Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

O povoľovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení na území mesta Vysoké Tatry

Schválené: 15.12.2006

Účinnosť: 1.1.2006

N A R I A D E N I E Mesta Vysoké Tatry č. 12 zo dňa 15.12.2006 o povoľovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení na území mesta Vysoké Tatry.

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

 Čl. I

 
 Úvodné ustanovenie:
 1. Toto nariadenie upravuje podmienky pre povoľovanie a umiestňovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení pre právnické a fyzické osoby pôsobiace na území mesta Vysoké Tatry (ďalej len „mesto“).
 2. Toto nariadenie sa vzťahuje na zariadenia plošné, plastické, svetelné, kombinované, týkajúce sa najmä orientačnej informácie, komerčnej reklamy, politickej, športovej a kultúrno-spoločenskej propagácie, pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestranstiev a pokiaľ sú spojené so stavbou, alebo pozemkom. Toto nariadenie sa vzťahuje tiež na zariadenia umiestnené na verejných priestranstvách a na súkromných pozemkoch.
 3. Právnické a fyzické osoby môžu umiestniť informačné, reklamné a propagačné zariadenia (ďalej len „zariadenia“) len na základe povolenia Mesta Vysoké Tatry.

 Čl. II

 
 Povoľovacie konanie:
 1. Pri povoľovacom konaní sa prihliada na charakter zariadenia, podľa príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
 2. Žiadosť o vydanie povolenia obsahuje:
   
  1. druh, účel, miesto a čas trvania, 
  2. označenie nehnuteľnosti, na ktorej sa má zariadenie umiestniť
    
 3. K žiadosti sa podľa povahy zariadenia pripojí: 
   
  1. predpísaná dokumentácia v dvoch vyhotoveniach,
  2. doklady, ktorými žiadateľ preukazuje svoje práva k nehnuteľnosti, 
  3. doklady a stanoviská orgánov štátnej správy.
    
 4. Predpísaná dokumentácia obsahuje najmä:
   
  1. technický popis zariadenia, spôsob jeho inštalácie, 
  2.  upevnenie na nosnú konštrukciu, prípadne elektrickú inštaláciu.
    
 5. Pre technický jednoduché zariadenia postačí ako dokumentácia stručný opis zariadenia a jednoduchý náčrt.
  5.K žiadosti o vydanie povolenia je potrebné pripojiť potvrdenie o uhradení správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 Čl. III

 
 Usmernenie návrhov zariadení:
 1. Pre zariadenia v zastavanom území, okrem štátnej cesty, sa určuje plošný rozmer do 4,0m2. Pri prenosných zariadeniach, ktoré môžu byť umiestňované iba v čase prevádzky, sa určuje plošný rozmer do 1,0m2.
  Pre informačné a turistické mapy s komerčnou reklamou, ktorá nesmie presiahnuť 1/3 z celkovej plochy, sa určuje plošný rozmer do 6,0m2.
 2. V zastavanom území pri štátnych cestách sa môže používať iba jednotný cestný informačný systém.
 3. Smerovo-informačné zariadenie pri štátnych cestách mimo zastavaného územia môže mať rozmer maximálne 150/100cm. Na ploche môže byť umiestnený názov, logo prevádzky, smerová šípka (smer) a vzdialenosť. Logo prevádzky nemôže presahovať stanovenú plochu
  Zariadenia sa nemôžu zostavovať s viacerých kusov, ktoré spolu prevýšia stanovený rozmer.
 4. S prihliadnutím na charakter územia, v ktorom sa zariadenia umiestňujú, budú uprednostňované zariadenia z prírodných materiálov. Označenia a zariadenia umiestňované na objektoch musia byť zosúladené s fasádou a stvárnením objektu. Zriadenia na objektoch nemôže presahovať rozmer 4,0m2.

 Čl. IV

 
 1. Pre zvýraznenie prírodných danosti mesta – pri štátnych cestách, miestnych komunikáciách, účelových komunikáciách, pre smerovo-informačné zariadenia, sa používa jednotný informačný cestný systém mesta. Reklamné zariadenia sa umiestňujú spravidla v bezprostrednej blízkosti prevádzok, alebo na plochách určených mestom.
 2. Zariadenia sa nemôžu umiestňovať na pamiatkovo chránených a objektoch pamiatkového záujmu.
 3. Propagácia jednorazových a krátkodobých kultúrnych, športových a spoločenských podujatí bude posudzovaná samostatne a zariadenia budú umiestňované sa plochách určených mestom.
 4. Vyhradené plochy na umiestňovanie zariadenia sú:
  1. Smokovce: autobusové parkovisko, parkovisko IAD nad autobusovým parkoviskom, parkovisko IAD nad hotelom Grand, parkovisko IAD pod žel. traťou (bývalé TS), parkovisko pri futbalovom štadióne.
  2. Tatranská Lomnica: parkovisko pri železničnej stanici, autobusové parkovisko, parkovisko pri kabínkovej lanovke.
  3. Štrbské Pleso: autobusové parkovisko, poschodové parkovisko IAD.
  4. Na prístupových a obslužných komunikáciách miestneho významu.

 Čl. V

 
 Obmedzenie:

Zariadenia na území mesta nesmú obsahovať propagáciu odporujúcu ústave, zákonom a iným všeobecne záväzným právnym predpisom a nariadeniam mesta (napr. propagáciu pornografie, násilia, fašizmu, národnej a rasovej neznášanlivosti, drog, alkoholu a fajčenia).

 

 Čl. VI

 
 Pokuty:

 Za porušenie ustanovení tohto nariadenia sa ukladajú pokuty podľa ustanovení §§ 105 a 106 „stavebného zákona“

 

 Čl. VII

 
 Prechodné a záverečné ustanovenia:
 1. Zariadenia, ktoré boli umiestnené do účinnosti tohto nariadenia a nespĺňajú všetky jeho podmienky, budú primerane upravené zo strany vlastníkov po dohode s mestom, alebo po uplynutí platnosti povolenia odstránené.
 2. Zariadenia, u ktorých už uplynula platnosť vydaného rozhodnutia a neboli odstránené, a tiež nepovolené zariadenia, musia byť najneskoršie do 31.05.2006 odstránené.
 3. Zrušuje sa nariadenie č. 75/2000 zo dňa 23. marca 2000.
 4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.
 

Ing. Ján Mokoš
primátor

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka