Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

O miestnej dani za predajné automaty

Účinnosť: 1.1.2008

NARIADENIE
Mesta Vysoké Tatry č. 10/2007 zo dňa 13. decembra 2007
o miestnej dani za predajné automaty

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
 

Čl. 1

 

 


Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú lístky verejnej dopravy.

 

Čl. 2

 


Daňovník:

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

 

Čl. 3

Správa dane:

Správcom dane je Mesto Vysoké Tatry.

 

Čl. 4

Sadzba dane:

Ročná sadzba dane za jeden predajný automat je 5 000,- Sk.

 

Čl. 5

 


Základ dane:

Základom dane je počet predajných automatov. 

Čl. 6 

Vznik a zánik daňovej povinnosti:

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.


Čl. 7


Oznamovacia povinnosť:

 1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
 2. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník túto skutočnosť písomne oznámi správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
 3. V písomnom oznámení o vzniku daňovej povinnosti musí byť uvedené: identifikačné údaje daňovníka, identifikácia predajného automatu (typ, druh, názov, výrobné číslo) miesto prevádzkovania a deň začatia prevádzkovania predajného automatu. V písomnom oznámení pri zániku daňovej povinnosti musí byť uvedené: identifikačné údaje daňovníka, identifikácia predajného automatu (typ, druh, názov, výrobné číslo), miesto prevádzkovania a deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu. K oznámeniu je daňovník povinný predložiť hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú predajný automat.
 4. Daňovník je povinný viesť písomne evidenciu o počte prevádzkovaných predajných automatov, ktorá musí obsahovať: deň začatia prevádzkovania predajného automatu, deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu, výrobné číslo, druh, typ a názov predajného automatu, obsah skladby ponúkaného tovaru, miesto umiestnenia predajného automatu.
  Na výzvu alebo pri kontrole je daňovník povinný túto evidenciu predložiť.
 5. Daňovník je povinný označiť každý prístroj na viditeľnom mieste štítkom, kde bude uvedené: identifikačné údaje prevádzkovateľa, identifikačné údaje predajného automatu, dátum začatia prevádzkovania.

 

Čl. 8


Splatnosť dane:

 1. Daň sa prvýkrát vyrubí platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
 2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia v dvoch splátkach a to: prvá splátka do 31. januára a druhá splátka do 31. augusta. Daňovník je povinný, pre účely platenia dane, vyzdvihnúť si u správcu dane číslo účtu vrátane variabilného symbolu, v prospech ktorého daň uhradí.

 

Čl. 9

 

Záverečné ustanovenia:

 1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta.
 2. Na konanie vo veciach miestnej dane za predajné automaty sa vzťahuje zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
 3. Zrušuje sa nariadenie mesta o miestnej dani za predajné automaty č. 9/2005.
 4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
                                                                                         Ing. Ján Mokoš, v. r.
                                                                                               primátor

 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka