Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení mesta

O výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu

Schválené: 10.12.2003

Účinnosť: 1.1.2004

Nariadenie Mesta Vysoké Tatry č. 6/2003 z 10. decembra 2003 o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách sa uznieslo podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

 Čl. 1

 
 1. Opatrovateľská služba je jednou z foriem sociálnej služby, ako špecializovanej činnosti na riešenie sociálnej núdze. Opatrovateľská služba je činnosť, ktorá prispieva k uspokojovaniu potrieb občanov a ktorá zabezpečuje primerané životné podmienky pre tých občanov, ktorí sa nemôžu sami o seba postarať, najmä vzhľadom na svoj vek a nepriaznivý zdravotný stav.
 2. Pri poskytovaní opatrovateľskej služby v meste Vysoké Tatry /ďalej len „mesto“/ sa postupuje v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v byte občana. 
 3. Opatrovateľská služba sa poskytuje na žiadosť občana. K žiadosti je potrebné priložiť najmä 
  1. potvrdenie ošetrujúceho lekára alebo zdravotníckeho zariadenia o zdravotnom stave žiadateľa, prípadne odporúčanie na poskytovanie opatrovateľskej služby,
  2. potvrdenie o príjme žiadateľa, prípadne o príjme ďalších posudzovaných osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.
 4. Pri rozhodovaní o poskytnutí opatrovateľskej služby sa uprednostňujú tí žiadatelia, ktorí nemajú blízke osoby, alebo nemajú blízke osoby žijúce v meste.

 Čl. 2

 
 1. Za poskytovanie opatrovateľskej služby sa platí mestu úhrada. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu poskytovaných nevyhnutných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a foriem zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím.
 2. Výška úhrady sa určuje takto:
  1. za nevyhnutné životné úkony, ktorými sú 
   1. bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík, na lôžko, pomoc pri použití WC – 10,- Sk/deň, 
   2. kúpanie vrátane umytia vlasov – 15,- Sk/úkon, 
   3. donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití – 10,- Sk/deň, 
   4. starostlivosť a výchova nahrádzajúca prirodzené rodinné prostredie – 10,- Sk/deň,
   5. dohľad – 10,- Sk/deň, 
  2. za nevyhnutné práce v domácnosti, ktorými sú
   1. donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie – 20,- Sk/deň,
   2. nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti – 15,- Sk/deň,
   3. práce spojené s udržiavaním domácnosti – 40,- Sk/úkon, 
   4. príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu alebo večere – 30,- Sk/deň,
   5. pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne – 30,- Sk/úkon, 
  3. za kontakt so spoločenským prostredím, ktorý sa zabezpečuje sprievodom na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí, do školy a zo školy, do zamestnania a zo zamestnania, na kultúrne a iné podujatia – 25,- Sk/deň.
 3. Rozsah poskytovaných úkonov sa posúdi a určí na základe vykonaného šetrenia.

 Čl. 3

 
 1. Občan platí za poskytnutú opatrovateľskú službu úhradu, a to podľa druhu poskytovanej opatrovateľskej služby uvedenej v čl.2 ods. 2.
 2. Občan nie je povinný platiť úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu, ak jeho príjem a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, je nižší ako 1,2 násobok sumy životného minima alebo sa rovná 1,2 násobku sumy životného minima, ktoré je ustanovené zákonom č. 125/1998 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov. 
 3. Ak príjem občana a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, je vyšší ako 1,2 násobok sumy životného minima, občan platí za poskytnutú opatrovateľskú službu úhradu alebo jej časť tak, aby tomuto občanovi a osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, zostala z ich príjmu suma 1,2 násobku sumy životného minima ustanoveného zákonom č. 125/1998 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov. 
 4. Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan za kalendárny mesiac, v ktorom sa mu opatrovateľská služba poskytuje, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 
 5. V prípade, že sa opatrovateľská služba poskytuje v menšom rozsahu ako je jeden deň, výška úhrady uvedená v čl.2 ods. 2 písm. a/ bod. 1, 3, 4 a 5, písm. b/ bod 1, 2 a 4 a písm. c/ sa primerane upraví. 
 6. Poskytovanie opatrovateľskej služby zanikne, ak 
  1. sa zistí, že opatrovateľská služba sa poskytla neprávom,
  2. zaniknú dôvody jej poskytovania.

 Čl. 4

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2004.
 
 

Ing. Ján M o k o š
primátor

 

 Dôvodová správa

 

Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, mesto pri výkone samosprávy plní aj úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu uvedenom v zákone č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami cit. zákona o sociálnej pomoci, mesto poskytuje opatrovateľskú službu ako jednu z foriem sociálnej služby. Cieľom opatrovateľskej služby je prispieť k zabezpečovaniu primeraných životných podmienok u tých občanov, ktorí sa nemôžu o seba postarať, či už vzhľadom na svoj vek, alebo nepriaznivý zdravotný stav. Za poskytovanie opatrovateľskej služby sa platí úhrada podľa rozsahu poskytovaných nevyhnutných úkonov. Rozsah úkonov za poskytovanie opatrovateľskej služby je ustanovený v prílohe č. 1 k zákonu č. 195/1998 Z.z., v ktorej je vyšpecifikované o aké úkony ide. Určenie výšky úhrady za jednotlivé úkony ponecháva zákonodarca obciam a mestám.

 

Pri určení výšky úhrady v návrhu nariadenia sme vychádzali jednak z poznatkov, keď opatrovateľskú službu zabezpečoval štát a prihliadali sme aj na náročnosť poskytovaných úkonov.

 

Návrh nariadenia bo prerokovaný v komisii zdravotnej a sociálnych vecí, ktorá s predloženým návrhom súhlasila bez pripomienok.

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka