Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

O miestnej dani za psa

Účinnosť: 1.1.2008

NARIADENIE
Mesta Vysoké Tatry č. 9/2007 zo dňa 13. decembra 2007
o miestnej dani za psa

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. 1


Predmet dane:

 1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
 2. Predmetom dane za psa nie je pes
  1. chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
  2. umiestnený v útulku zvierat, 
  3. so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným
   postihnutím.

Čl. 2


Daňovník:

 1. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
  vlastníkom psa alebo
 2. držiteľom psa, ak sa nedá preukázať kto psa vlastní.

Čl. 3


Správa dane:

Správcom dane je Mesto Vysoké Tatry.

Čl. 4


Základ dane:

Základom dane je počet psov.

Čl. 5


Sadzba dane:

Sadzba dane za jedného psa, chovaného na území mesta, za kalendárny rok je 500,- Sk.

Čl. 6


Splatnosť dane:

 1. Daň sa prvýkrát vyrubí platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
 2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia
  do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
 3. Daň možno zaplatiť poštovou poukážkou, prevodným príkazom alebo v pokladni Mestského úradu Vysoké Tatry, Starý Smokovec.

Čl. 7


Oslobodenie od dane:

 1. Od platenia dane za psa je oslobodený vlastník alebo držiteľ psa
  1. s ťažkým zdravotným postihnutím (preukaz ŤZP alebo preukaz ŤZP/S), zložiek Ministerstva vnútra SR.
  2. Oslobodenie od dane za psa si vlastník alebo držiteľ psa musí uplatniť písomne do
   30 dní od vzniku nároku na oslobodenie s predložením príslušného dokladu.

Čl. 8

 

 

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti:

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa čl. 1 ods. l, a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

 

Čl. 9

 

Oznamovacia povinnosť:

 1. Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti na ekonomickom oddelení mestského úradu predložením zdravotného preukazu psa a vyplnením ohlásenia k miestnej dani za psa. Zároveň daňovník prevezme evidenčnú známku pre psa.
 2. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník túto skutočnosť písomne oznámi správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

 

Čl. 10

Záverečné ustanovenia:

 1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta.
 2. Na konanie vo veciach miestnej dane za psa sa vzťahuje zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. 
 3. Zrušuje sa nariadenie č. 7/2005 o miestnej dani za psa. 
 4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


                                                                              Ing. Ján Mokoš, v. r.
                                                                                     primátor

 

 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka