Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

O miestnej dani za ubytovanie

NARIADENIE
Mesta Vysoké Tatry č. 8/2007 zo dňa 13. decembra 2007
o miestnej dani za ubytovanie

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

Čl. 1

Predmet dane:

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“).

 

Čl. 2

Daňovník:

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

 

Čl. 3

Správa dane:

Správcom dane je Mesto Vysoké Tatry.

 

Čl. 4

Základ dane:

Základom dane je počet prenocovaní.

 

Čl. 5

Sadzba dane:

Sadzba dane za osobu a prenocovanie je 30,- Sk.

 

Čl. 6

Vyberanie dane:

 1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania zariadenia. Prevádzkovateľ zariadenia (platiteľ dane), ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje je povinný:
 2. vybratú daň odvádzať mesačne do 15. dňa nasledujúceho mesiaca bez vyrubenia
  na účet mesta prevodným príkazom, poštovou poukážkou alebo priamo v pokladni
  Mestského úradu Vysoké Tatry, Starý Smokovec;
 3. do 15. dňa po skončení mesiaca predložiť správcovi dane vyplnené hlásenie o počte
  ubytovaných fyzických osôb za predchádzajúci mesiac na príslušnom tlačive, za každé
  ubytovacie zariadenie na území mesta zvlášť; 
 4. viesť evidenciu všetkých ubytovaných osôb v písomnej alebo elektronickej forme pre
  potreby kontroly dane za ubytovanie, ubytované osoby zaevidovať v deň ubytovania.
  Evidencia musí obsahovať meno a priezvisko, dátum narodenia, úplná adresa ubytovanej
  osoby, deň príchodu a deň odchodu, počet prenocovaní a dôvod neplatenia dane v prípade,
  ak ide o osobu podľa čl. 7.

 

Čl. 7

Oslobodenie od dane:

Od dane za ubytovanie je oslobodená:

 1. osoba do 18 rokov veku,
 2. osoba nad 70 rokov veku, 
 3. držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len ŤZP), 
 4. držiteľ preukazu občana s ŤZP so sprievodcom, vrátane sprievodcu.

 

Čl. 8

Oznamovacia povinnosť:

 1. Platiteľ dane za ubytovanie je povinný podať oznámenie o vzniku daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa začatia prevádzkovania zariadenia poskytujúceho služby prechodného ubytovania na ekonomickom oddelení mestského úradu vyplnením predpísaného tlačiva na oznamovaciu povinnosť k dani za ubytovanie.
 2. Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti, alebo ak daňová povinnosť zanikne, je platiteľ povinný túto skutočnosť písomne oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

 

 

 

Čl. 9

Záverečné ustanovenia:

 1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta.
 2. Na konanie vo veciach miestnej dane za ubytovanie sa vzťahuje zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. 
 3. Zrušuje sa nariadenie mesta č. 6/2005 o miestnej dani za ubytovanie. 
 4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

 

                                                                                    Ing. Ján Mokoš, v. r.
                                                                                           primátor

Oznámenie vznik, zánik daň za ubytovanie Oznámenie vznik, zánik daň za ubytovanie.doc Oznámenie vznik, zánik daň za ubytovanie.doc (21 kB)
Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie.doc Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie.doc (68 kB)

O miestnej dani za ubytovanie

NARIADENIE
Mesta Vysoké Tatry č. 8/2007 zo dňa 13. decembra 2007
o miestnej dani za ubytovanie

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

Čl. 1

Predmet dane:

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“).

 

Čl. 2

Daňovník:

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

 

Čl. 3

Správa dane:

Správcom dane je Mesto Vysoké Tatry.

 

Čl. 4

Základ dane:

Základom dane je počet prenocovaní.

 

Čl. 5

Sadzba dane:

Sadzba dane za osobu a prenocovanie je 30,- Sk.

 

Čl. 6

Vyberanie dane:

 1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania zariadenia. Prevádzkovateľ zariadenia (platiteľ dane), ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje je povinný:
 2. vybratú daň odvádzať mesačne do 15. dňa nasledujúceho mesiaca bez vyrubenia
  na účet mesta prevodným príkazom, poštovou poukážkou alebo priamo v pokladni
  Mestského úradu Vysoké Tatry, Starý Smokovec;
 3. do 15. dňa po skončení mesiaca predložiť správcovi dane vyplnené hlásenie o počte
  ubytovaných fyzických osôb za predchádzajúci mesiac na príslušnom tlačive, za každé
  ubytovacie zariadenie na území mesta zvlášť; 
 4. viesť evidenciu všetkých ubytovaných osôb v písomnej alebo elektronickej forme pre
  potreby kontroly dane za ubytovanie, ubytované osoby zaevidovať v deň ubytovania.
  Evidencia musí obsahovať meno a priezvisko, dátum narodenia, úplná adresa ubytovanej
  osoby, deň príchodu a deň odchodu, počet prenocovaní a dôvod neplatenia dane v prípade,
  ak ide o osobu podľa čl. 7.

 

Čl. 7

Oslobodenie od dane:

Od dane za ubytovanie je oslobodená:

 1. osoba do 18 rokov veku,
 2. osoba nad 70 rokov veku, 
 3. držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len ŤZP), 
 4. držiteľ preukazu občana s ŤZP so sprievodcom, vrátane sprievodcu.

 

Čl. 8

Oznamovacia povinnosť:

 1. Platiteľ dane za ubytovanie je povinný podať oznámenie o vzniku daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa začatia prevádzkovania zariadenia poskytujúceho služby prechodného ubytovania na ekonomickom oddelení mestského úradu vyplnením predpísaného tlačiva na oznamovaciu povinnosť k dani za ubytovanie.
 2. Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti, alebo ak daňová povinnosť zanikne, je platiteľ povinný túto skutočnosť písomne oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

 

 

 

Čl. 9

Záverečné ustanovenia:

 1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta.
 2. Na konanie vo veciach miestnej dane za ubytovanie sa vzťahuje zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. 
 3. Zrušuje sa nariadenie mesta č. 6/2005 o miestnej dani za ubytovanie. 
 4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

 

                                                                                    Ing. Ján Mokoš, v. r.
                                                                                           primátor

Oznámenie vznik, zánik daň za ubytovanie Oznámenie vznik, zánik daň za ubytovanie.doc Oznámenie vznik, zánik daň za ubytovanie.doc (21 kB)
Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie.doc Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie.doc (68 kB)

dnes je: 25.5.2019

meniny má: Urban

webygroup
ÚvodÚvodná stránka