nevyrubuje.
 

 Čl. 9

 Platenie dane:
 

 Vyrubená daň je do výšky 500,- Sk splatná jednorázovo do 31. mája príslušného zdaňovacieho obdobia. Od výšky 500,- Sk je splatná jednorázovo, alebo v štyroch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31. mája, 30. júla, 30. septembra, 30. novembra.

 

 Šiesta časť

 

 Záverečné ustanovenia

 Čl. 10

 
 1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta.
 2. Na konanie vo veci dane z nehnuteľností sa vzťahuje zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. 
 3. Zrušuje sa nariadenie č. 4/2005 o dani z nehnuteľností. 
 4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2007.
 

Ing. Ján Mokoš
primátor

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka