Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

O úprave nájmov bytov vo vlastníctve Mesta Vysoké Tatry

Schválené: 22.2.2007

Účinnosť: 14.3.2007

 NARIADENIE

Mesta Vysoké Tatry č. 2/2007 z 22. februára 2007
o úprave nájmov bytov vo vlastníctve Mesta Vysoké Tatry

 

 Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

 Čl. 1

 
 Úvodné ustanovenie:

Toto nariadenie upravuje nájmy bytov vo vlastníctve Mesta Vysoké Tatry (ďalej len „ mesto „ ) , ktoré boli obstarané novou výstavbou z prostriedkov štátu , s poskytnutím dotácie v pôsobnosti Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
(ďalej len „ ministerstvo „ ) .

 

 Čl. 2

 
 Podmienky uzatvorenia nájomnej zmluvy:
 1. Mesto ako prenajímateľ prenajme byt nájomcovi, ktorým môže byť : 
   
  1. fyzická osoba, ktorej mesačný príjem a mesačný príjem osôb s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu, neprevyšuje trojnásobok životného minima platného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, vypočítaného pre nájomcu a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal ( ďalej len „životné minimum“ ) ,
    
  2. mladá rodina, pričom za mladú rodinu sa považuje rodina, v ktorej aspoň jeden z manželov je mladší ako 35 rokov veku a spĺňa podmienku príjmu podľa ods. 1 písm. a ) .
    
 2. Nájomná zmluva s nájomcom môže byť uzatvorená na dobu, ktorá neprevýši tri roky s výnimkou, ak nájomcom je občan so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe tohto nariadenia, u ktorého doba nájmu neprevýši desať rokov.
   
 3. Nájomnú zmluvu na užívanie bytu, ktorý spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom pre užívanie bytu osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, uzatvorí mesto len s občanom so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe tohto nariadenia. Ak nemá mesto žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy od takejto osoby, uzatvorí nájomnú zmluvu na takýto byt aj s inou osobou a to na dobu, ktorá neprevýši jeden rok.
   
 4. V nájomnej zmluve upraví mesto právo nájomcu na opakované uzatvorenie nájmu bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve.
   
 5. Ak o uzatvorenie nájomnej zmluvy nepožiadala fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienku podľa ods. 1 písm. a ) , mesto uzatvorí nájomnú zmluvu s nájomcom, ktorý nespĺňa túto podmienku a to na dobu, ktorá neprevýši jeden rok.
   
 6. Pre zabezpečenie úhrady nákladov za užívanie bytu môže mesto požadovať od nájomcu finančnú zábezpeku, ktorej výška nepresiahne ročné nájomné. Lehota na zloženie finančnej zábezpeky nájomcom nebude dlhšia ako 30 kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy. Mesto nie je oprávnené od nájomcu v súvislosti s uzatvorením nájomnej zmluvy požadovať finančné plnenia, ktoré priamo nesúvisia s užívaním bytu.
   
 7. Mesto je povinné zachovať nájomný charakter bytov po dobu najmenej 30 rokov.
   
 8. Počas lehoty uvedenej v ods. 7 je mesto povinné umožniť vstup do bytov zamestnancom ministerstva, príslušného krajského stavebného úradu a iných kontrolných orgánov s cieľom výkonu kontroly technického stavu bytu. Tento záväzok bude premietnutý aj do nájomnej zmluvy.
   
 9. Ustanovenie ods. 1 písm. a ) sa nepoužije ak:
   
  1. mesto uzatvorí nájomnú zmluvu s nájomcom, ktorý je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe tohto nariadenia a ktorej mesačný príjem neprevyšuje štvornásobok životného minima ,
    
  2. mesto uzatvorí nájomnú zmluvu s nájomcom – fyzickou osobou, ktorá zabezpečuje spoločenské, ekonomické a sociálne potreby mesta, najmä školské,
   kultúrne, zdravotnícke a bezpečnostné, alebo s nájomcom – fyzickou osobou užívajúcou nájomný byt vrátený oprávnenej osobe. Podiel takto prenajatých bytov nemôže presiahnuť 10 % bytov, najmenej však jeden byt ,
    
  3. mesto uzatvorí nájomnú zmluvu s nájomcom – fyzickou osobou, ktorej ubytovanie súvisí s vytváraním nových pracovných miest na území mesta a obstaranie bytov súvisí s realizáciou významnej investície. Podiel takto prenajatých bytov nemôže
   presiahnuť 40 % bytov. 

 Čl. 3

 
 Záverečné ustanovenia:
Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.
  
 

Ing. Ján Mokoš primátor

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka