Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

O miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

NARIADENIE

Mesta Vysoké Tatry č. 12/2007 zo dňa 13. decembra 2007
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a § 36 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. 1

Úvodné ustanovenie:

Správcom dane za užívanie verejného priestranstva je Mesto Vysoké Tatry (ďalej len „mesto“).

Čl. 2

Predmet dane:

 1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
 2. Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta s výnimkou pozemkov, ktoré mesto prenajalo. 
 3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, umiestnenie skládky a trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.

 

 

Čl. 3


Daňovník:

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

Čl. 4

Základ dane:

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2. 

Čl. 5

 

Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva:

 1. Základná sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva sa určuje za každý aj začatý m2 a za každý aj začatý deň.
 2. Sadzba dane je :
  1. 30,- Sk za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb - stánky, kiosky, pulty, stolíky,
  2. 3,- Sk za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň za prístrešky, pojazdné predajne, 
  3. 5,- Sk za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň za umiestnenie stavebného zariadenia, 
  4. 2,- Sk za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň za umiestnenie skládky, 
  5. 2,- Sk za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň za trvalé parkovanie vozidla na vyhradenom parkovisku s vyznačeným dopravným značením, 
  6. 4,- Sk za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň za trvalé parkovanie nepojazdných motorových vozidiel, vrakov, karavanov mimo strážených parkovísk.

 
Čl. 6


Oznamovacia povinnosť

 1. Daňovník je povinný požiadať mesto o povolenie za osobitné užívanie verejného priestranstva v lehote 30 dní pred vznikom daňovej povinnosti. V žiadosti uvedie svoje identifikačné údaje, lokalizáciu umiestnenia zariadenia, plochu zariadenia, účel a dobu využívania. K žiadosti priloží kópiu živnostenského listu, alebo koncesnej listiny a technický preukaz motorového vozidla, ktorým sa vykonáva taxislužba.
 2. Lehota uvedená v odseku 1 neplatí v prípade umiestnenia zariadenia slúžiaceho na poskytnutie služieb ( čl. 5 ods. 2 písm. a, b); v tomto prípade oznámenie možno podať najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti

 

Čl. 7

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti:

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia užívania verejného priestranstva.

 

Čl. 8

Vyrubovanie a platenie dane:

 1. Daň za osobitné užívanie verejného priestranstva sa vyrubuje platobným výmerom, v ktorom sa určí vyhradený priestor záberu, doba záberu a výška dane. 
 2. Vyrubená daň je splatná jednorázovo do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. 
 3. Daň možno zaplatiť prevodným príkazom, alebo v pokladni Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci. 
 4. Súčasťou platobného výmeru pri trvalom parkovaní motorového vozidla na stanovišti TAXI je „TAXI karta“(príloha č. 1), ktorú je povinný prevádzkovateľ osobného motorového vozidla taxislužby počas užívania stanovíšť TAXI viditeľne umiestniť za predným sklom.Čl. 9

Záverečné ustanovenia:

 1. Mesto poskytne zníženie vo výške 50% daňovej povinnosti: zo stavieb (zariadení) prístreškov, keď daňovník zosúladí ich vzhľad danému koloritu (architektúre materskej stavby, materiálom použitým na jej fasáde, dotvorí zariadenie z prírodných materiálov, a pod.) a zvýši štandart vybavenia tým, že nahradí v zariadeniach plastové materiály inými ušľachtilejšími materiálmi. 
 2. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta. 
 3. Na konanie vo veci miestnej dane za užívanie verejného priestranstva sa vzťahuje zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. 
 4. Zrušuje sa nariadenie č. 5/2005 v znení neskorších zmien a doplnkov nariadenia č. 7/2006 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva. 
 5. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2008.                                                                                          Ing Ján Mokoš 
                                                                                              primátor

 

 

 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka