Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

O parkovaní a odťahovaní motorových vozidiel a o odstraňovaní vrakov na území Mesta Vysoké Tatry

Schválené: 17.5.2001

Účinnosť: 2.6.2001

 « VZN

NARIADENIE mesta Vysoké Tatry č. 79/2001 zo dňa 17.5.2001 o parkovaní a odťahovaní motorových vozidiel a o odstraňovaní vrakov na území Mesta Vysoké Tatry

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

 Čl. 1

 
 Úvodné ustanovenie:
 1. Toto nariadenie upravuje základné podmienky parkovania a odstraňovania motorových a prípojných vozidiel (ďalej len "vozidlá") na území Mesta Vysoké Tatry (ďalej len "mesto").
 2. Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia sú komunikácie, parkoviská a odstavné plochy.
 3. Podľa zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, poplatok za užívanie verejného priestranstva sa platí za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a za dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore.

 Čl. 2

 
 Parkovanie na vyhradenom priestore verejného priestranstva:
 1. Na parkovanie motorových vozidiel slúžia tieto druhy parkovacích plôch:
  1. verejné parkoviská s organizovanou prevádzkou / platené, platené a strážené/,
  2. verejné parkoviská bez organizovanej prevádzky,
  3. verejné parkoviská s obmedzenou dobou státia,
  4. parkovacie pruhy na komunikáciách s poplatkom za parkovanie alebo bez neho, ktoré sú označené dopravným značením v zmysle osobitných predpisov,
  5. odstavné plochy.
 2. Za údržbu, čistotu, prevádzkovanie, dopravné značenie a poriadok na parkoviskách zodpovedá fyzická alebo právnická osoba, ktorá parkovisko prevádzkuje.
 3. Prevádzka na parkoviskách uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. a/ je upravená "Prevádzkovým poriadkom parkoviska", ktorý obsahuje:
  • názov prevádzkovateľa,
  • trvanie - doba organizovanej prevádzky,
  • poplatky za parkovanie,
  • práva a povinnosti užívateľa,
  • práva a povinnosti prevádzkovateľa                          Prevádzkový poriadok a dopravné značenie parkoviska prevádzkovateľ realizuje po odsúhlasení Mestským úradom Vysoké Tatry v Starom Smokovci (ďalej len "mestský úrad"). Prevádzkový poriadok musí byť vyvesený na viditeľnom mieste pri vstupe na parkovisko.
 4. Je zakázané:
  1. parkovanie na verejných priestranstvách, ktoré neslúžia na tento účel,
  2. parkovanie pri staničkách komunálneho a separovaného odpadu, ktoré by znemožnilo jeho plynulý odvoz,
  3. umiestňovanie prenosných garáži na verejných priestranstvách.

 Čl. 3

 
 Vyhradené parkovacie miesta:
 1. Vyhradené parkovacie miesta sa môžu zriadiť na plochách uvedených v čl. 2 ods. 1.
 2. Parkovacie miesta vyhradzuje, podmienky a dopravné značenie určuje mestský úrad, oddelenie regionálnej politiky v spolupráci s OR ODI PZ Poprad.
 3. Dopravné značenie žiadateľ osadí na vlastné náklady.
 4. Pri nedodržaní podmienok určených v povolení môže mestský úrad vyhradenie parkovacieho miesta zrušiť s okamžitou platnosťou.
 5. Pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu musí byť na parkoviskách vyhradené najmenej 1 parkovacie miesto.
 6. Na parkoviskách v správe Verejnoprospešných služieb Vysoké Tatry sa pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu poskytuje parkovanie motorových vozidiel zdarma.

 Čl. 4

 
 Odťahovanie motorových vozidiel a používanie technických prostriedkov na zabránenie odjazdu motorového vozidla:
 1. Podľa zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov príkaz na odtiahnutie vozidla, ktoré je ponechané na komunikácii, môže dať:
  1. správca cesty - VPS Vysoké Tatry,
  2. Mestská polícia Vysoké Tatry,
  3. príslušník Policajného zboru SR.
 2. Vozidlo sa môže odtiahnuť, ak tvorí prekážku cestnej premávky a povinná osoba ju bezodkladne neodstránila.
 3. Mestská polícia Vysoké Tatry môže použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla, ak vozidlo netvorí prekážku cestnej premávky, ale je ponechané na mieste, kde je pre také vozidlo zastavenie alebo státie zakázané.

 Čl. 5

 
 Odstraňovanie vrakov:
 1. Za vraky sa podľa tohto nariadenia považujú všetky motorové vozidla dlhodobo alebo trvalo neschopné prevádzky, neudržiavané, bez evidenčného čísla, ponechané na pozemných komunikáciách, verejných priestranstvách, verejnej zeleni a parkoviskách.
 2. Majiteľ motorového vozidla uvedeného v odseku 1, je povinný odstrániť ho z verejného priestranstva do 15 dní od písomného upozornenia Mestskou políciou Vysoké Tatry.
 3. Pokiaľ majiteľ neodstráni motorové vozidlo /vrak/ v určenej lehote, finančné oddelenie mestského úradu mu určí miestny poplatok za užívanie verejného priestranstva až do doby odstránenia motorového vozidla.
 4. Ak vozidlo svojim umiestnením zhoršuje životné prostredie a celkový vzhľad daného územia, možno ho odtiahnuť na náklady majiteľa na miesto, ktoré určí mestský úrad.

 Čl. 6

 
 Záverečné ustanovenia:
 1. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia sa ukladajú pokuty podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 

Gabriel Ondrovič v. r.
primátor

l

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka