Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

O miestnej dani za psa

Schválené: 15.12.2005

Účinnosť: 1.1.2006

Čl. 2

NARIADENIE Mesta Vysoké Tatry č. 7/2005 zo dňa 15. decembra 2005 o miestnej dani za psa

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 29 zákona SNR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

 Čl. 1

 
 Predmet dane:
 1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
 2. Predmetom dane za psa nie je pes
  1. chovaný na vedecké účely a výskumné účely, 
  2. umiestnený v útulku zvierat,
  3. so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Čl. 2

 
 Daňovník:

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:

  1. lastníkom psa alebo
  2. držiteľom psa, ak sa nedá preukázať kto psa vlastní.

 Čl. 3

 
 Správa dane:
Správcom dane je Mesto Vysoké Tatry.
 

 Čl. 4

 
 Základ dane:
Základom dane je počet psov.
 

 Čl. 5

 
 Sadzba dane:

Sadzba dane za jedného psa, chovaného na území mesta, za kalendárny rok je 100,- Sk.

 

 Čl. 6

 
 Splatnosť dane:
 1. Daň je splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
 2. Daňovník je povinný pri ohlásení daňovej povinnosti si u správcu dane vyzdvihnúť číslo účtu vrátane variabilného symbolu, v prospech ktorého daň uhradí.
 3. Daň možno zaplatiť poštovou poukážkou, prevodným príkazom alebo v pokladni Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci („ďalej len mestský úrad“).

 Čl. 7

 

 Oslobodenie od dane:

 1. Daň za psa neplatí vlastník alebo držiteľ psa
  1. s ťažkým zdravotným postihnutím (preukaz ŤZP alebo preukaz ŤZP/S),
  2. zložiek Ministerstva vnútra SR.
 2. Oslobodenie od dane za psa si vlastník alebo držiteľ psa musí uplatniť písomne do 30 dní od vzniku nároku na oslobodenie s predložením príslušného dokladu.

 Čl. 8

 
 Vznik a zánik daňovej povinnosti:

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

 

 Čl. 9

 
 Oznamovacia povinnosť:
 1. Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
 2. Daňovník je povinný splniť ohlasovaciu povinnosť na ekonomickom oddelení mestského úradu predložením zdravotného preukazu psa a vyplnením evidenčného listu k miestnej dani za psa. Zároveň daňovník prevezme evidenčnú známku pre psa.
 3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to písomne oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

 Čl. 10

 
 Záverečné ustanovenia:
 1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta.
 2. Na konanie vo veciach miestnej dane za psa sa vzťahuje zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
 3. Zrušuje sa nariadenie č. 14/2004 o miestnej dani za psa.
 4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
 

Ing. Ján Mokoš v.r.
primátor

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka