Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Schválené: 13.5.2004

Účinnosť: 28.5.2004

« VZN

NARIADENIE mesta Vysoké Tatry č. 5/2004 z 13. mája 2004 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Vysoké Tatry

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

 

 Čl. 1

 
 Úvodné ustanovenie:

Toto nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Vysoké Tatry (ďalej len "mesto"), úlohy mesta pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, bližšie určuje okruh predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia.

 

 Čl. 2

 Základné pojmy:
 1. Pre účely tohto nariadenia sa rozumie: 
  1. trhovým miestom trhovisko, príležitostný trh a ambulantný predaj, trhoviskom nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
  2. tržnicou kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v prevádzkárňach a na prenosných predajných zariadeniach, 
  3. príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy, 
  4.  ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkárňou, za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie na zriadenie ktorého sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu, 
  5.  stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska, prenajatý predávajúcemu obcou alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie alebo postavený predávajúcim so súhlasom obce alebo správcu trhoviska. 
 2.  Za trhové miesto sa na účely tohto nariadenia považuje aj priestranstvo, alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkárňou, ale fyzická, alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj.
 3. Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta prihliada mesto na ochranu verejného poriadku, verejný záujem, účelovosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovanie služieb. 
 4. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov.

 Čl. 3

 
 Povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb:

Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva mesto pre:

 1. osoby zapísané v obchodnom registri,
 2. osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, 
 3. soby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia, podľa osobitých predpisov napríklad /autorského zákona/, 
 4. fyzické osoby, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu a sú zapísané do evidencie podľa osobitných predpisov, 
 5.  fyzické osoby, ktoré predávajú rastlinné a živočíšne výrobky vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo lesné plody.

 Čl. 4

 
 Správa trhových mies:
 1. Správu trhového miesta vykonáva mesto prostredníctvom príslušného oddelenia Mestského úradu Vysoké Tatry v Starom Smokovci. Mesto môže zveriť správu trhového miesta, právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá má živnostenské oprávnenie na túto činnosť.
 2. Ak je trhovým miestom nebytový priestor podľa §2 ods. 2 zákona č.178/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov, za správcu trhového miesta sa považuje jeho prenajímateľ. 
 3. Správca trhového miesta je povinný: 
  1. vypracovať trhový poriadok a zverejniť ho na viditeľnom mieste, 
  2. zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji a poskytovaní služieb.

 Čl. 5

 
 Trhové miesta:
 1. Mesto zriaďuje trhové miesta v nasledujúcich lokalitách:
  1. Starý Smokovec – vyvýšené priestranstvo po pravej strane chodníka smerom k Domu služieb,
  2. Tatranská Lomnica - pri železničnej stanici
  3. Štrbské Pleso – oproti hospodárskej budove Kúpeľov Štrbské Pleso a.s., povyše parkoviska,
  4. Tatranská Kotlina – v priestore nad parkoviskom pod Belianskou jaskyňou.
 2. Trhové dni, predajný a prevádzkový čas na trhových miestach, druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb ako aj práva a povinnosti správcu a predávajúceho upravuje trhový poriadok mesta.
 3. Trhové miesta pre ambulantný predaj a príležitostný trh, trhové dni, predajný a prevádzkový čas v individuálnych prípadoch určí mesto. 
 4.  Ambulantne sa môžu predávať: 
  1.  knihy, denná a periodická tlač, žreby, pohľadnice a informačný materiál,
  2. oštiepky, korbáčiky a parenice, 
  3.  pražená kukurica, varená kukurica, 
  4.  cukrová vata, 
  5.  kvety, 
  6.  ovocie a zelenina, 
  7.  mrazené výrobky na priamu konzumáciu na mieste v čase trvania dôležitých podujatí, balená a nebalená zmrzlina,
  8. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste v čase trvania dôležitých podujatí. 
 5. Povolenie a miesto na ambulantný predaj na území mesta vydáva mesto na základe žiadosti a to len na výrobky a tovary, ktoré sa môžu ambulantne predávať. Potraviny je možné predávať len s predchádzajúcim súhlasom príslušného orgánu na ochranu zdravia.

 Čl. 6

 
 Orgány dozoru:
 1. Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním služieb na trhových miestach vykonávajú:
  1. Slovenská obchodná inšpekcia,
  2. zamestnanci mesta,
  3. Mestská polícia. 
 2. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných predpisov nie sú týmto nariadením dotknuté.

 Čl. 7

 
 Sankcie:
 1. Porušenie ustanovení tohto nariadenia je postihnuteľné v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 2. Za porušenie nariadenia právnickou osobou môže primátor mesta v zmysle § 13 zákona č. 396/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 200 000,- Sk. 
 3.  Za porušenie povinností ustanovených zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, orgán dozoru ukladá predávajúcemu, výrobcovi, dovozcovi alebo dodávateľovi pokutu do výšky 500 000,- Sk. Za opakované porušenie povinností v priebehu jedného roka možno uložiť pokutu až do výšky 1.000.000,-Sk. 
 4.  Fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia, alebo správcovi trhoviska za porušenie povinností podľa § 5 odst. 1 a 3 zákona č. 178/1998 Zb. v znení neskorších predpisov môže byť uložená pokuta do 500.000,- Sk. 
 5.  Fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia mesta, alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný alebo ktoré nie sú určené mestom na predaj alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkárňach tržnice, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch a pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľa, môže byť uložená pokuta do 500.000,- Sk. 
 6.  Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa kedy orgány dozoru zistili porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. 
 7.  Pokuty uložené Slovenskou obchodnou inšpekciou sú príjmom štátneho rozpočtu, pokuty uložené mestom sú príjmom mesta. 
 8.  Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto, alebo porušuje trhový poriadok, alebo bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste.

 Čl. 8

 
 Záverečné ustanovenia:
 1. Zrušuje sa nariadenie mesta Starý Smokovec č.67/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v meste Starý Smokovec.
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyhlásenia.
 

Ing. Ján Mokoš
primátor

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka