Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

O miestnej dani za predajné automaty

Schválené: 15.12.2005

Účinnosť: 1.1.2006

 NARIADENIE Mesta Vysoké Tatry č. 9/2005 zo dňa 15. decembra 2005 o miestnej dani za predajné automaty

 
 • Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
 • O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 51 zákona SNR č. 582/2004 Z. z.
 • O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 Čl. 1

 
 Predmet dane:

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“).

 

 Čl. 2

 
 Daňovník:

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

 

 Čl. 3

 
 Správa dane:
Správcom dane je Mesto Vysoké Tatry.
 

 Čl. 4

 
 Základ dane:
Základom dane je počet predajných automatov.
 

 Čl. 6

 
 Oslobodenie od dane:

Daň sa neplatí za predajné automaty vydávajúce výlučne lístky hromadnej dopravy.

 

 Čl. 7

 
 Vznik a zánik daňovej povinnosti:

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

 

 Čl. 8

 
 Oznamovacia povinnosť:
 1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
 2. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to písomne oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
 3. V písomnom oznámení o vzniku daňovej povinnosti musí byť uvedené: identifikačné údaje daňovníka, identifikácia predajného automatu (typ, druh, názov, výrobné číslo) miesto prevádzkovania a deň začatia prevádzkovania predajného automatu. V písomnom oznámení pri zániku daňovej povinnosti musí byť uvedené: identifikačné údaje daňovníka, identifikácia predajného automatu (typ, druh, názov, výrobné číslo), miesto prevádzkovania a deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu. K oznámeniu je daňovník povinný predložiť hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú predajný automat.
 4. Daňovník je povinný viesť písomne evidenciu o počte prevádzkovaných predajných automatov, ktorá musí obsahovať: deň začatia prevádzkovania predajného automatu, deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu, výrobné číslo, druh, typ a názov predajného automatu, obsah skladby ponúkaného tovaru, miesto umiestnenia predajného automatu..
  Na výzvu alebo pri kontrole je daňovník povinný túto evidenciu predložiť. 
 5. Daňovník je povinný označiť každý prístroj na viditeľnom mieste štítkom, kde bude uvedené: identifikačné údaje prevádzkovateľa, identifikačné údaje predajného automatu, dátum začatia prevádzkovania.

 Čl. 9

 
 Splatnosť dane:

Daň je splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Daňovník je povinný, pre účely platenia dane, vyzdvihnúť si u správcu dane číslo účtu vrátane variabilného symbolu, v prospech ktorého daň uhradí.

 

 Čl. 10

 
 Záverečné ustanovenia:
 1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta.
 2. Na konanie vo veciach miestnej dane za predajné automaty sa vzťahuje zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
 3. Zrušuje sa nariadenie mesta o miestnej dani za predajné automaty č. 17/2004.
 4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
 

Ing. Ján Mokoš v.r.
primátor

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka