Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

O miestnej dani za ubytovanie

Schválené: 15.12.2005

Účinnosť: 1.1.2006

NARIADENIE Mesta Vysoké Tatry č. 6/2005 zo dňa 15. decembra 2005
o miestnej dani za ubytovanie

 

 Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 43 zákona SNR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

 Čl. 1

 
 Predmet dane:

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“).

 

 Čl. 2

 
 Daňovník:

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

 

 Čl. 3

 
 Správa dane:
 Správcom dane je Mesto Vysoké Tatry.
 

 Čl. 4

 
 Základ dane:
Základom dane je počet prenocovaní.
 

 Čl. 5

 
 Sadzba dane:

Sadzba dane za osobu a prenocovanie sa určuje

 1. vo všetkých mestských častiach 30,- Sk,
 2. v kempingoch a vysokohorských chatách 15,- Sk.

 Čl. 6

 
 Vyberanie dane:

Prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje je povinný:

 1. vybranú daň odvádzať mesačne do 15. dňa nasledujúceho mesiaca bez vyrubenia na účet mesta prevodným príkazom, poštovou poukážkou alebo priamo v pokladni Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci,
 2. do 15. kalendárneho dňa po skončení mesiaca predložiť správcovi dane vyplnené hlásenie o počte ubytovaných fyzických osôb za predchádzajúci mesiac na príslušnom tlačive, za každé ubytovacie zariadenie na území mesta zvlášť,
 3. viesť písomnú evidenciu ubytovaných osôb pre potreby kontroly dane za ubytovanie, v ktorej musí zapísať všetky fyzické osoby, ktoré ubytuje; evidencia musí obsahovať meno, priezvisko a dátum narodenia ubytovaného, deň príchodu a deň odchodu, počet prenocovaní a dôvod neplatenia dane v prípade, ak ide o osobu podľa čl. 7.

 Čl. 7

 
 Oslobodenie od dane:

Daň za ubytovanie neplatí:

 1. nevidomá osoba a držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, 
 2. osoba do 18 rokov veku,
 3. osoba nad 70 rokov veku,

 Čl. 8

 
 Oznamovacia povinnosť:
 1. Platiteľ dane za ubytovanie je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti vyplnením predpísaného tlačiva na oznamovaciu povinnosť k dani za ubytovanie.
 2. Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti, alebo ak daňová povinnosť zanikne, je platiteľ povinný písomne túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

 Čl. 9

 
 Záverečné ustanovenia:
 1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta.
 2. Na konanie vo veciach miestnej dane za ubytovanie sa vzťahuje zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
 3. Zrušuje sa nariadenie mesta č. 16/2004 o miestnej dani za ubytovanie.
 4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
 

Ing. Ján Mokoš v.r.
primátor

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka