Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Oddelenie majetkovoprávne

Odd Majetkovoprávne
FunkciaMeno a priezviskoDruh kontaktuČíslo a mail
Nájmy nehnuteľného majetku, správa pozemkov mestaMgr. Iveta MAZUREKOVATelefón:+421 (0) 52 4780458
Mail:iveta.mazurekova@vysoketatry.sk
Inventarizácia majetku, faktúry nájmy, požiarna ochranaAlena ČECHOVÁTelefón:+421 (0) 52 4780436
Mail:alena.cechova@vysoketatry.sk

Oddelenie majetkovoprávne pri svojej činnosti zabezpečuje plnenie najmä týchto úloh:

 • zabezpečovanie právnej agendy mesta a poskytovanie právnej pomoci orgánom mesta a ďalším orgánom zriadeným na zabezpečenie úloh samosprávy
 • príprava návrhov zmlúv na základe podkladov z oddelení MsÚ
  o vypracovanie návrhov právnych podaní na súdy a štátne orgány, zastupovanie mesta v právnych sporoch na súdoch a štátnych orgánoch
 • zabezpečovanie registrácie zmlúv a overovanie právnych dokumentov notármi, podávanie návrhov na vklad nehnuteľností na príslušnom katastrálnom úrade
 • vedenie evidencie zmlúv mesta
 • spracovávanie príslušných návrhov pre orgány činné v trestnom konaní 
 • sledovanie zákonnosti dokumentov mesta schvaľovaných vo forme nariadení a uznesení, navrhovanie opatrení na
 • odstránenie nesúladu so zákonom
 • poskytovanie právnej pomoci oddeleniam mestského úradu pri zabezpečovaní ich úloh
 • poskytovanie informácií o právnych normách uverejnených v Zbierke zákonov pre potreby mestského úradu, mestského zastupiteľstva, primátora, a na požiadanie aj pre občanov mesta
 • vypracovanie návrhov právnych podaní a spolupráca pri tvorbe rozhodnutí vydaných mestom v rámci správneho, daňového a poplatkového konania 
 • evidencia agendy, a archivácia právnej dokumentácie
 • v rámci výmeny právnych informácií súčinnosť s inými právnikmi na mestských úradoch
 • inventarizácia majetku mesta, spracovávanie a zabezpečovanie dokumentácie o nehnuteľnom majetku mesta /geometrické plány, listy vlastníctva a pod./
 • majetkovo - právne vysporiadanie nehnuteľného majetku mesta
 • spracovávanie podkladov pre prevody vlastníctva nehnuteľnosti, zabezpečovanie geometrických plánov, identifikácií znalecké posudky a ďalších potrebných podkladov
 • vedie zoznam žiadateľov o prevod nehnuteľností z majetku mesta 
 • evidencia prevodov majetku mesta 
 • evidencia agendy na úseku správy majetku mesta 
 • evidencia pozemkov podľa katastrálnych území mesta 
 • inventarizácia hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta 
 • spracovávanie agendy spojenej s prevodom nehnuteľností mesta právnickým a fyzickým osobám 
 • vyhotovovanie kúpnych zmlúv, nájomných zmlúv a vedenie ich evidencie 
 • vypracovávanie podkladov a dokumentov pre združovanie mestských prostriedkov 
 • spracovanie agendy spojenej so zverením nehnuteľného majetku do správy mestským organizáciám 
 • príprava a zabezpečovanie verejných obchodných súťaží na odpredaj nehnuteľného majetku mesta 
 • príprava a zabezpečovanie dražieb týkajúcich sa nehnuteľného majetku mesta 
 • vypracovávanie návrhov všeobecne záväzných nariadení mesta na tomto úseku 
 • spravovanie a aktualizácia mapových podkladov mesta vo všetkých dostupných mierkach ako aj iné mapové podklady mesta 
 • zabezpečovanie vyhotovenia geometrických plánov, ich evidencia a archivácia 
 • predkladanie návrhov na usporiadanie nájomných vzťahov k pozemkov vo vlastníctve mesta 
 • príprava podkladov pre súdne spory majetkovo-právnej povahy 
 • príprava podkladov pre spracovanie rozpočtu mesta 
 • pripravovanie podkladov na rokovanie komisií, a MZ v bytových otázkach a návrhov nariadení za túto oblasť, 
 • evidencia zoznamu žiadateľov o pridelenie nájomných bytov vo vlastníctve mesta 
 • príprava podkladov pre uzatváranie zmlúv o spravovaní bytového fondu mesta 
 • spolupráca pri zriaďovaní bytov v nebytových priestoroch 
 • príprava podkladov pre výpovede nájmov bytov 
 • spolupráca pri riešení sťažnosti na úseku bytového hospodárstva 
 • spracovávanie podkladov pre odpredaj bytového fondu mesta 
 • predkladanie vyjadrení na súdy k dožiadaniam k bytovým otázkam 
 • vybavovanie agendy o nájme komunálnych bytov, súhlasov k dohode o výmene bytu, k podnájmu bytu, k prechodu nájmu bytu, k zlúčeniu a rozdeleniu bytu, k stanoviskám na vyňatie a zaradenie do bytového fondu, k trvalému a dočasnému používaniu bytu na iné ako bytové účely
 • oistenie majetku mesta – poistné zmluvy, sledovanie a uhrádzanie platieb 
 • prenájom nebytových priestorov – ponuka priestorov na prenájom, evidencia nájomcov, príprava nájomných zmlúv a sledovanie platieb nájomného 
 • prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta – ponuka pozemkov na prenájom, evidencia nájomcov, príprava nájomných zmlúv a sledovanie platieb nájomného 
 • koordinácia činnosti Dobrovoľných hasičských zborov.
 

 


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka