Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

O podmienkach podnikania fyzických a právnických osôb na území mesta Starý Smokovec.

Schválené: 4.9.1994

Účinnosť: 20.9.1994

« VZN

NARIADENIE mesta Starý Smokovec zo dňa 14.9.1994 č. 34/1994 o podmienkach podnikania fyzických a právnických osôb na území mesta Starý Smokovec.

 
Mestské zastupiteľstvo v Starom smokovci podľa §6 a §4 ods. 3 písm. d/ a h/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
 

Čl. 1

 
 Úvodné ustanovenie:
 1. Toto nariadenie upravuje podmienky pre podnikanie právnických a fyzických osôb na území mesta Starý Smokovec (ďa1ej 1en "mesto" ).
 2. Právnické a fyzické osoby (ďalej 1en "podnikatelia") môžu vykonávať podnikateľskú činnosť na území mesta 1en na základe záväzného stanoviska na začatie, rozšírenie a zmenu podnikateľskej činnosti pred jeho samotnou rea1izáciou v praxi. Stanovisko sa vydáva v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

 Čl. 2

 
 Podmienky pre vydanie záväzného stanoviska:
 1. Podnikateľ v prevádzkárni môže predávať tovar a poskytovať služby iba v rozsahu uvedenom v záväznom stanovisku.
 2. Pri vydaní záväzného stanoviska sa prih1iada na zameranie podnikateľskej činnosti a potrebu a záujem obyvateľov mesta a predmetný druh podnikateľskej činnosti.
 3. Žiadosť o vydanie záväzného 5tanoviska musí obsahovať:
  1. meno a adresu podnikateľa, príp. názov firmy
  2. bydlisko podnikateľa
  3. názov a adresu prevádzkárne
  4. meno zodpovedného vedúceho
  5. sortiment predávaného tovaru, príp. poskytovaných služieb
  6. čísla telefónu a faxu (pokiaľ sú zriadené)
  7. navrhovaný čas predaja
 4. K žiadosti treba doložiť:
  1. živnostenský list, koncesnú listinu, spoločenskú zmluvu, pripadne výpis z obchodného registra (ak došlo k zápisu do neho), alebo nájomnú zmluvu, ak podnikateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti v ktorej sa má podnikateľská činnosť vykonávať
  2. súhlas prenajímateľa bytu, ak sa má podnikateľská činnosť vykonávať v bytových priestoroch
 5. Záväzné stanovisko je podnikateľ povinný mať v mieste vykonávania podnikateľskej činnosti a na požiadanie ho predložiť kontrolným orgánom.

 Čl. 3

 
 Určovanie prevádzkovej doby:
 1. Podnikatelia, ktorí vykonávajú obchodnú činnosť a poskytujú služby, sú povinní predložiť mestu na schválenie(návrh prevádzkovej doby.
 2. Pri jej schvaľovaní sa prihliada na požiadavky obyvateľov ako aj na podmienky a potreby mesta.

 Čl. 4

 
 Prechodné uzavretie prevádzkárne:
 1. Prevádzkáreň sa môže uzavrieť na nevyhnutne potrebnú dobu oprávnenou osobou len z dôvodu:
  1. živelnej udalosti
  2. smrti pracovníka, alebo poskytnutia pracovného voľna v súvislosti s jeho náhlym ochorením, úrazom, predvolania vo veci služobnej,
  3. ak sa jedná o prevádzkáreň s jedným pracovníkom,
  4. havarijného stavu prevádzkárne, alebo jej zariadenia
  5. vykonávania inventarizácie hospodárskych prostriedkov.
 2. V iných prípadoch, ako sú uvedené v odseku 1) je možné prevádzkáreň uzatvoriť len so súhlasom mestského úradu. Podnikateľ je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť aspoň 3 dni vopred.

 Čl. 5

 
 Ukončenie podnikateľskej činnosti:

Podnikateľ, ktorý sa rozhodol ukončiť podnikateľskú činnosť, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť mestskému úradu.

 

 Čl. 6

 
 Kontrola a sankcie:
 1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú pracovníci mesta (príslušného oddelenia mestského úradu, ako aj pracovníci mestskej polície).
 2. Za porušenie tohto nariadenia môže byť uložená pokuta podľa osobitných predpisov 1/, prípadne zrušené záväzné stanovisko.

 Čl. 7

 
 Záverečné ustanovenie:

Toto nariadenie sa nevzťahuje na príležitostné podujatia, uskutočňované cez sviatky, ďalej pri slávnostiach, športových a kultúrno-spoločenských akciách 2/.

 

Čl. 8

 
 Účinnosť:
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
 

Juraj Haščák v.r.
primátor

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka