Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

O ochrane, údržbe a tvorbe mestskej zelene na území mesta Starý Smokovec

Schválené: 23.3.1998

Účinnosť: 8.4.1998

« VZN

NARIADENIE Mesta Starý Smokovec číslo 63/1998 z 26. 3. 1998 o ochrane, údržbe a tvorbe mestskej zelene na území mesta Starý Smokovec

 

Mestské zastupiteľstvo v Starom Smokovci podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto nariadení:

 

 Čl. 1

 
 Úvodné ustanovenie:

Toto nariadenie upravuje práva a povinnosti orgánov mesta Starý Smokovec (ďalej len „mesto“) , povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane, údržbe a tvorbe mestskej zelene v zastavanom území mesta.

 

 Čl. 2

 
 Základné pojmy:
 1. Mestskou zeleňou sa pre účely tohto nariadenia rozumejú priestranstvá porastené vegetáciou v zastavanom území mesta. Pod mestskou zeleňou sa rozumie všetka vegetácia vrátane prekorenenej vrstvy pôdy a doplnkovej drobnej architekrúry. Mestská zeleň sa z hľadiska určenia člení na verejnú a vyhradenú zeleň.
 2. Verejná zeleň je určená širokej verejnosti a jej využívanie nie je obmedzené časom ani druhom návštevnosti. Táto zeleň je prevažne v majetku alebo užívaní mesta, prípadne vlastník alebo správca zelene ju vytváral pre tento účel.
 3. Vyhradená zeleň je zeleň so špecifickým poslaním. Je obmedzená časovým využitím (napr. botanická záhrada), špecifickým druhom návštevníkov (napr. areály liečebných komplexov. školské pozemky, súkromné pozemky), charakterom (napr. cintorín), alebo jej obhospodarovaním (napr. zeleň na lesnom pôdnom fonde). K vyhradenej zeleni sú vždy ujasnené vlastnícke alebo užívateľské vzťahy.
 4. Drobnou architektúrou sa rozumejú mäkké chodníky a odpočinkové miesta, lavičky, koše, pergoly, upravené ohniská, detské preliezačky a trenažéry kyslíkových dráh, jednoduché premostenia vodných tokov, fontány, informačné tabule, mapy, a pod. Pri realizovaní a osadzovaní drobnej architektúry je potrebné dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

 Čl. 3

 
 Spravovanie mestskej zelene:
 1. Za správu mestskej zelene zodpovedá vlastník pozemkov, prípadne jej užívateľ. Správu mestskej zelene vo vlastníctve, pripadne užívaní mesta vykonáva mestom poverená organizácia Verejnoprospešné služby Vysoké Tatry, Starý Smokovec.
 2. Správcovia zelene sú povinní udržiavať mestskú zeleň a drobnú architektúru v požadovanom štandarde na vlastné náklady tak, aby spĺňala účel svojho poslania. Pritom sú povinní dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov a zákona č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Čl. 4

 
 Tvorba a údržba mestskej zelene:
 1. Organizácia poverená spravovaním zelene vo vlastníctve mesta je gestorom zakladania, udržiavania a rozvoja mestskej zelene v intravilánoch mesta. Pri každom územnom a stavebnom konaní je potrebné vyjadrenie gestora mestskej zelene k časti projektovej dokumentácie týkajúcej sa vegetačných úprav.
 2. Správca mestskej zelene je povinný zakladať a udržiavať mestskú zeleň v súlade s:
  1. koncepciou údržby a tvorby mestskej zelene,
  2. územným plánom, 
  3. osobitnými predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu mestskej zelene (napr. vyhláška č. 211/1958 Ú.v., ktorou sa určujú chránené druhy rastlín a podmienky ich a ochrany, zákon č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).

 Čl. 5

 
 Ochrana verejnej zelene:

Na plochách verejnej zelene je zakázané najmä:

 1. ničiť a poškodzovať kvetinové výsadby, trávnaté porasty, kríky, stromy a drobnú architektúru,
 2. venčiť psov a iné zvieratá, 
 3. vojvoľne umiestňovať informačné a reklamné tabule, 
 4. odhadzovať odpadky mimo zberných smetných nádoba
 5. skladovať stavebný materiál a stavebnú suť, 
 6. vypaľovať trávnaté porasty.

 Čl. 6

 
 Podmienky zásahov do mestskej zelene:
 1. Výrub živých stromov a chránených druhov drevín sa realizuje v zmysle zákona č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 100/1997 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov. Na výrub a orez chránených druhov drevín (napr. limba a kosodrevina) je potrebný súhlas Ministerstva životného prostredia SR.
 2. Zásahy do brehových porastov vodných tokov sa realizujú v zmysle zákona č. 138/1973 Zb. o vodách v znení neskorších predpisov (najmä vyhláška MLVH SSR č. 6/1978 Zb.)
 3. Výsadba stromov, kríkov a rastlín obyvateľmi mesta na pozemkoch v správe mesta s výnimkou lesného pôdneho fondu je možná len po odsúhlasení správcom verejnej zelene.
 4. Vlastník alebo užívateľ pozemku s výnimkou lesného pôdneho fondu je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie suchých stromov. Výrub suchárov je povinný nahlásiť do piatich dní po realizácií orgánu štátnej správy.
 5. Vlastník alebo užívateľ pozemku nesmie zdravotným stavom vegetácie, najmä stromovej zložky ohroziť zdravotný stav vegetácie nachádzajúcej sa na susedných pozemkoch. Vlastník alebo užívateľ pozemku s výnimkou lesného pôdneho fondu je povinný zabezpečiť na vlastné náklady sanitárny výrub a likvidáciu aktívnej drevnej hmoty, prípadne kôry. Sanitárny výrub chorých stromov, ktoré sú zdrojom nákazy, alebo škodcu, sa vykonáva po ohlasovacej povinnosti orgánu štátnej správy s uvedením doby začiatku sanitárneho výrubu.

 Čl. 7

 
 Pokuty:
 1. Porušenie ustanovení tohto nariadenia sa postihuje ako priestupok v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Mestská polícia a poverení pracovníci mestského úradu môžu za priestupky vyplývajúce z porušenia ustanovení tohto nariadenia ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty do výšky 500 Sk.
 2. Primátor môže uložiť právnickej osobe pokutu za porušenie tohto nariadenia až do výšky 100 tis. Sk. (§ 13a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

 Čl. 8

 
Spoločné a záverečné ustanovenia:
 1. Chránené druhy rastlín určuje vyhláška povereníctva školstva a kultúry č. 211/1958 Ú.v., ktorou sa určujú chránené druhy rastlín a podmienky ich ochrany a zákonom č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 2. Úlohy štátnej správy na úseku lesného hospodárstva a ochrany prírody a krajiny zabezpečuje Okresný úrad Poprad.

 Čl. 9

 
 1. Zrušuje sa : 
  1. štatút zelene pre územie Vysokých Tatier schválený uznesením rady MsNV č. 679 z roku 1974,
  2. čl. 8, 9, 10, 11, 12 nariadenia č. 22/1992 o verejnom poriadku, ochrane a tvorbe životného prostredia v meste Starý Smokovec - Vysoké Tatry.
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 

Gabriel Ondrovič v.r.
primátor

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka