Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

O miestnej dani za ubytovanie

NARIADENIE
Mesta Vysoké Tatry č. 8/2007 zo dňa 13. decembra 2007
o miestnej dani za ubytovanie

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

Čl. 1

Predmet dane:

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“).

 

Čl. 2

Daňovník:

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

 

Čl. 3

Správa dane:

Správcom dane je Mesto Vysoké Tatry.

 

Čl. 4

Základ dane:

Základom dane je počet prenocovaní.

 

Čl. 5

Sadzba dane:

Sadzba dane za osobu a prenocovanie je 30,- Sk.

 

Čl. 6

Vyberanie dane:

 1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania zariadenia. Prevádzkovateľ zariadenia (platiteľ dane), ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje je povinný:
 2. vybratú daň odvádzať mesačne do 15. dňa nasledujúceho mesiaca bez vyrubenia
  na účet mesta prevodným príkazom, poštovou poukážkou alebo priamo v pokladni
  Mestského úradu Vysoké Tatry, Starý Smokovec;
 3. do 15. dňa po skončení mesiaca predložiť správcovi dane vyplnené hlásenie o počte
  ubytovaných fyzických osôb za predchádzajúci mesiac na príslušnom tlačive, za každé
  ubytovacie zariadenie na území mesta zvlášť; 
 4. viesť evidenciu všetkých ubytovaných osôb v písomnej alebo elektronickej forme pre
  potreby kontroly dane za ubytovanie, ubytované osoby zaevidovať v deň ubytovania.
  Evidencia musí obsahovať meno a priezvisko, dátum narodenia, úplná adresa ubytovanej
  osoby, deň príchodu a deň odchodu, počet prenocovaní a dôvod neplatenia dane v prípade,
  ak ide o osobu podľa čl. 7.

 

Čl. 7

Oslobodenie od dane:

Od dane za ubytovanie je oslobodená:

 1. osoba do 18 rokov veku,
 2. osoba nad 70 rokov veku, 
 3. držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len ŤZP), 
 4. držiteľ preukazu občana s ŤZP so sprievodcom, vrátane sprievodcu.

 

Čl. 8

Oznamovacia povinnosť:

 1. Platiteľ dane za ubytovanie je povinný podať oznámenie o vzniku daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa začatia prevádzkovania zariadenia poskytujúceho služby prechodného ubytovania na ekonomickom oddelení mestského úradu vyplnením predpísaného tlačiva na oznamovaciu povinnosť k dani za ubytovanie.
 2. Ak dôjde k zmene daňovej povinnosti, alebo ak daňová povinnosť zanikne, je platiteľ povinný túto skutočnosť písomne oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.

 

 

 

Čl. 9

Záverečné ustanovenia:

 1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta.
 2. Na konanie vo veciach miestnej dane za ubytovanie sa vzťahuje zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. 
 3. Zrušuje sa nariadenie mesta č. 6/2005 o miestnej dani za ubytovanie. 
 4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

 

                                                                                    Ing. Ján Mokoš, v. r.
                                                                                           primátor

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka