Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

O miestnej dani za nevýherné hracie prístroje

NARIADENIE

Mesta Vysoké Tatry č. 11/2007 zo dňa 13. decembra 2007
o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

Čl. 1

Predmet dane:

 1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „ nevýherné hracie prístroje“).
 2. Nevýherné hracie prístroje sú:
  1. elektronické prístroje na počítačové hry, 
  2. mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Čl. 2

Daňovník:

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

 

Čl. 3

Správa dane:

Správcom dane je Mesto Vysoké Tatry.

 

Čl. 4

Základ dane:

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

 

Čl. 5

Sadzba dane:

Ročná sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj je 5 000,- Sk.

 

Čl. 6

Vznik a zánik daňovej povinnosti:

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

 

Čl. 7

Oznamovacia povinnosť:

 1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
 2. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť písomne správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi. 
 3. V písomnom oznámení o vzniku daňovej povinnosti musí byť uvedené: identifikačné údaje daňovníka, miesto a deň začatia prevádzkovania, druh, typ, názov a výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja. V písomnom oznámení o zániku daňovej povinnosti musí byť uvedené: identifikačné údaje daňovníka, miesto a deň ukončenia prevádzkovania, druh, typ, názov a výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja. K oznámeniu je daňovník povinný predložiť hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú nevýherný hrací prístroj. 
 4. Daňovník je povinný viesť písomne evidenciu o počte nevýherných hracích prístrojov, ktoré sú v prevádzke. Evidencia musí obsahovať: 
  1. deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
  2. deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja, 
  3. druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja, 
  1. miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja.Na výzvu alebo pri kontrole je daňovník povinný túto evidenciu predložiť.
 5. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom, kde bude uvedené: identifikačné údaje prevádzkovateľa, identifikačné údaje nevýherného hracieho prístroja, dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.

 

Čl. 8

Splatnosť dane:

 1. Daň sa prvýkrát vyrubí platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
 2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Daňovník je povinný, pre účely platenia dane, vyzdvihnúť si u správcu dane číslo účtu vrátane variabilného symbolu, v prospech ktorého daň zaplatí.

 

Čl. 9

Záverečné ustanovenia:

 1. Kontrolu nad dodržiavaním nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta.
 2. Na konanie vo veciach miestnej dane za nevýherné hracie prístroje sa vzťahuje zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. 
 3. Zrušuje sa nariadenie mesta č. 8/2005 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje. 
 4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


                                                                                        Ing. Ján Mokoš, v. r.
                                                                                                primátor

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka