Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

NARIADENIE

Mesta Vysoké Tatry č. 13/2007 zo dňa 13. decembra 2007
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

 

Čl. 1

  

Všeobecné ustanovenia:

 1. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Vysoké Tatry (ďalej len „mesto“).
 2. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
  1. fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na
   území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie.
  2. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie.
 3. Podnikateľ fyzická a právnická osoba, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania platí za služby spojené s množstvovým zberom podľa ods. 8.
 4. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2.
 5. Ak žije viac poplatníkov v spoločnej domácnosti - ods. 2 písm. a) a b) plnenie povinností poplatníka musí za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu zodpovedá jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
 6. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku ručí platiteľ.
 7. Pre poplatníkov podľa odseku 2 písm. a), b) sa vyrubuje miestny poplatok platobným výmerom.
 8. Pre podnikateľov podľa odseku 3 sa zavádza množstvový zber, ktorý zabezpečuje organizácia VPS Vysoké Tatry, s.r.o. (ďalej len „VPS“). Náklady spojené s množstvovým zberom uhrádzajú na základe fakturácie za služby odvozu odpadu priamo oprávnenej organizácii a to štvrťročne vopred ( január, apríl, júl, október) so splatnosťou 10 dní. Prípadné zmeny v počte odvozov odpadu budú môcť poplatníci realizovať len za bežný štvrťrok.

  

Čl. 2

  

Sadzba a určenie poplatku:

 1. Sadzba poplatku pre poplatníkov podľa čl. 1 ods. 2. písm. a) a b) je 1,366 Sk a osobu a kalendárny deň, t. j. 500,- Sk na osobu/rok.
 2. Poplatok sa určuje ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má, alebo bude mať poplatník v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.

  

Čl. 3

 

 Ohlásenie:

 1. Fyzickým osobám, ktoré majú v meste trvalý pobyt sa poplatok vyrubuje na základe údajov z evidencie obyvateľov. Pre vyrubenie poplatku je rozhodujúci stav k prvému januáru príslušného roka.
 2. Fyzické osoby, ktoré majú v meste prechodný pobyt sú povinné do jedného mesiaca od vzniku poplatkovej povinnosti splniť ohlasovaciu povinnosť. V ohlásení je potrebné uviesť: meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, kontakt. 
 3. Fyzické a právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať, alebo užívajú nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie sú povinné v termíne najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka splniť ohlasovaciu povinnosť. V ohlásení je potrebné uviesť: meno a priezvisko/obchodné meno, rodné číslo/IČO, adresa trvalého pobytu/sídlo firmy, adresa nehnuteľnosti, ktorú užívajú, alebo sú oprávnení užívať, kontakt. Zároveň údaje rozhodujúce pre určenie poplatku a to: počet osôb a počet kalendárnych dní v príslušnom roku, kedy sa nehnuteľnosť využíva. 
 4. Ohlásenie je povinný podať každý poplatník i v prípade, že nehnuteľnosť ktorú je oprávnený užívať neužíva.
 5. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku skutočností, ktoré majú vplyv na poplatkovú povinnosť, ohlásiť všetky zmeny a predložiť doklady potvrdzujúce uvedené skutočnosti. 
 6. Poplatník, (platiteľ) ktorý plní poplatkovú povinnosť za ostatných poplatníkov spoločnej domácnosti je povinný okrem údajov uvedených v čl. 3 ods. 2 a 3 uviesť údaje za každého poplatníka, za ktorého plní poplatkovú povinnosť a ktorý má v nehnuteľnosti prechodný pobyt alebo užíva alebo má oprávnenie užívať nehnuteľnosť. 
 7. Poplatník je oprávnený podať mestu ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená.
 8. Fyzické a právnické osoby podnikatelia, ktorí sú oprávnení užívať, alebo užívajú nehnuteľnosť na podnikanie sú povinní uzatvoriť zmluvu a objednávku o odvoze komunálneho a drobného stavebného odpadu s VPS. Zmeny v počte, druhu zberných nádob a harmonograme odvozu, sú podnikatelia povinní bezodkladne hlásiť podľa čl. 1, ods. 8. Každá nová organizácia je povinná uzatvoriť zmluvu a objednávku s VPS, zároveň pred začatím a ukončením prevádzky je potrebné uzatvorenie, ukončenie zmluvy a objednávky s VPS.

 

Čl. 4 

 

 

Vyrubenie a splatnosť poplatku:

 1. Poplatok sa vyrubuje platobným výmerom, ktorý je splatný do výšky 600,- Sk jednorazovo; nad 600,- Sk jednorazovo alebo v dvoch splátkach do 30. apríla a do 31. októbra príslušného roka.
 2. Poplatok z titulu užívania, alebo oprávnenia užívať nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie je splatný naraz do 31.októbra príslušného roka.
 3. Ak poplatník uhradil vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, mesto preplatok vráti do 30 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr do 60 dní od skončenia mestom určeného obdobia za ktoré bol poplatok uhradený. Mesto nie je povinné vrátiť preplatok nižší ako 100,- Sk a poplatok nižší ako 100,- Sk sa nevyrubuje ani nevyberá.

 

 

Čl. 5

 

 


Zníženie alebo odpustenie poplatku:

 1. Poplatok sa odpustí poplatníkovi za obdobie, za ktoré preukáže, že sa dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, napr. potvrdením o dennom štúdiu, potvrdením od sprostredkovateľskej agentúry o pobyte, v prípade dlhodobých pobytov potvrdením o prechodnom pobyte; poplatník doloží aj preklad do slovenského jazyka. 
 2. Poplatok sa zníži o 70 % študentom denného štúdia, ktorí študujú mimo mesta, s výnimkou denne dochádzajúcich, a preukážu sa potvrdením o návšteve školy a poplatníkom, ktorí sú zamestnaní a ubytovaní v mieste sídla zamestnávateľa mimo mesta a preukážu sa potvrdením od zamestnávateľa. 
 3. Poplatok sa zníži o 50 % na každého piateho a ďalšieho člena rodiny. 
 4. Jednotlivé druhy úľav nie je možné uplatniť súčasne. 
 5. Poplatok sa pomerne zníži, ak poplatník preukáže, že sa minimálne 60 dní za sebou nasledujúcich nezdržiaval v mieste trvalého, alebo prechodného pobytu. 
 6. Primátor môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť alebo odpustiť.

 

Čl. 6

 


Spoločné a záverečné ustanovenia:

 1. Na konanie vo veciach poplatku sa vzťahuje zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
 2. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta a poverení zamestnanci VPS.
 3. Zrušuje sa nariadenie mesta Vysoké Tatry č. 4/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné vznikajúce na území mesta.
 4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2008.                                                                                          Ing. Ján Mokoš
                                                                                               primátor

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka