Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

O zimnej údržbe komunikácií na území Mesta Vysoké Tatry

Schválené: 4.7.2002

Účinnosť: 19.7.2002

 « VZN

NARIADENIE Mesta Vysoké Tatry č. 86/2002 zo 4. júla 2002 o zimnej údržbe komunikácií na území Mesta Vysoké Tatry

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 9 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

 Čl. 1

 
 Úvodné ustanovenia:
 1. Toto nariadenie upravuje povinnosti a zodpovednosť právnických a fyzických osôb za zimnú údržbu ciest, miestnych komunikácií, účelových komunikácií na území Mesta Vysoké Tatry (ďalej len "mesto").
 2. Začiatok zimnej údržby sa určuje spravidla dňom 15. novembra príslušného roka, koniec zimnej údržby sa určuje spravidla dňom 31. marca nasledujúceho roka.

 Čl. 2

 
 Spôsob údržby komunikácií:
 1. Na údržbu komunikácií, ktoré sú uvedené v prílohe tohto nariadenia sú správcovia povinní používať ekologické posypové materiály (ekologické soli v tuhom alebo kvapalnom skupenstve). Zakazuje sa používať inertný posypový materiál.
 2. Ostatné komunikácie budú udržiavané inertným posypom, alebo len pluhovaním.
 3. Zhrnutý sneh sa ukladá na okraj vozovky. Hromady snehu nie je prípustné tvoriť na autobusových zastávkach, pri staničkách odpadu a na vstupoch na vozovku v miestach priechodu pre chodcov.
 4. V jarných mesiacoch sú správcovia komunikácií povinní priebežne zabezpečovať čistenie komunikácií včítane krajníc a rigolov.

 Čl. 3

 
 Zodpovednosť za zimnú údržbu:
 1. Na území mesta zabezpečujú zimnú údržbu ciest, miestnych komunikácií a účelových komunikácií ich správcovia alebo vlastníci, ktorí za zimnú údržbu zodpovedajú podľa osobitných predpisov (zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov).
 2. Zimnú údržbu koordinuje mestský operačný štáb zimnej údržby podľa schváleného operačného plánu a podľa snehových podmienok.
 3. Správcovia zodpovední za zimnú údržbu sú povinní do 1.10. každého roka predložiť mestu Operačný plán zimnej údržby.

 Čl. 4

 
 Záverečné a zrušovacie obdobia:
 1. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia možno podľa § 13 ods. 8 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu.
 2. Zrušuje sa čl. 1 ods. 2 nariadenia č. 69/1998 z 9. septembra 1998, ktorým sa dopĺňa nariadenie mesta č. 22/1992 o verejnom poriadku ochrane a tvorbe životného prostredia.
 3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 

Gabriel Ondrovič v. r.
primátor

 

 Príloha k nariadeniu Mesta Vysoké Tatry č. 86/2002z 23.mája 2002 o zimnej údržbe komunikácií na území Mesta Vysoké Tatry.

 
Ekologickou soľou budú udržiavané nasledovné komunikácie:
Štátne cesty II/537, II/534, III/5344, I/67, II/540, II/538, II/539
 
Ostatné komunikácie:
 Štrbské Pleso

 - MK križovatka Roveň - k pošte - koniec trhoviska

 Vyšné Hágy - MK výjazd zo sídliska na štátnu cestu
  
 Nový Smokovec - MK stúpania a výjazdy sídlisko Sibír
  - vjazd Penzák
  - Hotel MS výjazd na št. cestu
  
 Starý Smokovec - MK výjazd staré technické služby
  - MK k Domu služieb
  - MK k stanici TEŽ
  - MK mestský úrad - Sintra
  - autobusová stanica
 Horný Smokovec - MK Vlasta
  
  - MK učilište
  - ÚK Junák a Partizán
  
 Tatranská Lesná - výjazd na št. cestu penzión Echo
  
 Tatranská Lomnica - križovatka pod evanjelickým kostolom
  - autobusová stanica
  - MK výjazd od Beatrice
  - MK od reštaurácie Júlie k pošte

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka